Chip Part Number Guide Datasheet by Knowles Syfer

View All Related Products | Download PDF Datasheet
Chip ordering information - Syfer parts Dwe‘ecmc Case Cod e ’_1 y—1 Capaciba nce Packaging Tolerance Coda 1 n R H a 1512 a 1575 c n 2275 F G J s K M PXX LS” Terminakioll Gods A . . F DIeIeCtrlC Codes n can: Damn: I c n v p 2 x 3 J ‘ n 5 Q u A s — E 1 Volkage Code X code Code code F um um A25 0 ms nu R «25 1K5 a asa m: as: 2K5 um :iKa Ca pacikanoe Code 201: Am 25a 5K0 501: am 6:10 am ,I "W 10K 12K am 1‘ 2 mm www-knowlescavaciws-com —
&KLS6L]H 7HUPLQDWLRQ 9ROWDJH &DSDFLWDQFH
LQSLFRIDUDGVS)
&DSDFLWDQFH
7ROHUDQFH 3DFNDJLQJ 6X໥[FRGH










&DOFXODWLRQ ([DPSOH &DSDFDLWDQFHYDOXH
S)
,QVHUWD3IRUWKHGHFLPDOSRLQW
DVWKH FKDUDFWHU
S)YDOXHVLQS)VWHSV
S)S)
,QVHUWD3IRUWKHGHFLPDOSRLQW
DVWKHQGFKDUDFWHU
S)YDOXHVDUH(VHULHV
S)
GLJLWLV
QGDQGUGGLJLWVDUHVLJQL¿FDQW
¿JXUHVRIFDSDFLWDQFHYDOXH
WKGLJLWLVQXPEHURI]HURV
S)YDOXHVDUH(VHULHV
&RGH 7ROHUDQFH
S) S)
S)
&DS9DOXH
S)
S)
S)
S)

&DS9DOXH
S)




)HDWXUHV
&*13% 8OWUD6WDEOH
;* 8OWUD6WDEOH
;5 6WDEOH
;55 6WDEOH
;5%0( 6WDEOH
;5 6WDEOH
&*13 +LJK4YHUVLRQ
&*13 8OWUDORZ(65YHUVLRQ
&*13%13 $(&4DSSURYHG
;5%0( $(&4DSSURYHG
;55 $(&4DSSURYHG
;5 $(&4DSSURYHG
;5 $(&4DSSURYHG
&*13%13 ,(&4&(&&UHOHDVH
;55 ,(&4&(&&UHOHDVH
%=& ,(&4&(&&UHOHDVH
%;; ,(&4&(&&UHOHDVH
&RGH
PP´UHHO
PP´UHHO
%XONSDFNWXEVRU
WUD\V
6X໥['H¿QLWLRQV
8VHGIRUVSHFL¿FFXVWRPHU
UHTXLUHPHQWV
3DOODGLXPHOHFWURGHV
&KLSPDUNLQJ
FRQVXOWVDOHVRIILFH
9DOXH 9DOXH 9DOXH
9GF N9GF 9DF
9GF N9GF
9GF N9GF
9GF N9GF
9GF N9GF
9GF N9GF
9GF N9GF
9GF N9GF
9GF N9GF
9GF N9GF
N9GF
N9GF
1LFNHOEDUULHU WLQOHDG
3DOODGLXP6LOYHU
)OH[L&DS1LFNHO%DUULHU WLQOHDG
1LFNHO%DUULHUWLQ
)OH[L&DS1LFNHO%DUULHUWLQ
&RSSHU%DUULHU1RQ0DJWLQ
)OH[L&DS&RSSHU%DUULHU1RQ0DJWLQ
&RSSHU%DUULHU1RQ0DJ WLQOHDG
)OH[L&DS&RSSHU%DUULHU1RQ0DJ WLQOHDG
,QGLFDWHV5R+6WHUPLQDWLRQV

Products related to this Datasheet

CAP CER 1PF 50V C0G/NP0 0603
CAP CER 1PF 50V C0G/NP0 0603
CAP CER 1PF 50V C0G/NP0 0603
CAP CER 1PF 50V C0G/NP0 0603
CAP CER 1PF 50V C0G/NP0 0603
CAP CER 1PF 50V C0G/NP0 0603
CAP CER 1.2PF 50V C0G/NP0 0603
CAP CER 1.2PF 50V C0G/NP0 0603
CAP CER 1.2PF 50V C0G/NP0 0603
CAP CER 1.2PF 50V C0G/NP0 0603
CAP CER 1.2PF 50V C0G/NP0 0603
CAP CER 1.2PF 50V C0G/NP0 0603
CAP CER 1.5PF 50V C0G/NP0 0603
CAP CER 1.5PF 50V C0G/NP0 0603
CAP CER 1.5PF 50V C0G/NP0 0603
CAP CER 1.5PF 50V C0G/NP0 0603
CAP CER 1.5PF 50V C0G/NP0 0603
CAP CER 1.5PF 50V C0G/NP0 0603
CAP CER 1.8PF 50V C0G/NP0 0603
CAP CER 1.8PF 50V C0G/NP0 0603
CAP CER 1.8PF 50V C0G/NP0 0603
CAP CER 1.8PF 50V C0G/NP0 0603
CAP CER 1.8PF 50V C0G/NP0 0603
CAP CER 1.8PF 50V C0G/NP0 0603
CAP CER 2.2PF 50V C0G/NP0 0603
CAP CER 2.2PF 50V C0G/NP0 0603
CAP CER 2.2PF 50V C0G/NP0 0603
CAP CER 2.2PF 50V C0G/NP0 0603
CAP CER 2.2PF 50V C0G/NP0 0603
CAP CER 2.2PF 50V C0G/NP0 0603
CAP CER 2.7PF 50V C0G/NP0 0603
CAP CER 2.7PF 50V C0G/NP0 0603
CAP CER 2.7PF 50V C0G/NP0 0603
CAP CER 2.7PF 50V C0G/NP0 0603
CAP CER 2.7PF 50V C0G/NP0 0603
CAP CER 2.7PF 50V C0G/NP0 0603
CAP CER 3.3PF 50V C0G/NP0 0603
CAP CER 3.3PF 50V C0G/NP0 0603
CAP CER 3.3PF 50V C0G/NP0 0603
CAP CER 3.3PF 50V C0G/NP0 0603
CAP CER 3.3PF 50V C0G/NP0 0603
CAP CER 3.3PF 50V C0G/NP0 0603
CAP CER 3.9PF 50V C0G/NP0 0603
CAP CER 3.9PF 50V C0G/NP0 0603
CAP CER 3.9PF 50V C0G/NP0 0603
CAP CER 3.9PF 50V C0G/NP0 0603
CAP CER 3.9PF 50V C0G/NP0 0603
CAP CER 3.9PF 50V C0G/NP0 0603
CAP CER 4.7PF 50V C0G/NP0 0603
CAP CER 4.7PF 50V C0G/NP0 0603
CAP CER 4.7PF 50V C0G/NP0 0603
CAP CER 4.7PF 50V C0G/NP0 0603
CAP CER 4.7PF 50V C0G/NP0 0603
CAP CER 4.7PF 50V C0G/NP0 0603
CAP CER 5.6PF 50V C0G/NP0 0603
CAP CER 5.6PF 50V C0G/NP0 0603
CAP CER 5.6PF 50V C0G/NP0 0603
CAP CER 5.6PF 50V C0G/NP0 0603
CAP CER 5.6PF 50V C0G/NP0 0603
CAP CER 5.6PF 50V C0G/NP0 0603
CAP CER 6.8PF 50V C0G/NP0 0603
CAP CER 6.8PF 50V C0G/NP0 0603
CAP CER 6.8PF 50V C0G/NP0 0603
CAP CER 6.8PF 50V C0G/NP0 0603
CAP CER 6.8PF 50V C0G/NP0 0603
CAP CER 6.8PF 50V C0G/NP0 0603
CAP CER 8.2PF 50V C0G/NP0 0603
CAP CER 8.2PF 50V C0G/NP0 0603
CAP CER 8.2PF 50V C0G/NP0 0603
CAP CER 8.2PF 50V C0G/NP0 0603
CAP CER 8.2PF 50V C0G/NP0 0603
CAP CER 8.2PF 50V C0G/NP0 0603
CAP CER 1000PF 50V X7R 0603
CAP CER 10000PF 50V X7R 0603
CAP CER 470PF 50V X7R 0603
CAP CER 1PF 50V C0G/NP0 0603
CAP CER 1PF 50V C0G/NP0 0603
CAP CER 1PF 50V C0G/NP0 0603
CAP CER 1PF 50V C0G/NP0 0603
CAP CER 1PF 50V C0G/NP0 0603
CAP CER 1PF 50V C0G/NP0 0603
CAP CER 1.2PF 50V C0G/NP0 0603
CAP CER 1.2PF 50V C0G/NP0 0603
CAP CER 1.2PF 50V C0G/NP0 0603
CAP CER 1.2PF 50V C0G/NP0 0603
CAP CER 1.2PF 50V C0G/NP0 0603
CAP CER 1.2PF 50V C0G/NP0 0603
CAP CER 1.5PF 50V C0G/NP0 0603
CAP CER 1.5PF 50V C0G/NP0 0603
CAP CER 1.5PF 50V C0G/NP0 0603
CAP CER 1.5PF 50V C0G/NP0 0603
CAP CER 1.5PF 50V C0G/NP0 0603
CAP CER 1.5PF 50V C0G/NP0 0603
CAP CER 1.8PF 50V C0G/NP0 0603
CAP CER 1.8PF 50V C0G/NP0 0603
CAP CER 1.8PF 50V C0G/NP0 0603
CAP CER 1.8PF 50V C0G/NP0 0603
CAP CER 1.8PF 50V C0G/NP0 0603
CAP CER 1.8PF 50V C0G/NP0 0603
CAP CER 2.2PF 50V C0G/NP0 0603
CAP CER 2.2PF 50V C0G/NP0 0603
CAP CER 2.2PF 50V C0G/NP0 0603
CAP CER 2.2PF 50V C0G/NP0 0603
CAP CER 2.2PF 50V C0G/NP0 0603
CAP CER 2.2PF 50V C0G/NP0 0603
CAP CER 2.7PF 50V C0G/NP0 0603
CAP CER 2.7PF 50V C0G/NP0 0603
CAP CER 2.7PF 50V C0G/NP0 0603
CAP CER 2.7PF 50V C0G/NP0 0603
CAP CER 2.7PF 50V C0G/NP0 0603
CAP CER 2.7PF 50V C0G/NP0 0603
CAP CER 3.3PF 50V C0G/NP0 0603
CAP CER 3.3PF 50V C0G/NP0 0603
CAP CER 3.3PF 50V C0G/NP0 0603
CAP CER 3.3PF 50V C0G/NP0 0603
CAP CER 3.3PF 50V C0G/NP0 0603
CAP CER 3.3PF 50V C0G/NP0 0603
CAP CER 3.9PF 50V C0G/NP0 0603
CAP CER 3.9PF 50V C0G/NP0 0603
CAP CER 3.9PF 50V C0G/NP0 0603
CAP CER 3.9PF 50V C0G/NP0 0603
CAP CER 3.9PF 50V C0G/NP0 0603
CAP CER 3.9PF 50V C0G/NP0 0603
CAP CER 4.7PF 50V C0G/NP0 0603
CAP CER 4.7PF 50V C0G/NP0 0603
CAP CER 4.7PF 50V C0G/NP0 0603
CAP CER 4.7PF 50V C0G/NP0 0603
CAP CER 4.7PF 50V C0G/NP0 0603
CAP CER 4.7PF 50V C0G/NP0 0603
CAP CER 5.6PF 50V C0G/NP0 0603
CAP CER 5.6PF 50V C0G/NP0 0603
CAP CER 5.6PF 50V C0G/NP0 0603
CAP CER 5.6PF 50V C0G/NP0 0603
CAP CER 5.6PF 50V C0G/NP0 0603
CAP CER 5.6PF 50V C0G/NP0 0603
CAP CER 6.8PF 50V C0G/NP0 0603
CAP CER 6.8PF 50V C0G/NP0 0603
CAP CER 6.8PF 50V C0G/NP0 0603
CAP CER 6.8PF 50V C0G/NP0 0603
CAP CER 6.8PF 50V C0G/NP0 0603
CAP CER 6.8PF 50V C0G/NP0 0603
CAP CER 8.2PF 50V C0G/NP0 0603
CAP CER 8.2PF 50V C0G/NP0 0603
CAP CER 8.2PF 50V C0G/NP0 0603
CAP CER 8.2PF 50V C0G/NP0 0603
CAP CER 8.2PF 50V C0G/NP0 0603
CAP CER 8.2PF 50V C0G/NP0 0603
CAP CER 1PF 63V C0G/NP0 0603
CAP CER 1PF 63V C0G/NP0 0603
CAP CER 1PF 63V C0G/NP0 0603
CAP CER 1PF 63V C0G/NP0 0603
CAP CER 1PF 63V C0G/NP0 0603
CAP CER 1PF 63V C0G/NP0 0603
CAP CER 1.2PF 63V C0G/NP0 0603
CAP CER 1.2PF 63V C0G/NP0 0603
CAP CER 1.2PF 63V C0G/NP0 0603
CAP CER 1.2PF 63V C0G/NP0 0603
CAP CER 1.2PF 63V C0G/NP0 0603
CAP CER 1.2PF 63V C0G/NP0 0603
CAP CER 1.5PF 63V C0G/NP0 0603
CAP CER 1.5PF 63V C0G/NP0 0603
CAP CER 1.5PF 63V C0G/NP0 0603
CAP CER 1.5PF 63V C0G/NP0 0603
CAP CER 1.5PF 63V C0G/NP0 0603
CAP CER 1.5PF 63V C0G/NP0 0603
CAP CER 1.8PF 63V C0G/NP0 0603
CAP CER 1.8PF 63V C0G/NP0 0603
CAP CER 1.8PF 63V C0G/NP0 0603
CAP CER 1.8PF 63V C0G/NP0 0603
CAP CER 1.8PF 63V C0G/NP0 0603
CAP CER 1.8PF 63V C0G/NP0 0603
CAP CER 2.2PF 63V C0G/NP0 0603
CAP CER 2.2PF 63V C0G/NP0 0603
CAP CER 2.2PF 63V C0G/NP0 0603
CAP CER 2.2PF 63V C0G/NP0 0603
CAP CER 2.2PF 63V C0G/NP0 0603
CAP CER 2.2PF 63V C0G/NP0 0603
CAP CER 2.7PF 63V C0G/NP0 0603
CAP CER 2.7PF 63V C0G/NP0 0603
CAP CER 2.7PF 63V C0G/NP0 0603
CAP CER 2.7PF 63V C0G/NP0 0603
CAP CER 2.7PF 63V C0G/NP0 0603
CAP CER 2.7PF 63V C0G/NP0 0603
CAP CER 3.3PF 63V C0G/NP0 0603
CAP CER 3.3PF 63V C0G/NP0 0603
CAP CER 3.3PF 63V C0G/NP0 0603
CAP CER 3.3PF 63V C0G/NP0 0603
CAP CER 3.3PF 63V C0G/NP0 0603
CAP CER 3.3PF 63V C0G/NP0 0603
CAP CER 3.9PF 63V C0G/NP0 0603
CAP CER 3.9PF 63V C0G/NP0 0603
CAP CER 3.9PF 63V C0G/NP0 0603
CAP CER 3.9PF 63V C0G/NP0 0603
CAP CER 3.9PF 63V C0G/NP0 0603
CAP CER 3.9PF 63V C0G/NP0 0603
CAP CER 4.7PF 63V C0G/NP0 0603
CAP CER 4.7PF 63V C0G/NP0 0603
CAP CER 4.7PF 63V C0G/NP0 0603
CAP CER 4.7PF 63V C0G/NP0 0603
CAP CER 4.7PF 63V C0G/NP0 0603
CAP CER 4.7PF 63V C0G/NP0 0603
CAP CER 5.6PF 63V C0G/NP0 0603
CAP CER 5.6PF 63V C0G/NP0 0603
CAP CER 5.6PF 63V C0G/NP0 0603
CAP CER 5.6PF 63V C0G/NP0 0603
CAP CER 5.6PF 63V C0G/NP0 0603
CAP CER 5.6PF 63V C0G/NP0 0603
CAP CER 6.8PF 63V C0G/NP0 0603
CAP CER 6.8PF 63V C0G/NP0 0603
CAP CER 6.8PF 63V C0G/NP0 0603
CAP CER 6.8PF 63V C0G/NP0 0603
CAP CER 6.8PF 63V C0G/NP0 0603
CAP CER 6.8PF 63V C0G/NP0 0603
CAP CER 8.2PF 63V C0G/NP0 0603
CAP CER 8.2PF 63V C0G/NP0 0603
CAP CER 8.2PF 63V C0G/NP0 0603
CAP CER 8.2PF 63V C0G/NP0 0603
CAP CER 8.2PF 63V C0G/NP0 0603
CAP CER 8.2PF 63V C0G/NP0 0603
CAP CER 1PF 100V C0G/NP0 0603
CAP CER 1PF 100V C0G/NP0 0603
CAP CER 1PF 100V C0G/NP0 0603
CAP CER 1PF 100V C0G/NP0 0603
CAP CER 1PF 100V C0G/NP0 0603
CAP CER 1PF 100V C0G/NP0 0603
CAP CER 1.2PF 100V C0G/NP0 0603
CAP CER 1.2PF 100V C0G/NP0 0603
CAP CER 1.2PF 100V C0G/NP0 0603
CAP CER 1.2PF 100V C0G/NP0 0603
CAP CER 1.2PF 100V C0G/NP0 0603
CAP CER 1.2PF 100V C0G/NP0 0603
CAP CER 1.5PF 100V C0G/NP0 0603
CAP CER 1.5PF 100V C0G/NP0 0603
CAP CER 1.5PF 100V C0G/NP0 0603
CAP CER 1.5PF 100V C0G/NP0 0603
CAP CER 1.5PF 100V C0G/NP0 0603
CAP CER 1.5PF 100V C0G/NP0 0603
CAP CER 1.8PF 100V C0G/NP0 0603
CAP CER 1.8PF 100V C0G/NP0 0603
CAP CER 1.8PF 100V C0G/NP0 0603
CAP CER 1.8PF 100V C0G/NP0 0603
CAP CER 1.8PF 100V C0G/NP0 0603
CAP CER 1.8PF 100V C0G/NP0 0603
CAP CER 2.2PF 100V C0G/NP0 0603
CAP CER 2.2PF 100V C0G/NP0 0603
CAP CER 2.2PF 100V C0G/NP0 0603
CAP CER 2.2PF 100V C0G/NP0 0603
CAP CER 2.2PF 100V C0G/NP0 0603
CAP CER 2.2PF 100V C0G/NP0 0603
CAP CER 2.7PF 100V C0G/NP0 0603
CAP CER 2.7PF 100V C0G/NP0 0603
CAP CER 2.7PF 100V C0G/NP0 0603
CAP CER 2.7PF 100V C0G/NP0 0603
CAP CER 2.7PF 100V C0G/NP0 0603
CAP CER 2.7PF 100V C0G/NP0 0603
CAP CER 3.3PF 100V C0G/NP0 0603
CAP CER 3.3PF 100V C0G/NP0 0603
CAP CER 3.3PF 100V C0G/NP0 0603
CAP CER 3.3PF 100V C0G/NP0 0603
CAP CER 3.3PF 100V C0G/NP0 0603
CAP CER 3.3PF 100V C0G/NP0 0603
CAP CER 3.9PF 100V C0G/NP0 0603
CAP CER 3.9PF 100V C0G/NP0 0603
CAP CER 3.9PF 100V C0G/NP0 0603
CAP CER 3.9PF 100V C0G/NP0 0603
CAP CER 3.9PF 100V C0G/NP0 0603
CAP CER 3.9PF 100V C0G/NP0 0603
CAP CER 4.7PF 100V C0G/NP0 0603
CAP CER 4.7PF 100V C0G/NP0 0603
CAP CER 4.7PF 100V C0G/NP0 0603
CAP CER 4.7PF 100V C0G/NP0 0603
CAP CER 4.7PF 100V C0G/NP0 0603
CAP CER 4.7PF 100V C0G/NP0 0603
CAP CER 5.6PF 100V C0G/NP0 0603
CAP CER 5.6PF 100V C0G/NP0 0603
CAP CER 5.6PF 100V C0G/NP0 0603
CAP CER 5.6PF 100V C0G/NP0 0603
CAP CER 5.6PF 100V C0G/NP0 0603
CAP CER 5.6PF 100V C0G/NP0 0603
CAP CER 6.8PF 100V C0G/NP0 0603
CAP CER 6.8PF 100V C0G/NP0 0603
CAP CER 6.8PF 100V C0G/NP0 0603
CAP CER 6.8PF 100V C0G/NP0 0603
CAP CER 6.8PF 100V C0G/NP0 0603
CAP CER 6.8PF 100V C0G/NP0 0603
CAP CER 8.2PF 100V C0G/NP0 0603
CAP CER 8.2PF 100V C0G/NP0 0603
CAP CER 8.2PF 100V C0G/NP0 0603
CAP CER 8.2PF 100V C0G/NP0 0603
CAP CER 8.2PF 100V C0G/NP0 0603
CAP CER 8.2PF 100V C0G/NP0 0603
CAP CER 10PF 200V C0G/NP0 0603
CAP CER 10PF 200V C0G/NP0 0603
CAP CER 10PF 200V C0G/NP0 0603
CAP CER 10PF 200V C0G/NP0 0603
CAP CER 100PF 200V C0G/NP0 0603
CAP CER 100PF 200V C0G/NP0 0603
CAP CER 100PF 200V C0G/NP0 0603
CAP CER 100PF 200V C0G/NP0 0603
CAP CER 11PF 200V C0G/NP0 0603
CAP CER 11PF 200V C0G/NP0 0603
CAP CER 11PF 200V C0G/NP0 0603
CAP CER 11PF 200V C0G/NP0 0603
CAP CER 12PF 200V C0G/NP0 0603
CAP CER 12PF 200V C0G/NP0 0603
CAP CER 12PF 200V C0G/NP0 0603
CAP CER 12PF 200V C0G/NP0 0603
CAP CER 13PF 200V C0G/NP0 0603
CAP CER 13PF 200V C0G/NP0 0603
CAP CER 13PF 200V C0G/NP0 0603
CAP CER 13PF 200V C0G/NP0 0603
CAP CER 15PF 200V C0G/NP0 0603
CAP CER 15PF 200V C0G/NP0 0603
CAP CER 15PF 200V C0G/NP0 0603
CAP CER 15PF 200V C0G/NP0 0603
CAP CER 16PF 200V C0G/NP0 0603
CAP CER 16PF 200V C0G/NP0 0603
CAP CER 16PF 200V C0G/NP0 0603
CAP CER 16PF 200V C0G/NP0 0603
CAP CER 18PF 200V C0G/NP0 0603
CAP CER 18PF 200V C0G/NP0 0603
CAP CER 18PF 200V C0G/NP0 0603
CAP CER 18PF 200V C0G/NP0 0603
CAP CER 20PF 200V C0G/NP0 0603
CAP CER 20PF 200V C0G/NP0 0603
CAP CER 20PF 200V C0G/NP0 0603
CAP CER 20PF 200V C0G/NP0 0603
CAP CER 22PF 200V C0G/NP0 0603
CAP CER 22PF 200V C0G/NP0 0603
CAP CER 22PF 200V C0G/NP0 0603
CAP CER 22PF 200V C0G/NP0 0603
CAP CER 24PF 200V C0G/NP0 0603
CAP CER 24PF 200V C0G/NP0 0603
CAP CER 24PF 200V C0G/NP0 0603
CAP CER 24PF 200V C0G/NP0 0603
CAP CER 27PF 200V C0G/NP0 0603
CAP CER 27PF 200V C0G/NP0 0603
CAP CER 27PF 200V C0G/NP0 0603
CAP CER 27PF 200V C0G/NP0 0603
CAP CER 30PF 200V C0G/NP0 0603
CAP CER 30PF 200V C0G/NP0 0603
CAP CER 30PF 200V C0G/NP0 0603
CAP CER 30PF 200V C0G/NP0 0603
CAP CER 33PF 200V C0G/NP0 0603
CAP CER 33PF 200V C0G/NP0 0603
CAP CER 33PF 200V C0G/NP0 0603
CAP CER 33PF 200V C0G/NP0 0603
CAP CER 36PF 200V C0G/NP0 0603
CAP CER 36PF 200V C0G/NP0 0603
CAP CER 36PF 200V C0G/NP0 0603
CAP CER 36PF 200V C0G/NP0 0603
CAP CER 39PF 200V C0G/NP0 0603
CAP CER 39PF 200V C0G/NP0 0603
CAP CER 39PF 200V C0G/NP0 0603
CAP CER 39PF 200V C0G/NP0 0603
CAP CER 43PF 200V C0G/NP0 0603
CAP CER 43PF 200V C0G/NP0 0603
CAP CER 43PF 200V C0G/NP0 0603
CAP CER 43PF 200V C0G/NP0 0603
CAP CER 47PF 200V C0G/NP0 0603
CAP CER 47PF 200V C0G/NP0 0603
CAP CER 47PF 200V C0G/NP0 0603
CAP CER 47PF 200V C0G/NP0 0603
CAP CER 51PF 200V C0G/NP0 0603
CAP CER 51PF 200V C0G/NP0 0603
CAP CER 51PF 200V C0G/NP0 0603
CAP CER 51PF 200V C0G/NP0 0603
CAP CER 56PF 200V C0G/NP0 0603
CAP CER 56PF 200V C0G/NP0 0603
CAP CER 56PF 200V C0G/NP0 0603
CAP CER 56PF 200V C0G/NP0 0603
CAP CER 62PF 200V C0G/NP0 0603
CAP CER 62PF 200V C0G/NP0 0603
CAP CER 62PF 200V C0G/NP0 0603
CAP CER 62PF 200V C0G/NP0 0603
CAP CER 68PF 200V C0G/NP0 0603
CAP CER 68PF 200V C0G/NP0 0603
CAP CER 68PF 200V C0G/NP0 0603
CAP CER 68PF 200V C0G/NP0 0603
CAP CER 75PF 200V C0G/NP0 0603
CAP CER 75PF 200V C0G/NP0 0603
CAP CER 75PF 200V C0G/NP0 0603
CAP CER 75PF 200V C0G/NP0 0603
CAP CER 82PF 200V C0G/NP0 0603
CAP CER 82PF 200V C0G/NP0 0603
CAP CER 82PF 200V C0G/NP0 0603
CAP CER 82PF 200V C0G/NP0 0603
CAP CER 91PF 200V C0G/NP0 0603
CAP CER 91PF 200V C0G/NP0 0603
CAP CER 91PF 200V C0G/NP0 0603
CAP CER 91PF 200V C0G/NP0 0603
CAP CER 1PF 200V C0G/NP0 0603
CAP CER 1PF 200V C0G/NP0 0603
CAP CER 1PF 200V C0G/NP0 0603
CAP CER 1PF 200V C0G/NP0 0603
CAP CER 1PF 200V C0G/NP0 0603
CAP CER 1PF 200V C0G/NP0 0603
CAP CER 1PF 200V C0G/NP0 0603
CAP CER 1PF 200V C0G/NP0 0603
CAP CER 1PF 200V C0G/NP0 0603
CAP CER 1PF 200V C0G/NP0 0603
CAP CER 1.1PF 200V C0G/NP0 0603
CAP CER 1.1PF 200V C0G/NP0 0603
CAP CER 1.1PF 200V C0G/NP0 0603
CAP CER 1.1PF 200V C0G/NP0 0603
CAP CER 1.2PF 200V C0G/NP0 0603
CAP CER 1.2PF 200V C0G/NP0 0603
CAP CER 1.2PF 200V C0G/NP0 0603
CAP CER 1.2PF 200V C0G/NP0 0603
CAP CER 1.2PF 200V C0G/NP0 0603
CAP CER 1.2PF 200V C0G/NP0 0603
CAP CER 1.2PF 200V C0G/NP0 0603
CAP CER 1.2PF 200V C0G/NP0 0603
CAP CER 1.2PF 200V C0G/NP0 0603
CAP CER 1.2PF 200V C0G/NP0 0603
CAP CER 1.3PF 200V C0G/NP0 0603
CAP CER 1.3PF 200V C0G/NP0 0603
CAP CER 1.3PF 200V C0G/NP0 0603
CAP CER 1.3PF 200V C0G/NP0 0603
CAP CER 1.4PF 200V C0G/NP0 0603
CAP CER 1.4PF 200V C0G/NP0 0603
CAP CER 1.4PF 200V C0G/NP0 0603
CAP CER 1.4PF 200V C0G/NP0 0603
CAP CER 1.5PF 200V C0G/NP0 0603
CAP CER 1.5PF 200V C0G/NP0 0603
CAP CER 1.5PF 200V C0G/NP0 0603
CAP CER 1.5PF 200V C0G/NP0 0603
CAP CER 1.5PF 200V C0G/NP0 0603
CAP CER 1.5PF 200V C0G/NP0 0603
CAP CER 1.5PF 200V C0G/NP0 0603
CAP CER 1.5PF 200V C0G/NP0 0603
CAP CER 1.5PF 200V C0G/NP0 0603
CAP CER 1.5PF 200V C0G/NP0 0603
CAP CER 1.6PF 200V C0G/NP0 0603
CAP CER 1.6PF 200V C0G/NP0 0603
CAP CER 1.6PF 200V C0G/NP0 0603
CAP CER 1.6PF 200V C0G/NP0 0603
CAP CER 1.7PF 200V C0G/NP0 0603
CAP CER 1.7PF 200V C0G/NP0 0603
CAP CER 1.7PF 200V C0G/NP0 0603
CAP CER 1.7PF 200V C0G/NP0 0603
CAP CER 1.8PF 200V C0G/NP0 0603
CAP CER 1.8PF 200V C0G/NP0 0603
CAP CER 1.8PF 200V C0G/NP0 0603
CAP CER 1.8PF 200V C0G/NP0 0603
CAP CER 1.8PF 200V C0G/NP0 0603
CAP CER 1.8PF 200V C0G/NP0 0603
CAP CER 1.8PF 200V C0G/NP0 0603
CAP CER 1.8PF 200V C0G/NP0 0603
CAP CER 1.8PF 200V C0G/NP0 0603
CAP CER 1.8PF 200V C0G/NP0 0603
CAP CER 1.9PF 200V C0G/NP0 0603
CAP CER 1.9PF 200V C0G/NP0 0603
CAP CER 1.9PF 200V C0G/NP0 0603
CAP CER 1.9PF 200V C0G/NP0 0603
CAP CER 2PF 200V C0G/NP0 0603
CAP CER 2PF 200V C0G/NP0 0603
CAP CER 2PF 200V C0G/NP0 0603
CAP CER 2PF 200V C0G/NP0 0603
CAP CER 2.1PF 200V C0G/NP0 0603
CAP CER 2.1PF 200V C0G/NP0 0603
CAP CER 2.1PF 200V C0G/NP0 0603
CAP CER 2.1PF 200V C0G/NP0 0603
CAP CER 2.2PF 200V C0G/NP0 0603
CAP CER 2.2PF 200V C0G/NP0 0603
CAP CER 2.2PF 200V C0G/NP0 0603
CAP CER 2.2PF 200V C0G/NP0 0603
CAP CER 2.2PF 200V C0G/NP0 0603
CAP CER 2.2PF 200V C0G/NP0 0603
CAP CER 2.2PF 200V C0G/NP0 0603
CAP CER 2.2PF 200V C0G/NP0 0603
CAP CER 2.2PF 200V C0G/NP0 0603
CAP CER 2.2PF 200V C0G/NP0 0603
CAP CER 2.4PF 200V C0G/NP0 0603
CAP CER 2.4PF 200V C0G/NP0 0603
CAP CER 2.4PF 200V C0G/NP0 0603
CAP CER 2.4PF 200V C0G/NP0 0603
CAP CER 2.7PF 200V C0G/NP0 0603
CAP CER 2.7PF 200V C0G/NP0 0603
CAP CER 2.7PF 200V C0G/NP0 0603
CAP CER 2.7PF 200V C0G/NP0 0603
CAP CER 2.7PF 200V C0G/NP0 0603
CAP CER 2.7PF 200V C0G/NP0 0603
CAP CER 2.7PF 200V C0G/NP0 0603
CAP CER 2.7PF 200V C0G/NP0 0603
CAP CER 2.7PF 200V C0G/NP0 0603
CAP CER 2.7PF 200V C0G/NP0 0603
CAP CER 3PF 200V C0G/NP0 0603
CAP CER 3PF 200V C0G/NP0 0603
CAP CER 3PF 200V C0G/NP0 0603
CAP CER 3PF 200V C0G/NP0 0603
CAP CER 3.3PF 200V C0G/NP0 0603
CAP CER 3.3PF 200V C0G/NP0 0603
CAP CER 3.3PF 200V C0G/NP0 0603
CAP CER 3.3PF 200V C0G/NP0 0603
CAP CER 3.3PF 200V C0G/NP0 0603
CAP CER 3.3PF 200V C0G/NP0 0603
CAP CER 3.3PF 200V C0G/NP0 0603
CAP CER 3.3PF 200V C0G/NP0 0603
CAP CER 3.3PF 200V C0G/NP0 0603
CAP CER 3.3PF 200V C0G/NP0 0603
CAP CER 3.6PF 200V C0G/NP0 0603
CAP CER 3.6PF 200V C0G/NP0 0603
CAP CER 3.6PF 200V C0G/NP0 0603
CAP CER 3.6PF 200V C0G/NP0 0603
CAP CER 3.9PF 200V C0G/NP0 0603
CAP CER 3.9PF 200V C0G/NP0 0603
CAP CER 3.9PF 200V C0G/NP0 0603
CAP CER 3.9PF 200V C0G/NP0 0603
CAP CER 3.9PF 200V C0G/NP0 0603
CAP CER 3.9PF 200V C0G/NP0 0603
CAP CER 3.9PF 200V C0G/NP0 0603
CAP CER 3.9PF 200V C0G/NP0 0603
CAP CER 3.9PF 200V C0G/NP0 0603
CAP CER 3.9PF 200V C0G/NP0 0603
CAP CER 4.3PF 200V C0G/NP0 0603
CAP CER 4.3PF 200V C0G/NP0 0603
CAP CER 4.3PF 200V C0G/NP0 0603
CAP CER 4.3PF 200V C0G/NP0 0603
CAP CER 4.7PF 200V C0G/NP0 0603
CAP CER 4.7PF 200V C0G/NP0 0603
CAP CER 4.7PF 200V C0G/NP0 0603
CAP CER 4.7PF 200V C0G/NP0 0603
CAP CER 4.7PF 200V C0G/NP0 0603
CAP CER 4.7PF 200V C0G/NP0 0603
CAP CER 4.7PF 200V C0G/NP0 0603
CAP CER 4.7PF 200V C0G/NP0 0603
CAP CER 4.7PF 200V C0G/NP0 0603
CAP CER 5.1PF 200V C0G/NP0 0603
CAP CER 5.1PF 200V C0G/NP0 0603
CAP CER 5.1PF 200V C0G/NP0 0603
CAP CER 5.6PF 200V C0G/NP0 0603
CAP CER 5.6PF 200V C0G/NP0 0603
CAP CER 5.6PF 200V C0G/NP0 0603
CAP CER 5.6PF 200V C0G/NP0 0603
CAP CER 5.6PF 200V C0G/NP0 0603
CAP CER 5.6PF 200V C0G/NP0 0603
CAP CER 5.6PF 200V C0G/NP0 0603
CAP CER 5.6PF 200V C0G/NP0 0603
CAP CER 5.6PF 200V C0G/NP0 0603
CAP CER 6.2PF 200V C0G/NP0 0603
CAP CER 6.2PF 200V C0G/NP0 0603
CAP CER 6.2PF 200V C0G/NP0 0603
CAP CER 6.8PF 200V C0G/NP0 0603
CAP CER 6.8PF 200V C0G/NP0 0603
CAP CER 6.8PF 200V C0G/NP0 0603
CAP CER 6.8PF 200V C0G/NP0 0603
CAP CER 6.8PF 200V C0G/NP0 0603
CAP CER 6.8PF 200V C0G/NP0 0603
CAP CER 6.8PF 200V C0G/NP0 0603
CAP CER 6.8PF 200V C0G/NP0 0603
CAP CER 6.8PF 200V C0G/NP0 0603
CAP CER 7.5PF 200V C0G/NP0 0603
CAP CER 7.5PF 200V C0G/NP0 0603
CAP CER 7.5PF 200V C0G/NP0 0603
CAP CER 8.2PF 200V C0G/NP0 0603
CAP CER 8.2PF 200V C0G/NP0 0603
CAP CER 8.2PF 200V C0G/NP0 0603
CAP CER 8.2PF 200V C0G/NP0 0603
CAP CER 8.2PF 200V C0G/NP0 0603
CAP CER 8.2PF 200V C0G/NP0 0603
CAP CER 8.2PF 200V C0G/NP0 0603
CAP CER 8.2PF 200V C0G/NP0 0603
CAP CER 8.2PF 200V C0G/NP0 0603
CAP CER 9.1PF 200V C0G/NP0 0603
CAP CER 9.1PF 200V C0G/NP0 0603
CAP CER 9.1PF 200V C0G/NP0 0603
CAP CER 0.5PF 200V C0G/NP0 0603
CAP CER 0.5PF 200V C0G/NP0 0603
CAP CER 0.5PF 200V C0G/NP0 0603
CAP CER 0.5PF 200V C0G/NP0 0603
CAP CER 0.6PF 200V C0G/NP0 0603
CAP CER 0.6PF 200V C0G/NP0 0603
CAP CER 0.6PF 200V C0G/NP0 0603
CAP CER 0.6PF 200V C0G/NP0 0603
CAP CER 0.7PF 200V C0G/NP0 0603
CAP CER 0.7PF 200V C0G/NP0 0603
CAP CER 0.7PF 200V C0G/NP0 0603
CAP CER 0.7PF 200V C0G/NP0 0603
CAP CER 0.8PF 200V C0G/NP0 0603
CAP CER 0.8PF 200V C0G/NP0 0603
CAP CER 0.8PF 200V C0G/NP0 0603
CAP CER 0.8PF 200V C0G/NP0 0603
CAP CER 0.9PF 200V C0G/NP0 0603
CAP CER 0.9PF 200V C0G/NP0 0603
CAP CER 0.9PF 200V C0G/NP0 0603
CAP CER 0.9PF 200V C0G/NP0 0603
CAP CER 10PF 250V C0G/NP0 0603
CAP CER 10PF 250V C0G/NP0 0603
CAP CER 10PF 250V C0G/NP0 0603
CAP CER 10PF 250V C0G/NP0 0603
CAP CER 100PF 250V C0G/NP0 0603
CAP CER 100PF 250V C0G/NP0 0603
CAP CER 100PF 250V C0G/NP0 0603
CAP CER 100PF 250V C0G/NP0 0603
CAP CER 11PF 250V C0G/NP0 0603
CAP CER 11PF 250V C0G/NP0 0603
CAP CER 11PF 250V C0G/NP0 0603
CAP CER 11PF 250V C0G/NP0 0603
CAP CER 12PF 250V C0G/NP0 0603
CAP CER 12PF 250V C0G/NP0 0603
CAP CER 12PF 250V C0G/NP0 0603
CAP CER 12PF 250V C0G/NP0 0603
CAP CER 13PF 250V C0G/NP0 0603
CAP CER 13PF 250V C0G/NP0 0603
CAP CER 13PF 250V C0G/NP0 0603
CAP CER 13PF 250V C0G/NP0 0603
CAP CER 15PF 250V C0G/NP0 0603
CAP CER 15PF 250V C0G/NP0 0603
CAP CER 15PF 250V C0G/NP0 0603
CAP CER 15PF 250V C0G/NP0 0603
CAP CER 16PF 250V C0G/NP0 0603
CAP CER 16PF 250V C0G/NP0 0603
CAP CER 16PF 250V C0G/NP0 0603
CAP CER 16PF 250V C0G/NP0 0603
CAP CER 18PF 250V C0G/NP0 0603
CAP CER 18PF 250V C0G/NP0 0603
CAP CER 18PF 250V C0G/NP0 0603
CAP CER 18PF 250V C0G/NP0 0603
CAP CER 20PF 250V C0G/NP0 0603
CAP CER 20PF 250V C0G/NP0 0603
CAP CER 20PF 250V C0G/NP0 0603
CAP CER 20PF 250V C0G/NP0 0603
CAP CER 22PF 250V C0G/NP0 0603
CAP CER 22PF 250V C0G/NP0 0603
CAP CER 22PF 250V C0G/NP0 0603
CAP CER 22PF 250V C0G/NP0 0603
CAP CER 24PF 250V C0G/NP0 0603
CAP CER 24PF 250V C0G/NP0 0603
CAP CER 24PF 250V C0G/NP0 0603
CAP CER 24PF 250V C0G/NP0 0603
CAP CER 27PF 250V C0G/NP0 0603
CAP CER 27PF 250V C0G/NP0 0603
CAP CER 27PF 250V C0G/NP0 0603
CAP CER 27PF 250V C0G/NP0 0603
CAP CER 30PF 250V C0G/NP0 0603
CAP CER 30PF 250V C0G/NP0 0603
CAP CER 30PF 250V C0G/NP0 0603
CAP CER 30PF 250V C0G/NP0 0603
CAP CER 33PF 250V C0G/NP0 0603
CAP CER 33PF 250V C0G/NP0 0603
CAP CER 33PF 250V C0G/NP0 0603
CAP CER 33PF 250V C0G/NP0 0603
CAP CER 36PF 250V C0G/NP0 0603
CAP CER 36PF 250V C0G/NP0 0603
CAP CER 36PF 250V C0G/NP0 0603
CAP CER 36PF 250V C0G/NP0 0603
CAP CER 39PF 250V C0G/NP0 0603
CAP CER 39PF 250V C0G/NP0 0603
CAP CER 39PF 250V C0G/NP0 0603
CAP CER 39PF 250V C0G/NP0 0603
CAP CER 43PF 250V C0G/NP0 0603
CAP CER 43PF 250V C0G/NP0 0603
CAP CER 43PF 250V C0G/NP0 0603
CAP CER 43PF 250V C0G/NP0 0603
CAP CER 47PF 250V C0G/NP0 0603
CAP CER 47PF 250V C0G/NP0 0603
CAP CER 47PF 250V C0G/NP0 0603
CAP CER 47PF 250V C0G/NP0 0603
CAP CER 51PF 250V C0G/NP0 0603
CAP CER 51PF 250V C0G/NP0 0603
CAP CER 51PF 250V C0G/NP0 0603
CAP CER 51PF 250V C0G/NP0 0603
CAP CER 56PF 250V C0G/NP0 0603
CAP CER 56PF 250V C0G/NP0 0603
CAP CER 56PF 250V C0G/NP0 0603
CAP CER 56PF 250V C0G/NP0 0603
CAP CER 62PF 250V C0G/NP0 0603
CAP CER 62PF 250V C0G/NP0 0603
CAP CER 62PF 250V C0G/NP0 0603
CAP CER 62PF 250V C0G/NP0 0603
CAP CER 68PF 250V C0G/NP0 0603
CAP CER 68PF 250V C0G/NP0 0603
CAP CER 68PF 250V C0G/NP0 0603
CAP CER 68PF 250V C0G/NP0 0603
CAP CER 75PF 250V C0G/NP0 0603
CAP CER 75PF 250V C0G/NP0 0603
CAP CER 75PF 250V C0G/NP0 0603
CAP CER 75PF 250V C0G/NP0 0603
CAP CER 82PF 250V C0G/NP0 0603
CAP CER 82PF 250V C0G/NP0 0603
CAP CER 82PF 250V C0G/NP0 0603
CAP CER 82PF 250V C0G/NP0 0603
CAP CER 91PF 250V C0G/NP0 0603
CAP CER 91PF 250V C0G/NP0 0603
CAP CER 91PF 250V C0G/NP0 0603
CAP CER 91PF 250V C0G/NP0 0603
CAP CER 1PF 250V C0G/NP0 0603
CAP CER 1PF 250V C0G/NP0 0603
CAP CER 1PF 250V C0G/NP0 0603
CAP CER 1PF 250V C0G/NP0 0603
CAP CER 1.1PF 250V C0G/NP0 0603
CAP CER 1.1PF 250V C0G/NP0 0603
CAP CER 1.1PF 250V C0G/NP0 0603
CAP CER 1.1PF 250V C0G/NP0 0603
CAP CER 1.2PF 250V C0G/NP0 0603
CAP CER 1.2PF 250V C0G/NP0 0603
CAP CER 1.2PF 250V C0G/NP0 0603
CAP CER 1.2PF 250V C0G/NP0 0603
CAP CER 1.3PF 250V C0G/NP0 0603
CAP CER 1.3PF 250V C0G/NP0 0603
CAP CER 1.3PF 250V C0G/NP0 0603
CAP CER 1.3PF 250V C0G/NP0 0603
CAP CER 1.4PF 250V C0G/NP0 0603
CAP CER 1.4PF 250V C0G/NP0 0603
CAP CER 1.4PF 250V C0G/NP0 0603
CAP CER 1.4PF 250V C0G/NP0 0603
CAP CER 1.5PF 250V C0G/NP0 0603
CAP CER 1.5PF 250V C0G/NP0 0603
CAP CER 1.5PF 250V C0G/NP0 0603
CAP CER 1.5PF 250V C0G/NP0 0603
CAP CER 1.6PF 250V C0G/NP0 0603
CAP CER 1.6PF 250V C0G/NP0 0603
CAP CER 1.6PF 250V C0G/NP0 0603
CAP CER 1.6PF 250V C0G/NP0 0603
CAP CER 1.7PF 250V C0G/NP0 0603
CAP CER 1.7PF 250V C0G/NP0 0603
CAP CER 1.7PF 250V C0G/NP0 0603
CAP CER 1.7PF 250V C0G/NP0 0603
CAP CER 1.8PF 250V C0G/NP0 0603
CAP CER 1.8PF 250V C0G/NP0 0603
CAP CER 1.8PF 250V C0G/NP0 0603
CAP CER 1.8PF 250V C0G/NP0 0603
CAP CER 1.9PF 250V C0G/NP0 0603
CAP CER 1.9PF 250V C0G/NP0 0603
CAP CER 1.9PF 250V C0G/NP0 0603
CAP CER 1.9PF 250V C0G/NP0 0603
CAP CER 2PF 250V C0G/NP0 0603
CAP CER 2PF 250V C0G/NP0 0603
CAP CER 2PF 250V C0G/NP0 0603
CAP CER 2PF 250V C0G/NP0 0603
CAP CER 2.1PF 250V C0G/NP0 0603
CAP CER 2.1PF 250V C0G/NP0 0603
CAP CER 2.1PF 250V C0G/NP0 0603
CAP CER 2.1PF 250V C0G/NP0 0603
CAP CER 2.2PF 250V C0G/NP0 0603
CAP CER 2.2PF 250V C0G/NP0 0603
CAP CER 2.2PF 250V C0G/NP0 0603
CAP CER 2.2PF 250V C0G/NP0 0603
CAP CER 2.4PF 250V C0G/NP0 0603
CAP CER 2.4PF 250V C0G/NP0 0603
CAP CER 2.4PF 250V C0G/NP0 0603
CAP CER 2.4PF 250V C0G/NP0 0603
CAP CER 2.7PF 250V C0G/NP0 0603
CAP CER 2.7PF 250V C0G/NP0 0603
CAP CER 2.7PF 250V C0G/NP0 0603
CAP CER 2.7PF 250V C0G/NP0 0603
CAP CER 3PF 250V C0G/NP0 0603
CAP CER 3PF 250V C0G/NP0 0603
CAP CER 3PF 250V C0G/NP0 0603
CAP CER 3PF 250V C0G/NP0 0603
CAP CER 3.3PF 250V C0G/NP0 0603
CAP CER 3.3PF 250V C0G/NP0 0603
CAP CER 3.3PF 250V C0G/NP0 0603
CAP CER 3.3PF 250V C0G/NP0 0603
CAP CER 3.6PF 250V C0G/NP0 0603
CAP CER 3.6PF 250V C0G/NP0 0603
CAP CER 3.6PF 250V C0G/NP0 0603
CAP CER 3.6PF 250V C0G/NP0 0603
CAP CER 3.9PF 250V C0G/NP0 0603
CAP CER 3.9PF 250V C0G/NP0 0603
CAP CER 3.9PF 250V C0G/NP0 0603
CAP CER 3.9PF 250V C0G/NP0 0603
CAP CER 4.3PF 250V C0G/NP0 0603
CAP CER 4.3PF 250V C0G/NP0 0603
CAP CER 4.3PF 250V C0G/NP0 0603
CAP CER 4.3PF 250V C0G/NP0 0603
CAP CER 4.7PF 250V C0G/NP0 0603
CAP CER 4.7PF 250V C0G/NP0 0603
CAP CER 4.7PF 250V C0G/NP0 0603
CAP CER 5.1PF 250V C0G/NP0 0603
CAP CER 5.1PF 250V C0G/NP0 0603
CAP CER 5.1PF 250V C0G/NP0 0603
CAP CER 5.6PF 250V C0G/NP0 0603
CAP CER 5.6PF 250V C0G/NP0 0603
CAP CER 5.6PF 250V C0G/NP0 0603
CAP CER 6.2PF 250V C0G/NP0 0603
CAP CER 6.2PF 250V C0G/NP0 0603
CAP CER 6.2PF 250V C0G/NP0 0603
CAP CER 6.8PF 250V C0G/NP0 0603
CAP CER 6.8PF 250V C0G/NP0 0603
CAP CER 6.8PF 250V C0G/NP0 0603
CAP CER 7.5PF 250V C0G/NP0 0603
CAP CER 7.5PF 250V C0G/NP0 0603
CAP CER 7.5PF 250V C0G/NP0 0603
CAP CER 8.2PF 250V C0G/NP0 0603
CAP CER 8.2PF 250V C0G/NP0 0603
CAP CER 8.2PF 250V C0G/NP0 0603
CAP CER 9.1PF 250V C0G/NP0 0603
CAP CER 9.1PF 250V C0G/NP0 0603
CAP CER 9.1PF 250V C0G/NP0 0603
CAP CER 0.5PF 250V C0G/NP0 0603
CAP CER 0.5PF 250V C0G/NP0 0603
CAP CER 0.5PF 250V C0G/NP0 0603
CAP CER 0.5PF 250V C0G/NP0 0603
CAP CER 0.6PF 250V C0G/NP0 0603
CAP CER 0.6PF 250V C0G/NP0 0603
CAP CER 0.6PF 250V C0G/NP0 0603
CAP CER 0.6PF 250V C0G/NP0 0603
CAP CER 0.7PF 250V C0G/NP0 0603
CAP CER 0.7PF 250V C0G/NP0 0603
CAP CER 0.7PF 250V C0G/NP0 0603
CAP CER 0.7PF 250V C0G/NP0 0603
CAP CER 0.8PF 250V C0G/NP0 0603
CAP CER 0.8PF 250V C0G/NP0 0603
CAP CER 0.8PF 250V C0G/NP0 0603
CAP CER 0.8PF 250V C0G/NP0 0603
CAP CER 0.9PF 250V C0G/NP0 0603
CAP CER 0.9PF 250V C0G/NP0 0603
CAP CER 0.9PF 250V C0G/NP0 0603
CAP CER 0.9PF 250V C0G/NP0 0603
CAP CER 1PF 50V C0G/NP0 0805
CAP CER 1PF 50V C0G/NP0 0805
CAP CER 1PF 50V C0G/NP0 0805
CAP CER 1PF 50V C0G/NP0 0805
CAP CER 1PF 50V C0G/NP0 0805
CAP CER 1PF 50V C0G/NP0 0805
CAP CER 1.2PF 50V C0G/NP0 0805
CAP CER 1.2PF 50V C0G/NP0 0805
CAP CER 1.2PF 50V C0G/NP0 0805
CAP CER 1.2PF 50V C0G/NP0 0805
CAP CER 1.2PF 50V C0G/NP0 0805
CAP CER 1.2PF 50V C0G/NP0 0805
CAP CER 1.5PF 50V C0G/NP0 0805
CAP CER 1.5PF 50V C0G/NP0 0805
CAP CER 1.5PF 50V C0G/NP0 0805
CAP CER 1.5PF 50V C0G/NP0 0805
CAP CER 1.5PF 50V C0G/NP0 0805
CAP CER 1.5PF 50V C0G/NP0 0805
CAP CER 1.8PF 50V C0G/NP0 0805
CAP CER 1.8PF 50V C0G/NP0 0805
CAP CER 1.8PF 50V C0G/NP0 0805
CAP CER 1.8PF 50V C0G/NP0 0805
CAP CER 1.8PF 50V C0G/NP0 0805
CAP CER 1.8PF 50V C0G/NP0 0805
CAP CER 2.2PF 50V C0G/NP0 0805
CAP CER 2.2PF 50V C0G/NP0 0805
CAP CER 2.2PF 50V C0G/NP0 0805
CAP CER 2.2PF 50V C0G/NP0 0805
CAP CER 2.2PF 50V C0G/NP0 0805
CAP CER 2.2PF 50V C0G/NP0 0805
CAP CER 2.7PF 50V C0G/NP0 0805
CAP CER 2.7PF 50V C0G/NP0 0805
CAP CER 2.7PF 50V C0G/NP0 0805
CAP CER 2.7PF 50V C0G/NP0 0805
CAP CER 2.7PF 50V C0G/NP0 0805
CAP CER 2.7PF 50V C0G/NP0 0805
CAP CER 3.3PF 50V C0G/NP0 0805
CAP CER 3.3PF 50V C0G/NP0 0805
CAP CER 3.3PF 50V C0G/NP0 0805
CAP CER 3.3PF 50V C0G/NP0 0805
CAP CER 3.3PF 50V C0G/NP0 0805
CAP CER 3.3PF 50V C0G/NP0 0805
CAP CER 3.9PF 50V C0G/NP0 0805
CAP CER 3.9PF 50V C0G/NP0 0805
CAP CER 3.9PF 50V C0G/NP0 0805
CAP CER 3.9PF 50V C0G/NP0 0805
CAP CER 3.9PF 50V C0G/NP0 0805
CAP CER 3.9PF 50V C0G/NP0 0805
CAP CER 4.7PF 50V C0G/NP0 0805
CAP CER 4.7PF 50V C0G/NP0 0805
CAP CER 4.7PF 50V C0G/NP0 0805
CAP CER 4.7PF 50V C0G/NP0 0805
CAP CER 4.7PF 50V C0G/NP0 0805
CAP CER 4.7PF 50V C0G/NP0 0805
CAP CER 5.6PF 50V C0G/NP0 0805
CAP CER 5.6PF 50V C0G/NP0 0805
CAP CER 5.6PF 50V C0G/NP0 0805
CAP CER 5.6PF 50V C0G/NP0 0805
CAP CER 5.6PF 50V C0G/NP0 0805
CAP CER 5.6PF 50V C0G/NP0 0805
CAP CER 6.8PF 50V C0G/NP0 0805
CAP CER 6.8PF 50V C0G/NP0 0805
CAP CER 6.8PF 50V C0G/NP0 0805
CAP CER 6.8PF 50V C0G/NP0 0805
CAP CER 6.8PF 50V C0G/NP0 0805
CAP CER 6.8PF 50V C0G/NP0 0805
CAP CER 8.2PF 50V C0G/NP0 0805
CAP CER 8.2PF 50V C0G/NP0 0805
CAP CER 8.2PF 50V C0G/NP0 0805
CAP CER 8.2PF 50V C0G/NP0 0805
CAP CER 8.2PF 50V C0G/NP0 0805
CAP CER 8.2PF 50V C0G/NP0 0805
CAP CER 1PF 63V C0G/NP0 0805
CAP CER 1PF 63V C0G/NP0 0805
CAP CER 1PF 63V C0G/NP0 0805
CAP CER 1PF 63V C0G/NP0 0805
CAP CER 1PF 63V C0G/NP0 0805
CAP CER 1PF 63V C0G/NP0 0805
CAP CER 1.2PF 63V C0G/NP0 0805
CAP CER 1.2PF 63V C0G/NP0 0805
CAP CER 1.2PF 63V C0G/NP0 0805
CAP CER 1.2PF 63V C0G/NP0 0805
CAP CER 1.2PF 63V C0G/NP0 0805
CAP CER 1.2PF 63V C0G/NP0 0805
CAP CER 1.5PF 63V C0G/NP0 0805
CAP CER 1.5PF 63V C0G/NP0 0805
CAP CER 1.5PF 63V C0G/NP0 0805
CAP CER 1.5PF 63V C0G/NP0 0805
CAP CER 1.5PF 63V C0G/NP0 0805
CAP CER 1.5PF 63V C0G/NP0 0805
CAP CER 1.8PF 63V C0G/NP0 0805
CAP CER 1.8PF 63V C0G/NP0 0805
CAP CER 1.8PF 63V C0G/NP0 0805
CAP CER 1.8PF 63V C0G/NP0 0805
CAP CER 1.8PF 63V C0G/NP0 0805
CAP CER 1.8PF 63V C0G/NP0 0805
CAP CER 2.2PF 63V C0G/NP0 0805
CAP CER 2.2PF 63V C0G/NP0 0805
CAP CER 2.2PF 63V C0G/NP0 0805
CAP CER 2.2PF 63V C0G/NP0 0805
CAP CER 2.2PF 63V C0G/NP0 0805
CAP CER 2.2PF 63V C0G/NP0 0805
CAP CER 2.7PF 63V C0G/NP0 0805
CAP CER 2.7PF 63V C0G/NP0 0805
CAP CER 2.7PF 63V C0G/NP0 0805
CAP CER 2.7PF 63V C0G/NP0 0805
CAP CER 2.7PF 63V C0G/NP0 0805
CAP CER 2.7PF 63V C0G/NP0 0805
CAP CER 3.3PF 63V C0G/NP0 0805
CAP CER 3.3PF 63V C0G/NP0 0805
CAP CER 3.3PF 63V C0G/NP0 0805
CAP CER 3.3PF 63V C0G/NP0 0805
CAP CER 3.3PF 63V C0G/NP0 0805
CAP CER 3.3PF 63V C0G/NP0 0805
CAP CER 3.9PF 63V C0G/NP0 0805
CAP CER 3.9PF 63V C0G/NP0 0805
CAP CER 3.9PF 63V C0G/NP0 0805
CAP CER 3.9PF 63V C0G/NP0 0805
CAP CER 3.9PF 63V C0G/NP0 0805
CAP CER 3.9PF 63V C0G/NP0 0805
CAP CER 4.7PF 63V C0G/NP0 0805
CAP CER 4.7PF 63V C0G/NP0 0805
CAP CER 4.7PF 63V C0G/NP0 0805
CAP CER 4.7PF 63V C0G/NP0 0805
CAP CER 4.7PF 63V C0G/NP0 0805
CAP CER 4.7PF 63V C0G/NP0 0805
CAP CER 5.6PF 63V C0G/NP0 0805
CAP CER 5.6PF 63V C0G/NP0 0805
CAP CER 5.6PF 63V C0G/NP0 0805
CAP CER 5.6PF 63V C0G/NP0 0805
CAP CER 5.6PF 63V C0G/NP0 0805
CAP CER 5.6PF 63V C0G/NP0 0805
CAP CER 6.8PF 63V C0G/NP0 0805
CAP CER 6.8PF 63V C0G/NP0 0805
CAP CER 6.8PF 63V C0G/NP0 0805
CAP CER 6.8PF 63V C0G/NP0 0805
CAP CER 6.8PF 63V C0G/NP0 0805
CAP CER 6.8PF 63V C0G/NP0 0805
CAP CER 8.2PF 63V C0G/NP0 0805
CAP CER 8.2PF 63V C0G/NP0 0805
CAP CER 8.2PF 63V C0G/NP0 0805
CAP CER 8.2PF 63V C0G/NP0 0805
CAP CER 8.2PF 63V C0G/NP0 0805
CAP CER 8.2PF 63V C0G/NP0 0805
CAP CER 1PF 100V C0G/NP0 0805
CAP CER 1PF 100V C0G/NP0 0805
CAP CER 1PF 100V C0G/NP0 0805
CAP CER 1PF 100V C0G/NP0 0805
CAP CER 1PF 100V C0G/NP0 0805
CAP CER 1PF 100V C0G/NP0 0805
CAP CER 1.2PF 100V C0G/NP0 0805
CAP CER 1.2PF 100V C0G/NP0 0805
CAP CER 1.2PF 100V C0G/NP0 0805
CAP CER 1.2PF 100V C0G/NP0 0805
CAP CER 1.2PF 100V C0G/NP0 0805
CAP CER 1.2PF 100V C0G/NP0 0805
CAP CER 1.5PF 100V C0G/NP0 0805
CAP CER 1.5PF 100V C0G/NP0 0805
CAP CER 1.5PF 100V C0G/NP0 0805
CAP CER 1.5PF 100V C0G/NP0 0805
CAP CER 1.5PF 100V C0G/NP0 0805
CAP CER 1.5PF 100V C0G/NP0 0805
CAP CER 1.8PF 100V C0G/NP0 0805
CAP CER 1.8PF 100V C0G/NP0 0805
CAP CER 1.8PF 100V C0G/NP0 0805
CAP CER 1.8PF 100V C0G/NP0 0805
CAP CER 1.8PF 100V C0G/NP0 0805
CAP CER 1.8PF 100V C0G/NP0 0805
CAP CER 2.2PF 100V C0G/NP0 0805
CAP CER 2.2PF 100V C0G/NP0 0805
CAP CER 2.2PF 100V C0G/NP0 0805
CAP CER 2.2PF 100V C0G/NP0 0805
CAP CER 2.2PF 100V C0G/NP0 0805
CAP CER 2.2PF 100V C0G/NP0 0805
CAP CER 2.7PF 100V C0G/NP0 0805
CAP CER 2.7PF 100V C0G/NP0 0805
CAP CER 2.7PF 100V C0G/NP0 0805
CAP CER 2.7PF 100V C0G/NP0 0805
CAP CER 2.7PF 100V C0G/NP0 0805
CAP CER 2.7PF 100V C0G/NP0 0805
CAP CER 3.3PF 100V C0G/NP0 0805
CAP CER 3.3PF 100V C0G/NP0 0805
CAP CER 3.3PF 100V C0G/NP0 0805
CAP CER 3.3PF 100V C0G/NP0 0805
CAP CER 3.3PF 100V C0G/NP0 0805
CAP CER 3.3PF 100V C0G/NP0 0805
CAP CER 3.9PF 100V C0G/NP0 0805
CAP CER 3.9PF 100V C0G/NP0 0805
CAP CER 3.9PF 100V C0G/NP0 0805
CAP CER 3.9PF 100V C0G/NP0 0805
CAP CER 3.9PF 100V C0G/NP0 0805
CAP CER 3.9PF 100V C0G/NP0 0805
CAP CER 4.7PF 100V C0G/NP0 0805
CAP CER 4.7PF 100V C0G/NP0 0805
CAP CER 4.7PF 100V C0G/NP0 0805
CAP CER 4.7PF 100V C0G/NP0 0805
CAP CER 4.7PF 100V C0G/NP0 0805
CAP CER 4.7PF 100V C0G/NP0 0805
CAP CER 5.6PF 100V C0G/NP0 0805
CAP CER 5.6PF 100V C0G/NP0 0805
CAP CER 5.6PF 100V C0G/NP0 0805
CAP CER 5.6PF 100V C0G/NP0 0805
CAP CER 5.6PF 100V C0G/NP0 0805
CAP CER 5.6PF 100V C0G/NP0 0805
CAP CER 6.8PF 100V C0G/NP0 0805
CAP CER 6.8PF 100V C0G/NP0 0805
CAP CER 6.8PF 100V C0G/NP0 0805
CAP CER 6.8PF 100V C0G/NP0 0805
CAP CER 6.8PF 100V C0G/NP0 0805
CAP CER 6.8PF 100V C0G/NP0 0805
CAP CER 8.2PF 100V C0G/NP0 0805
CAP CER 8.2PF 100V C0G/NP0 0805
CAP CER 8.2PF 100V C0G/NP0 0805
CAP CER 8.2PF 100V C0G/NP0 0805
CAP CER 8.2PF 100V C0G/NP0 0805
CAP CER 8.2PF 100V C0G/NP0 0805
CAP CER 1PF 200V C0G/NP0 0805
CAP CER 1PF 200V C0G/NP0 0805
CAP CER 1PF 200V C0G/NP0 0805
CAP CER 1PF 200V C0G/NP0 0805
CAP CER 1PF 200V C0G/NP0 0805
CAP CER 1PF 200V C0G/NP0 0805
CAP CER 1.2PF 200V C0G/NP0 0805
CAP CER 1.2PF 200V C0G/NP0 0805
CAP CER 1.2PF 200V C0G/NP0 0805
CAP CER 1.2PF 200V C0G/NP0 0805
CAP CER 1.2PF 200V C0G/NP0 0805
CAP CER 1.2PF 200V C0G/NP0 0805
CAP CER 1.5PF 200V C0G/NP0 0805
CAP CER 1.5PF 200V C0G/NP0 0805
CAP CER 1.5PF 200V C0G/NP0 0805
CAP CER 1.5PF 200V C0G/NP0 0805
CAP CER 1.5PF 200V C0G/NP0 0805
CAP CER 1.5PF 200V C0G/NP0 0805
CAP CER 1.8PF 200V C0G/NP0 0805
CAP CER 1.8PF 200V C0G/NP0 0805
CAP CER 1.8PF 200V C0G/NP0 0805
CAP CER 1.8PF 200V C0G/NP0 0805
CAP CER 1.8PF 200V C0G/NP0 0805
CAP CER 1.8PF 200V C0G/NP0 0805
CAP CER 2.2PF 200V C0G/NP0 0805
CAP CER 2.2PF 200V C0G/NP0 0805
CAP CER 2.2PF 200V C0G/NP0 0805
CAP CER 2.2PF 200V C0G/NP0 0805
CAP CER 2.2PF 200V C0G/NP0 0805
CAP CER 2.2PF 200V C0G/NP0 0805
CAP CER 2.7PF 200V C0G/NP0 0805
CAP CER 2.7PF 200V C0G/NP0 0805
CAP CER 2.7PF 200V C0G/NP0 0805
CAP CER 2.7PF 200V C0G/NP0 0805
CAP CER 2.7PF 200V C0G/NP0 0805
CAP CER 2.7PF 200V C0G/NP0 0805
CAP CER 3.3PF 200V C0G/NP0 0805
CAP CER 3.3PF 200V C0G/NP0 0805
CAP CER 3.3PF 200V C0G/NP0 0805
CAP CER 3.3PF 200V C0G/NP0 0805
CAP CER 3.3PF 200V C0G/NP0 0805
CAP CER 3.3PF 200V C0G/NP0 0805
CAP CER 3.9PF 200V C0G/NP0 0805
CAP CER 3.9PF 200V C0G/NP0 0805
CAP CER 3.9PF 200V C0G/NP0 0805
CAP CER 3.9PF 200V C0G/NP0 0805
CAP CER 3.9PF 200V C0G/NP0 0805
CAP CER 3.9PF 200V C0G/NP0 0805
CAP CER 4.7PF 200V C0G/NP0 0805
CAP CER 4.7PF 200V C0G/NP0 0805
CAP CER 4.7PF 200V C0G/NP0 0805
CAP CER 4.7PF 200V C0G/NP0 0805
CAP CER 4.7PF 200V C0G/NP0 0805
CAP CER 4.7PF 200V C0G/NP0 0805
CAP CER 5.6PF 200V C0G/NP0 0805
CAP CER 5.6PF 200V C0G/NP0 0805
CAP CER 5.6PF 200V C0G/NP0 0805
CAP CER 5.6PF 200V C0G/NP0 0805
CAP CER 5.6PF 200V C0G/NP0 0805
CAP CER 5.6PF 200V C0G/NP0 0805
CAP CER 6.8PF 200V C0G/NP0 0805
CAP CER 6.8PF 200V C0G/NP0 0805
CAP CER 6.8PF 200V C0G/NP0 0805
CAP CER 6.8PF 200V C0G/NP0 0805
CAP CER 6.8PF 200V C0G/NP0 0805
CAP CER 6.8PF 200V C0G/NP0 0805
CAP CER 8.2PF 200V C0G/NP0 0805
CAP CER 8.2PF 200V C0G/NP0 0805
CAP CER 8.2PF 200V C0G/NP0 0805
CAP CER 8.2PF 200V C0G/NP0 0805
CAP CER 8.2PF 200V C0G/NP0 0805
CAP CER 8.2PF 200V C0G/NP0 0805
CAP CER 1PF 500V C0G/NP0 0805
CAP CER 1PF 500V C0G/NP0 0805
CAP CER 1PF 500V C0G/NP0 0805
CAP CER 1PF 500V C0G/NP0 0805
CAP CER 1PF 500V C0G/NP0 0805
CAP CER 1PF 500V C0G/NP0 0805
CAP CER 1.2PF 500V C0G/NP0 0805
CAP CER 1.2PF 500V C0G/NP0 0805
CAP CER 1.2PF 500V C0G/NP0 0805
CAP CER 1.2PF 500V C0G/NP0 0805
CAP CER 1.2PF 500V C0G/NP0 0805
CAP CER 1.2PF 500V C0G/NP0 0805
CAP CER 1.5PF 500V C0G/NP0 0805
CAP CER 1.5PF 500V C0G/NP0 0805
CAP CER 1.5PF 500V C0G/NP0 0805
CAP CER 1.5PF 500V C0G/NP0 0805
CAP CER 1.5PF 500V C0G/NP0 0805
CAP CER 1.5PF 500V C0G/NP0 0805
CAP CER 1.8PF 500V C0G/NP0 0805
CAP CER 1.8PF 500V C0G/NP0 0805
CAP CER 1.8PF 500V C0G/NP0 0805
CAP CER 1.8PF 500V C0G/NP0 0805
CAP CER 1.8PF 500V C0G/NP0 0805
CAP CER 1.8PF 500V C0G/NP0 0805
CAP CER 2.2PF 500V C0G/NP0 0805
CAP CER 2.2PF 500V C0G/NP0 0805
CAP CER 2.2PF 500V C0G/NP0 0805
CAP CER 2.2PF 500V C0G/NP0 0805
CAP CER 2.2PF 500V C0G/NP0 0805
CAP CER 2.2PF 500V C0G/NP0 0805
CAP CER 2.7PF 500V C0G/NP0 0805
CAP CER 2.7PF 500V C0G/NP0 0805
CAP CER 2.7PF 500V C0G/NP0 0805
CAP CER 2.7PF 500V C0G/NP0 0805
CAP CER 2.7PF 500V C0G/NP0 0805
CAP CER 2.7PF 500V C0G/NP0 0805
CAP CER 3.3PF 500V C0G/NP0 0805
CAP CER 3.3PF 500V C0G/NP0 0805
CAP CER 3.3PF 500V C0G/NP0 0805
CAP CER 3.3PF 500V C0G/NP0 0805
CAP CER 3.3PF 500V C0G/NP0 0805
CAP CER 3.3PF 500V C0G/NP0 0805
CAP CER 3.9PF 500V C0G/NP0 0805
CAP CER 3.9PF 500V C0G/NP0 0805
CAP CER 3.9PF 500V C0G/NP0 0805
CAP CER 3.9PF 500V C0G/NP0 0805
CAP CER 3.9PF 500V C0G/NP0 0805
CAP CER 3.9PF 500V C0G/NP0 0805
CAP CER 4.7PF 500V C0G/NP0 0805
CAP CER 4.7PF 500V C0G/NP0 0805
CAP CER 4.7PF 500V C0G/NP0 0805
CAP CER 4.7PF 500V C0G/NP0 0805
CAP CER 4.7PF 500V C0G/NP0 0805
CAP CER 4.7PF 500V C0G/NP0 0805
CAP CER 5.6PF 500V C0G/NP0 0805
CAP CER 5.6PF 500V C0G/NP0 0805
CAP CER 5.6PF 500V C0G/NP0 0805
CAP CER 5.6PF 500V C0G/NP0 0805
CAP CER 5.6PF 500V C0G/NP0 0805
CAP CER 5.6PF 500V C0G/NP0 0805
CAP CER 6.8PF 500V C0G/NP0 0805
CAP CER 6.8PF 500V C0G/NP0 0805
CAP CER 6.8PF 500V C0G/NP0 0805
CAP CER 6.8PF 500V C0G/NP0 0805
CAP CER 6.8PF 500V C0G/NP0 0805
CAP CER 6.8PF 500V C0G/NP0 0805
CAP CER 8.2PF 500V C0G/NP0 0805
CAP CER 8.2PF 500V C0G/NP0 0805
CAP CER 8.2PF 500V C0G/NP0 0805
CAP CER 8.2PF 500V C0G/NP0 0805
CAP CER 8.2PF 500V C0G/NP0 0805
CAP CER 8.2PF 500V C0G/NP0 0805
CAP CER 1PF 50V C0G/NP0 0805
CAP CER 1PF 50V C0G/NP0 0805
CAP CER 1PF 50V C0G/NP0 0805
CAP CER 1PF 50V C0G/NP0 0805
CAP CER 1PF 50V C0G/NP0 0805
CAP CER 1PF 50V C0G/NP0 0805
CAP CER 1.2PF 50V C0G/NP0 0805
CAP CER 1.2PF 50V C0G/NP0 0805
CAP CER 1.2PF 50V C0G/NP0 0805
CAP CER 1.2PF 50V C0G/NP0 0805
CAP CER 1.2PF 50V C0G/NP0 0805
CAP CER 1.2PF 50V C0G/NP0 0805
CAP CER 1.5PF 50V C0G/NP0 0805
CAP CER 1.5PF 50V C0G/NP0 0805
CAP CER 1.5PF 50V C0G/NP0 0805
CAP CER 1.5PF 50V C0G/NP0 0805
CAP CER 1.5PF 50V C0G/NP0 0805
CAP CER 1.5PF 50V C0G/NP0 0805
CAP CER 1.8PF 50V C0G/NP0 0805
CAP CER 1.8PF 50V C0G/NP0 0805
CAP CER 1.8PF 50V C0G/NP0 0805
CAP CER 1.8PF 50V C0G/NP0 0805
CAP CER 1.8PF 50V C0G/NP0 0805
CAP CER 1.8PF 50V C0G/NP0 0805
CAP CER 2.2PF 50V C0G/NP0 0805
CAP CER 2.2PF 50V C0G/NP0 0805
CAP CER 2.2PF 50V C0G/NP0 0805
CAP CER 2.2PF 50V C0G/NP0 0805
CAP CER 2.2PF 50V C0G/NP0 0805
CAP CER 2.2PF 50V C0G/NP0 0805
CAP CER 2.7PF 50V C0G/NP0 0805
CAP CER 2.7PF 50V C0G/NP0 0805
CAP CER 2.7PF 50V C0G/NP0 0805
CAP CER 2.7PF 50V C0G/NP0 0805
CAP CER 2.7PF 50V C0G/NP0 0805
CAP CER 2.7PF 50V C0G/NP0 0805
CAP CER 3.3PF 50V C0G/NP0 0805
CAP CER 3.3PF 50V C0G/NP0 0805
CAP CER 3.3PF 50V C0G/NP0 0805
CAP CER 3.3PF 50V C0G/NP0 0805
CAP CER 3.3PF 50V C0G/NP0 0805
CAP CER 3.3PF 50V C0G/NP0 0805
CAP CER 3.9PF 50V C0G/NP0 0805
CAP CER 3.9PF 50V C0G/NP0 0805
CAP CER 3.9PF 50V C0G/NP0 0805
CAP CER 3.9PF 50V C0G/NP0 0805
CAP CER 3.9PF 50V C0G/NP0 0805
CAP CER 3.9PF 50V C0G/NP0 0805
CAP CER 4.7PF 50V C0G/NP0 0805
CAP CER 4.7PF 50V C0G/NP0 0805
CAP CER 4.7PF 50V C0G/NP0 0805
CAP CER 4.7PF 50V C0G/NP0 0805
CAP CER 4.7PF 50V C0G/NP0 0805
CAP CER 4.7PF 50V C0G/NP0 0805
CAP CER 5.6PF 50V C0G/NP0 0805
CAP CER 5.6PF 50V C0G/NP0 0805
CAP CER 5.6PF 50V C0G/NP0 0805
CAP CER 5.6PF 50V C0G/NP0 0805
CAP CER 5.6PF 50V C0G/NP0 0805
CAP CER 5.6PF 50V C0G/NP0 0805
CAP CER 6.8PF 50V C0G/NP0 0805
CAP CER 6.8PF 50V C0G/NP0 0805
CAP CER 6.8PF 50V C0G/NP0 0805
CAP CER 6.8PF 50V C0G/NP0 0805
CAP CER 6.8PF 50V C0G/NP0 0805
CAP CER 6.8PF 50V C0G/NP0 0805
CAP CER 8.2PF 50V C0G/NP0 0805
CAP CER 8.2PF 50V C0G/NP0 0805
CAP CER 8.2PF 50V C0G/NP0 0805
CAP CER 8.2PF 50V C0G/NP0 0805
CAP CER 8.2PF 50V C0G/NP0 0805
CAP CER 8.2PF 50V C0G/NP0 0805
CAP CER 1PF 63V C0G/NP0 0805
CAP CER 1PF 63V C0G/NP0 0805
CAP CER 1PF 63V C0G/NP0 0805
CAP CER 1PF 63V C0G/NP0 0805
CAP CER 1PF 63V C0G/NP0 0805
CAP CER 1PF 63V C0G/NP0 0805
CAP CER 1.2PF 63V C0G/NP0 0805
CAP CER 1.2PF 63V C0G/NP0 0805
CAP CER 1.2PF 63V C0G/NP0 0805
CAP CER 1.2PF 63V C0G/NP0 0805
CAP CER 1.2PF 63V C0G/NP0 0805
CAP CER 1.2PF 63V C0G/NP0 0805
CAP CER 1.5PF 63V C0G/NP0 0805
CAP CER 1.5PF 63V C0G/NP0 0805
CAP CER 1.5PF 63V C0G/NP0 0805
CAP CER 1.5PF 63V C0G/NP0 0805
CAP CER 1.5PF 63V C0G/NP0 0805
CAP CER 1.5PF 63V C0G/NP0 0805
CAP CER 1.8PF 63V C0G/NP0 0805
CAP CER 1.8PF 63V C0G/NP0 0805
CAP CER 1.8PF 63V C0G/NP0 0805
CAP CER 1.8PF 63V C0G/NP0 0805
CAP CER 1.8PF 63V C0G/NP0 0805
CAP CER 1.8PF 63V C0G/NP0 0805
CAP CER 2.2PF 63V C0G/NP0 0805
CAP CER 2.2PF 63V C0G/NP0 0805
CAP CER 2.2PF 63V C0G/NP0 0805
CAP CER 2.2PF 63V C0G/NP0 0805
CAP CER 2.2PF 63V C0G/NP0 0805
CAP CER 2.2PF 63V C0G/NP0 0805
CAP CER 2.7PF 63V C0G/NP0 0805
CAP CER 2.7PF 63V C0G/NP0 0805
CAP CER 2.7PF 63V C0G/NP0 0805
CAP CER 2.7PF 63V C0G/NP0 0805
CAP CER 2.7PF 63V C0G/NP0 0805
CAP CER 2.7PF 63V C0G/NP0 0805
CAP CER 3.3PF 63V C0G/NP0 0805
CAP CER 3.3PF 63V C0G/NP0 0805
CAP CER 3.3PF 63V C0G/NP0 0805
CAP CER 3.3PF 63V C0G/NP0 0805
CAP CER 3.3PF 63V C0G/NP0 0805
CAP CER 3.3PF 63V C0G/NP0 0805
CAP CER 3.9PF 63V C0G/NP0 0805
CAP CER 3.9PF 63V C0G/NP0 0805
CAP CER 3.9PF 63V C0G/NP0 0805
CAP CER 3.9PF 63V C0G/NP0 0805
CAP CER 3.9PF 63V C0G/NP0 0805
CAP CER 3.9PF 63V C0G/NP0 0805
CAP CER 4.7PF 63V C0G/NP0 0805
CAP CER 4.7PF 63V C0G/NP0 0805
CAP CER 4.7PF 63V C0G/NP0 0805
CAP CER 4.7PF 63V C0G/NP0 0805
CAP CER 4.7PF 63V C0G/NP0 0805
CAP CER 4.7PF 63V C0G/NP0 0805
CAP CER 5.6PF 63V C0G/NP0 0805
CAP CER 5.6PF 63V C0G/NP0 0805
CAP CER 5.6PF 63V C0G/NP0 0805
CAP CER 5.6PF 63V C0G/NP0 0805
CAP CER 5.6PF 63V C0G/NP0 0805
CAP CER 5.6PF 63V C0G/NP0 0805
CAP CER 6.8PF 63V C0G/NP0 0805
CAP CER 6.8PF 63V C0G/NP0 0805
CAP CER 6.8PF 63V C0G/NP0 0805
CAP CER 6.8PF 63V C0G/NP0 0805
CAP CER 6.8PF 63V C0G/NP0 0805
CAP CER 6.8PF 63V C0G/NP0 0805
CAP CER 8.2PF 63V C0G/NP0 0805
CAP CER 8.2PF 63V C0G/NP0 0805
CAP CER 8.2PF 63V C0G/NP0 0805
CAP CER 8.2PF 63V C0G/NP0 0805
CAP CER 8.2PF 63V C0G/NP0 0805
CAP CER 8.2PF 63V C0G/NP0 0805
CAP CER 1000PF 100V X7R 0805
CAP CER 1000PF 100V X7R 0805
CAP CER 1PF 100V C0G/NP0 0805
CAP CER 1PF 100V C0G/NP0 0805
CAP CER 1PF 100V C0G/NP0 0805
CAP CER 1PF 100V C0G/NP0 0805
CAP CER 1PF 100V C0G/NP0 0805
CAP CER 1PF 100V C0G/NP0 0805
CAP CER 1.2PF 100V C0G/NP0 0805
CAP CER 1.2PF 100V C0G/NP0 0805
CAP CER 1.2PF 100V C0G/NP0 0805
CAP CER 1.2PF 100V C0G/NP0 0805
CAP CER 1.2PF 100V C0G/NP0 0805
CAP CER 1.2PF 100V C0G/NP0 0805
CAP CER 1.5PF 100V C0G/NP0 0805
CAP CER 1.5PF 100V C0G/NP0 0805
CAP CER 1.5PF 100V C0G/NP0 0805
CAP CER 1.5PF 100V C0G/NP0 0805
CAP CER 1.5PF 100V C0G/NP0 0805
CAP CER 1.5PF 100V C0G/NP0 0805
CAP CER 1.8PF 100V C0G/NP0 0805
CAP CER 1.8PF 100V C0G/NP0 0805
CAP CER 1.8PF 100V C0G/NP0 0805
CAP CER 1.8PF 100V C0G/NP0 0805
CAP CER 1.8PF 100V C0G/NP0 0805
CAP CER 1.8PF 100V C0G/NP0 0805
CAP CER 2.2PF 100V C0G/NP0 0805
CAP CER 2.2PF 100V C0G/NP0 0805
CAP CER 2.2PF 100V C0G/NP0 0805
CAP CER 2.2PF 100V C0G/NP0 0805
CAP CER 2.2PF 100V C0G/NP0 0805
CAP CER 2.2PF 100V C0G/NP0 0805
CAP CER 2.7PF 100V C0G/NP0 0805
CAP CER 2.7PF 100V C0G/NP0 0805
CAP CER 2.7PF 100V C0G/NP0 0805
CAP CER 2.7PF 100V C0G/NP0 0805
CAP CER 2.7PF 100V C0G/NP0 0805
CAP CER 2.7PF 100V C0G/NP0 0805
CAP CER 3.3PF 100V C0G/NP0 0805
CAP CER 3.3PF 100V C0G/NP0 0805
CAP CER 3.3PF 100V C0G/NP0 0805
CAP CER 3.3PF 100V C0G/NP0 0805
CAP CER 3.3PF 100V C0G/NP0 0805
CAP CER 3.3PF 100V C0G/NP0 0805
CAP CER 3.9PF 100V C0G/NP0 0805
CAP CER 3.9PF 100V C0G/NP0 0805
CAP CER 3.9PF 100V C0G/NP0 0805
CAP CER 3.9PF 100V C0G/NP0 0805
CAP CER 3.9PF 100V C0G/NP0 0805
CAP CER 3.9PF 100V C0G/NP0 0805
CAP CER 4.7PF 100V C0G/NP0 0805
CAP CER 4.7PF 100V C0G/NP0 0805
CAP CER 4.7PF 100V C0G/NP0 0805
CAP CER 4.7PF 100V C0G/NP0 0805
CAP CER 4.7PF 100V C0G/NP0 0805
CAP CER 4.7PF 100V C0G/NP0 0805
CAP CER 5.6PF 100V C0G/NP0 0805
CAP CER 5.6PF 100V C0G/NP0 0805
CAP CER 5.6PF 100V C0G/NP0 0805
CAP CER 5.6PF 100V C0G/NP0 0805
CAP CER 5.6PF 100V C0G/NP0 0805
CAP CER 5.6PF 100V C0G/NP0 0805
CAP CER 6.8PF 100V C0G/NP0 0805
CAP CER 6.8PF 100V C0G/NP0 0805
CAP CER 6.8PF 100V C0G/NP0 0805
CAP CER 6.8PF 100V C0G/NP0 0805
CAP CER 6.8PF 100V C0G/NP0 0805
CAP CER 6.8PF 100V C0G/NP0 0805
CAP CER 8.2PF 100V C0G/NP0 0805
CAP CER 8.2PF 100V C0G/NP0 0805
CAP CER 8.2PF 100V C0G/NP0 0805
CAP CER 8.2PF 100V C0G/NP0 0805
CAP CER 8.2PF 100V C0G/NP0 0805
CAP CER 8.2PF 100V C0G/NP0 0805
CAP CER 10PF 200V C0G/NP0 0805
CAP CER 10PF 200V C0G/NP0 0805
CAP CER 10PF 200V C0G/NP0 0805
CAP CER 10PF 200V C0G/NP0 0805
CAP CER 100PF 200V C0G/NP0 0805
CAP CER 100PF 200V C0G/NP0 0805
CAP CER 100PF 200V C0G/NP0 0805
CAP CER 100PF 200V C0G/NP0 0805
CAP CER 11PF 200V C0G/NP0 0805
CAP CER 11PF 200V C0G/NP0 0805
CAP CER 11PF 200V C0G/NP0 0805
CAP CER 11PF 200V C0G/NP0 0805
CAP CER 110PF 200V C0G/NP0 0805
CAP CER 110PF 200V C0G/NP0 0805
CAP CER 110PF 200V C0G/NP0 0805
CAP CER 110PF 200V C0G/NP0 0805
CAP CER 12PF 200V C0G/NP0 0805
CAP CER 12PF 200V C0G/NP0 0805
CAP CER 12PF 200V C0G/NP0 0805
CAP CER 12PF 200V C0G/NP0 0805
CAP CER 120PF 200V C0G/NP0 0805
CAP CER 120PF 200V C0G/NP0 0805
CAP CER 120PF 200V C0G/NP0 0805
CAP CER 120PF 200V C0G/NP0 0805
CAP CER 13PF 200V C0G/NP0 0805
CAP CER 13PF 200V C0G/NP0 0805
CAP CER 13PF 200V C0G/NP0 0805
CAP CER 13PF 200V C0G/NP0 0805
CAP CER 130PF 200V C0G/NP0 0805
CAP CER 130PF 200V C0G/NP0 0805
CAP CER 130PF 200V C0G/NP0 0805
CAP CER 130PF 200V C0G/NP0 0805
CAP CER 15PF 200V C0G/NP0 0805
CAP CER 15PF 200V C0G/NP0 0805
CAP CER 15PF 200V C0G/NP0 0805
CAP CER 15PF 200V C0G/NP0 0805
CAP CER 150PF 200V C0G/NP0 0805
CAP CER 150PF 200V C0G/NP0 0805
CAP CER 150PF 200V C0G/NP0 0805
CAP CER 150PF 200V C0G/NP0 0805
CAP CER 16PF 200V C0G/NP0 0805
CAP CER 16PF 200V C0G/NP0 0805
CAP CER 16PF 200V C0G/NP0 0805
CAP CER 16PF 200V C0G/NP0 0805
CAP CER 160PF 200V C0G/NP0 0805
CAP CER 160PF 200V C0G/NP0 0805
CAP CER 160PF 200V C0G/NP0 0805
CAP CER 160PF 200V C0G/NP0 0805
CAP CER 18PF 200V C0G/NP0 0805
CAP CER 18PF 200V C0G/NP0 0805
CAP CER 18PF 200V C0G/NP0 0805
CAP CER 18PF 200V C0G/NP0 0805
CAP CER 180PF 200V C0G/NP0 0805
CAP CER 180PF 200V C0G/NP0 0805
CAP CER 180PF 200V C0G/NP0 0805
CAP CER 180PF 200V C0G/NP0 0805
CAP CER 20PF 200V C0G/NP0 0805
CAP CER 20PF 200V C0G/NP0 0805
CAP CER 20PF 200V C0G/NP0 0805
CAP CER 20PF 200V C0G/NP0 0805
CAP CER 200PF 200V C0G/NP0 0805
CAP CER 200PF 200V C0G/NP0 0805
CAP CER 200PF 200V C0G/NP0 0805
CAP CER 200PF 200V C0G/NP0 0805
CAP CER 22PF 200V C0G/NP0 0805
CAP CER 22PF 200V C0G/NP0 0805
CAP CER 22PF 200V C0G/NP0 0805
CAP CER 22PF 200V C0G/NP0 0805
CAP CER 220PF 200V C0G/NP0 0805
CAP CER 220PF 200V C0G/NP0 0805
CAP CER 220PF 200V C0G/NP0 0805
CAP CER 220PF 200V C0G/NP0 0805
CAP CER 24PF 200V C0G/NP0 0805
CAP CER 24PF 200V C0G/NP0 0805
CAP CER 24PF 200V C0G/NP0 0805
CAP CER 24PF 200V C0G/NP0 0805
CAP CER 240PF 200V C0G/NP0 0805
CAP CER 240PF 200V C0G/NP0 0805
CAP CER 240PF 200V C0G/NP0 0805
CAP CER 240PF 200V C0G/NP0 0805
CAP CER 27PF 200V C0G/NP0 0805
CAP CER 27PF 200V C0G/NP0 0805
CAP CER 27PF 200V C0G/NP0 0805
CAP CER 27PF 200V C0G/NP0 0805
CAP CER 30PF 200V C0G/NP0 0805
CAP CER 30PF 200V C0G/NP0 0805
CAP CER 30PF 200V C0G/NP0 0805
CAP CER 30PF 200V C0G/NP0 0805
CAP CER 33PF 200V C0G/NP0 0805
CAP CER 33PF 200V C0G/NP0 0805
CAP CER 33PF 200V C0G/NP0 0805
CAP CER 33PF 200V C0G/NP0 0805
CAP CER 36PF 200V C0G/NP0 0805
CAP CER 36PF 200V C0G/NP0 0805
CAP CER 36PF 200V C0G/NP0 0805
CAP CER 36PF 200V C0G/NP0 0805
CAP CER 39PF 200V C0G/NP0 0805
CAP CER 39PF 200V C0G/NP0 0805
CAP CER 39PF 200V C0G/NP0 0805
CAP CER 39PF 200V C0G/NP0 0805
CAP CER 43PF 200V C0G/NP0 0805
CAP CER 43PF 200V C0G/NP0 0805
CAP CER 43PF 200V C0G/NP0 0805
CAP CER 43PF 200V C0G/NP0 0805
CAP CER 47PF 200V C0G/NP0 0805
CAP CER 47PF 200V C0G/NP0 0805
CAP CER 47PF 200V C0G/NP0 0805
CAP CER 47PF 200V C0G/NP0 0805
CAP CER 51PF 200V C0G/NP0 0805
CAP CER 51PF 200V C0G/NP0 0805
CAP CER 51PF 200V C0G/NP0 0805
CAP CER 51PF 200V C0G/NP0 0805
CAP CER 56PF 200V C0G/NP0 0805
CAP CER 56PF 200V C0G/NP0 0805
CAP CER 56PF 200V C0G/NP0 0805
CAP CER 56PF 200V C0G/NP0 0805
CAP CER 62PF 200V C0G/NP0 0805
CAP CER 62PF 200V C0G/NP0 0805
CAP CER 62PF 200V C0G/NP0 0805
CAP CER 62PF 200V C0G/NP0 0805
CAP CER 68PF 200V C0G/NP0 0805
CAP CER 68PF 200V C0G/NP0 0805
CAP CER 68PF 200V C0G/NP0 0805
CAP CER 68PF 200V C0G/NP0 0805
CAP CER 75PF 200V C0G/NP0 0805
CAP CER 75PF 200V C0G/NP0 0805
CAP CER 75PF 200V C0G/NP0 0805
CAP CER 75PF 200V C0G/NP0 0805
CAP CER 82PF 200V C0G/NP0 0805
CAP CER 82PF 200V C0G/NP0 0805
CAP CER 82PF 200V C0G/NP0 0805
CAP CER 82PF 200V C0G/NP0 0805
CAP CER 91PF 200V C0G/NP0 0805
CAP CER 91PF 200V C0G/NP0 0805
CAP CER 91PF 200V C0G/NP0 0805
CAP CER 91PF 200V C0G/NP0 0805
CAP CER 1PF 200V C0G/NP0 0805
CAP CER 1PF 200V C0G/NP0 0805
CAP CER 1PF 200V C0G/NP0 0805
CAP CER 1PF 200V C0G/NP0 0805
CAP CER 1PF 200V C0G/NP0 0805
CAP CER 1PF 200V C0G/NP0 0805
CAP CER 1PF 200V C0G/NP0 0805
CAP CER 1PF 200V C0G/NP0 0805
CAP CER 1PF 200V C0G/NP0 0805
CAP CER 1PF 200V C0G/NP0 0805
CAP CER 1.1PF 200V C0G/NP0 0805
CAP CER 1.1PF 200V C0G/NP0 0805
CAP CER 1.1PF 200V C0G/NP0 0805
CAP CER 1.1PF 200V C0G/NP0 0805
CAP CER 1.2PF 200V C0G/NP0 0805
CAP CER 1.2PF 200V C0G/NP0 0805
CAP CER 1.2PF 200V C0G/NP0 0805
CAP CER 1.2PF 200V C0G/NP0 0805
CAP CER 1.2PF 200V C0G/NP0 0805
CAP CER 1.2PF 200V C0G/NP0 0805
CAP CER 1.2PF 200V C0G/NP0 0805
CAP CER 1.2PF 200V C0G/NP0 0805
CAP CER 1.2PF 200V C0G/NP0 0805
CAP CER 1.2PF 200V C0G/NP0 0805
CAP CER 1.3PF 200V C0G/NP0 0805
CAP CER 1.3PF 200V C0G/NP0 0805
CAP CER 1.3PF 200V C0G/NP0 0805
CAP CER 1.3PF 200V C0G/NP0 0805
CAP CER 1.4PF 200V C0G/NP0 0805
CAP CER 1.4PF 200V C0G/NP0 0805
CAP CER 1.4PF 200V C0G/NP0 0805
CAP CER 1.4PF 200V C0G/NP0 0805
CAP CER 1.5PF 200V C0G/NP0 0805
CAP CER 1.5PF 200V C0G/NP0 0805
CAP CER 1.5PF 200V C0G/NP0 0805
CAP CER 1.5PF 200V C0G/NP0 0805
CAP CER 1.5PF 200V C0G/NP0 0805
CAP CER 1.5PF 200V C0G/NP0 0805
CAP CER 1.5PF 200V C0G/NP0 0805
CAP CER 1.5PF 200V C0G/NP0 0805
CAP CER 1.5PF 200V C0G/NP0 0805
CAP CER 1.5PF 200V C0G/NP0 0805
CAP CER 1.6PF 200V C0G/NP0 0805
CAP CER 1.6PF 200V C0G/NP0 0805
CAP CER 1.6PF 200V C0G/NP0 0805
CAP CER 1.6PF 200V C0G/NP0 0805
CAP CER 1.7PF 200V C0G/NP0 0805
CAP CER 1.7PF 200V C0G/NP0 0805
CAP CER 1.7PF 200V C0G/NP0 0805
CAP CER 1.7PF 200V C0G/NP0 0805
CAP CER 1.8PF 200V C0G/NP0 0805
CAP CER 1.8PF 200V C0G/NP0 0805
CAP CER 1.8PF 200V C0G/NP0 0805
CAP CER 1.8PF 200V C0G/NP0 0805
CAP CER 1.8PF 200V C0G/NP0 0805
CAP CER 1.8PF 200V C0G/NP0 0805
CAP CER 1.8PF 200V C0G/NP0 0805
CAP CER 1.8PF 200V C0G/NP0 0805
CAP CER 1.8PF 200V C0G/NP0 0805
CAP CER 1.8PF 200V C0G/NP0 0805
CAP CER 1.9PF 200V C0G/NP0 0805
CAP CER 1.9PF 200V C0G/NP0 0805
CAP CER 1.9PF 200V C0G/NP0 0805
CAP CER 1.9PF 200V C0G/NP0 0805
CAP CER 2PF 200V C0G/NP0 0805
CAP CER 2PF 200V C0G/NP0 0805
CAP CER 2PF 200V C0G/NP0 0805
CAP CER 2PF 200V C0G/NP0 0805
CAP CER 2.1PF 200V C0G/NP0 0805
CAP CER 2.1PF 200V C0G/NP0 0805
CAP CER 2.1PF 200V C0G/NP0 0805
CAP CER 2.1PF 200V C0G/NP0 0805
CAP CER 2.2PF 200V C0G/NP0 0805
CAP CER 2.2PF 200V C0G/NP0 0805
CAP CER 2.2PF 200V C0G/NP0 0805
CAP CER 2.2PF 200V C0G/NP0 0805
CAP CER 2.2PF 200V C0G/NP0 0805
CAP CER 2.2PF 200V C0G/NP0 0805
CAP CER 2.2PF 200V C0G/NP0 0805
CAP CER 2.2PF 200V C0G/NP0 0805
CAP CER 2.2PF 200V C0G/NP0 0805
CAP CER 2.2PF 200V C0G/NP0 0805
CAP CER 2.4PF 200V C0G/NP0 0805
CAP CER 2.4PF 200V C0G/NP0 0805
CAP CER 2.4PF 200V C0G/NP0 0805
CAP CER 2.4PF 200V C0G/NP0 0805
CAP CER 2.7PF 200V C0G/NP0 0805
CAP CER 2.7PF 200V C0G/NP0 0805
CAP CER 2.7PF 200V C0G/NP0 0805
CAP CER 2.7PF 200V C0G/NP0 0805
CAP CER 2.7PF 200V C0G/NP0 0805
CAP CER 2.7PF 200V C0G/NP0 0805
CAP CER 2.7PF 200V C0G/NP0 0805
CAP CER 2.7PF 200V C0G/NP0 0805
CAP CER 2.7PF 200V C0G/NP0 0805
CAP CER 2.7PF 200V C0G/NP0 0805
CAP CER 3PF 200V C0G/NP0 0805
CAP CER 3PF 200V C0G/NP0 0805
CAP CER 3PF 200V C0G/NP0 0805
CAP CER 3PF 200V C0G/NP0 0805
CAP CER 3.3PF 200V C0G/NP0 0805
CAP CER 3.3PF 200V C0G/NP0 0805
CAP CER 3.3PF 200V C0G/NP0 0805
CAP CER 3.3PF 200V C0G/NP0 0805
CAP CER 3.3PF 200V C0G/NP0 0805
CAP CER 3.3PF 200V C0G/NP0 0805
CAP CER 3.3PF 200V C0G/NP0 0805
CAP CER 3.3PF 200V C0G/NP0 0805
CAP CER 3.3PF 200V C0G/NP0 0805
CAP CER 3.3PF 200V C0G/NP0 0805
CAP CER 3.6PF 200V C0G/NP0 0805
CAP CER 3.6PF 200V C0G/NP0 0805
CAP CER 3.6PF 200V C0G/NP0 0805
CAP CER 3.6PF 200V C0G/NP0 0805
CAP CER 3.9PF 200V C0G/NP0 0805
CAP CER 3.9PF 200V C0G/NP0 0805
CAP CER 3.9PF 200V C0G/NP0 0805
CAP CER 3.9PF 200V C0G/NP0 0805
CAP CER 3.9PF 200V C0G/NP0 0805
CAP CER 3.9PF 200V C0G/NP0 0805
CAP CER 3.9PF 200V C0G/NP0 0805
CAP CER 3.9PF 200V C0G/NP0 0805
CAP CER 3.9PF 200V C0G/NP0 0805
CAP CER 3.9PF 200V C0G/NP0 0805
CAP CER 4.3PF 200V C0G/NP0 0805
CAP CER 4.3PF 200V C0G/NP0 0805
CAP CER 4.3PF 200V C0G/NP0 0805
CAP CER 4.3PF 200V C0G/NP0 0805
CAP CER 4.7PF 200V C0G/NP0 0805
CAP CER 4.7PF 200V C0G/NP0 0805
CAP CER 4.7PF 200V C0G/NP0 0805
CAP CER 4.7PF 200V C0G/NP0 0805
CAP CER 4.7PF 200V C0G/NP0 0805
CAP CER 4.7PF 200V C0G/NP0 0805
CAP CER 4.7PF 200V C0G/NP0 0805
CAP CER 4.7PF 200V C0G/NP0 0805
CAP CER 4.7PF 200V C0G/NP0 0805
CAP CER 5.1PF 200V C0G/NP0 0805
CAP CER 5.1PF 200V C0G/NP0 0805
CAP CER 5.1PF 200V C0G/NP0 0805
CAP CER 5.6PF 200V C0G/NP0 0805
CAP CER 5.6PF 200V C0G/NP0 0805
CAP CER 5.6PF 200V C0G/NP0 0805
CAP CER 5.6PF 200V C0G/NP0 0805
CAP CER 5.6PF 200V C0G/NP0 0805
CAP CER 5.6PF 200V C0G/NP0 0805
CAP CER 5.6PF 200V C0G/NP0 0805
CAP CER 5.6PF 200V C0G/NP0 0805
CAP CER 5.6PF 200V C0G/NP0 0805
CAP CER 6.2PF 200V C0G/NP0 0805
CAP CER 6.2PF 200V C0G/NP0 0805
CAP CER 6.2PF 200V C0G/NP0 0805
CAP CER 6.8PF 200V C0G/NP0 0805
CAP CER 6.8PF 200V C0G/NP0 0805
CAP CER 6.8PF 200V C0G/NP0 0805
CAP CER 6.8PF 200V C0G/NP0 0805
CAP CER 6.8PF 200V C0G/NP0 0805
CAP CER 6.8PF 200V C0G/NP0 0805
CAP CER 6.8PF 200V C0G/NP0 0805
CAP CER 6.8PF 200V C0G/NP0 0805
CAP CER 6.8PF 200V C0G/NP0 0805
CAP CER 7.5PF 200V C0G/NP0 0805
CAP CER 7.5PF 200V C0G/NP0 0805
CAP CER 7.5PF 200V C0G/NP0 0805
CAP CER 8.2PF 200V C0G/NP0 0805
CAP CER 8.2PF 200V C0G/NP0 0805
CAP CER 8.2PF 200V C0G/NP0 0805
CAP CER 8.2PF 200V C0G/NP0 0805
CAP CER 8.2PF 200V C0G/NP0 0805
CAP CER 8.2PF 200V C0G/NP0 0805
CAP CER 8.2PF 200V C0G/NP0 0805
CAP CER 8.2PF 200V C0G/NP0 0805
CAP CER 8.2PF 200V C0G/NP0 0805
CAP CER 9.1PF 200V C0G/NP0 0805
CAP CER 9.1PF 200V C0G/NP0 0805
CAP CER 9.1PF 200V C0G/NP0 0805
CAP CER 0.8PF 200V C0G/NP0 0805
CAP CER 0.8PF 200V C0G/NP0 0805
CAP CER 0.8PF 200V C0G/NP0 0805
CAP CER 0.8PF 200V C0G/NP0 0805
CAP CER 0.9PF 200V C0G/NP0 0805
CAP CER 0.9PF 200V C0G/NP0 0805
CAP CER 0.9PF 200V C0G/NP0 0805
CAP CER 0.9PF 200V C0G/NP0 0805
CAP CER 10PF 250V C0G/NP0 0805
CAP CER 10PF 250V C0G/NP0 0805
CAP CER 10PF 250V C0G/NP0 0805
CAP CER 10PF 250V C0G/NP0 0805
CAP CER 100PF 250V C0G/NP0 0805
CAP CER 100PF 250V C0G/NP0 0805
CAP CER 100PF 250V C0G/NP0 0805
CAP CER 100PF 250V C0G/NP0 0805
CAP CER 11PF 250V C0G/NP0 0805
CAP CER 11PF 250V C0G/NP0 0805
CAP CER 11PF 250V C0G/NP0 0805
CAP CER 11PF 250V C0G/NP0 0805
CAP CER 110PF 250V C0G/NP0 0805
CAP CER 110PF 250V C0G/NP0 0805
CAP CER 110PF 250V C0G/NP0 0805
CAP CER 110PF 250V C0G/NP0 0805
CAP CER 12PF 250V C0G/NP0 0805
CAP CER 12PF 250V C0G/NP0 0805
CAP CER 12PF 250V C0G/NP0 0805
CAP CER 12PF 250V C0G/NP0 0805
CAP CER 120PF 250V C0G/NP0 0805
CAP CER 120PF 250V C0G/NP0 0805
CAP CER 120PF 250V C0G/NP0 0805
CAP CER 120PF 250V C0G/NP0 0805
CAP CER 13PF 250V C0G/NP0 0805
CAP CER 13PF 250V C0G/NP0 0805
CAP CER 13PF 250V C0G/NP0 0805
CAP CER 13PF 250V C0G/NP0 0805
CAP CER 130PF 250V C0G/NP0 0805
CAP CER 130PF 250V C0G/NP0 0805
CAP CER 130PF 250V C0G/NP0 0805
CAP CER 130PF 250V C0G/NP0 0805
CAP CER 15PF 250V C0G/NP0 0805
CAP CER 15PF 250V C0G/NP0 0805
CAP CER 15PF 250V C0G/NP0 0805
CAP CER 15PF 250V C0G/NP0 0805
CAP CER 150PF 250V C0G/NP0 0805
CAP CER 150PF 250V C0G/NP0 0805
CAP CER 150PF 250V C0G/NP0 0805
CAP CER 150PF 250V C0G/NP0 0805
CAP CER 16PF 250V C0G/NP0 0805
CAP CER 16PF 250V C0G/NP0 0805
CAP CER 16PF 250V C0G/NP0 0805
CAP CER 16PF 250V C0G/NP0 0805
CAP CER 160PF 250V C0G/NP0 0805
CAP CER 160PF 250V C0G/NP0 0805
CAP CER 160PF 250V C0G/NP0 0805
CAP CER 160PF 250V C0G/NP0 0805
CAP CER 18PF 250V C0G/NP0 0805
CAP CER 18PF 250V C0G/NP0 0805
CAP CER 18PF 250V C0G/NP0 0805
CAP CER 18PF 250V C0G/NP0 0805
CAP CER 180PF 250V C0G/NP0 0805
CAP CER 180PF 250V C0G/NP0 0805
CAP CER 180PF 250V C0G/NP0 0805
CAP CER 180PF 250V C0G/NP0 0805
CAP CER 20PF 250V C0G/NP0 0805
CAP CER 20PF 250V C0G/NP0 0805
CAP CER 20PF 250V C0G/NP0 0805
CAP CER 20PF 250V C0G/NP0 0805
CAP CER 200PF 250V C0G/NP0 0805
CAP CER 200PF 250V C0G/NP0 0805
CAP CER 200PF 250V C0G/NP0 0805
CAP CER 200PF 250V C0G/NP0 0805
CAP CER 22PF 250V C0G/NP0 0805
CAP CER 22PF 250V C0G/NP0 0805
CAP CER 22PF 250V C0G/NP0 0805
CAP CER 22PF 250V C0G/NP0 0805
CAP CER 220PF 250V C0G/NP0 0805
CAP CER 220PF 250V C0G/NP0 0805
CAP CER 220PF 250V C0G/NP0 0805
CAP CER 220PF 250V C0G/NP0 0805
CAP CER 24PF 250V C0G/NP0 0805
CAP CER 24PF 250V C0G/NP0 0805
CAP CER 24PF 250V C0G/NP0 0805
CAP CER 24PF 250V C0G/NP0 0805
CAP CER 240PF 250V C0G/NP0 0805
CAP CER 240PF 250V C0G/NP0 0805
CAP CER 240PF 250V C0G/NP0 0805
CAP CER 240PF 250V C0G/NP0 0805
CAP CER 27PF 250V C0G/NP0 0805
CAP CER 27PF 250V C0G/NP0 0805
CAP CER 27PF 250V C0G/NP0 0805
CAP CER 27PF 250V C0G/NP0 0805
CAP CER 30PF 250V C0G/NP0 0805
CAP CER 30PF 250V C0G/NP0 0805
CAP CER 30PF 250V C0G/NP0 0805
CAP CER 30PF 250V C0G/NP0 0805
CAP CER 33PF 250V C0G/NP0 0805
CAP CER 33PF 250V C0G/NP0 0805
CAP CER 33PF 250V C0G/NP0 0805
CAP CER 33PF 250V C0G/NP0 0805
CAP CER 36PF 250V C0G/NP0 0805
CAP CER 36PF 250V C0G/NP0 0805
CAP CER 36PF 250V C0G/NP0 0805
CAP CER 36PF 250V C0G/NP0 0805
CAP CER 39PF 250V C0G/NP0 0805
CAP CER 39PF 250V C0G/NP0 0805
CAP CER 39PF 250V C0G/NP0 0805
CAP CER 39PF 250V C0G/NP0 0805
CAP CER 43PF 250V C0G/NP0 0805
CAP CER 43PF 250V C0G/NP0 0805
CAP CER 43PF 250V C0G/NP0 0805
CAP CER 43PF 250V C0G/NP0 0805
CAP CER 47PF 250V C0G/NP0 0805
CAP CER 47PF 250V C0G/NP0 0805
CAP CER 47PF 250V C0G/NP0 0805
CAP CER 47PF 250V C0G/NP0 0805
CAP CER 51PF 250V C0G/NP0 0805
CAP CER 51PF 250V C0G/NP0 0805
CAP CER 51PF 250V C0G/NP0 0805
CAP CER 51PF 250V C0G/NP0 0805
CAP CER 56PF 250V C0G/NP0 0805
CAP CER 56PF 250V C0G/NP0 0805
CAP CER 56PF 250V C0G/NP0 0805
CAP CER 56PF 250V C0G/NP0 0805
CAP CER 62PF 250V C0G/NP0 0805
CAP CER 62PF 250V C0G/NP0 0805
CAP CER 62PF 250V C0G/NP0 0805
CAP CER 62PF 250V C0G/NP0 0805
CAP CER 68PF 250V C0G/NP0 0805
CAP CER 68PF 250V C0G/NP0 0805
CAP CER 68PF 250V C0G/NP0 0805
CAP CER 68PF 250V C0G/NP0 0805
CAP CER 75PF 250V C0G/NP0 0805
CAP CER 75PF 250V C0G/NP0 0805
CAP CER 75PF 250V C0G/NP0 0805
CAP CER 75PF 250V C0G/NP0 0805
CAP CER 82PF 250V C0G/NP0 0805
CAP CER 82PF 250V C0G/NP0 0805
CAP CER 82PF 250V C0G/NP0 0805
CAP CER 82PF 250V C0G/NP0 0805
CAP CER 91PF 250V C0G/NP0 0805
CAP CER 91PF 250V C0G/NP0 0805
CAP CER 91PF 250V C0G/NP0 0805
CAP CER 91PF 250V C0G/NP0 0805
CAP CER 1PF 250V C0G/NP0 0805
CAP CER 1PF 250V C0G/NP0 0805
CAP CER 1PF 250V C0G/NP0 0805
CAP CER 1PF 250V C0G/NP0 0805
CAP CER 1.1PF 250V C0G/NP0 0805
CAP CER 1.1PF 250V C0G/NP0 0805
CAP CER 1.1PF 250V C0G/NP0 0805
CAP CER 1.1PF 250V C0G/NP0 0805
CAP CER 1.2PF 250V C0G/NP0 0805
CAP CER 1.2PF 250V C0G/NP0 0805
CAP CER 1.2PF 250V C0G/NP0 0805
CAP CER 1.2PF 250V C0G/NP0 0805
CAP CER 1.3PF 250V C0G/NP0 0805
CAP CER 1.3PF 250V C0G/NP0 0805
CAP CER 1.3PF 250V C0G/NP0 0805
CAP CER 1.3PF 250V C0G/NP0 0805
CAP CER 1.4PF 250V C0G/NP0 0805
CAP CER 1.4PF 250V C0G/NP0 0805
CAP CER 1.4PF 250V C0G/NP0 0805
CAP CER 1.4PF 250V C0G/NP0 0805
CAP CER 1.5PF 250V C0G/NP0 0805
CAP CER 1.5PF 250V C0G/NP0 0805
CAP CER 1.5PF 250V C0G/NP0 0805
CAP CER 1.5PF 250V C0G/NP0 0805
CAP CER 1.6PF 250V C0G/NP0 0805
CAP CER 1.6PF 250V C0G/NP0 0805
CAP CER 1.6PF 250V C0G/NP0 0805
CAP CER 1.6PF 250V C0G/NP0 0805
CAP CER 1.7PF 250V C0G/NP0 0805
CAP CER 1.7PF 250V C0G/NP0 0805
CAP CER 1.7PF 250V C0G/NP0 0805
CAP CER 1.7PF 250V C0G/NP0 0805
CAP CER 1.8PF 250V C0G/NP0 0805
CAP CER 1.8PF 250V C0G/NP0 0805
CAP CER 1.8PF 250V C0G/NP0 0805
CAP CER 1.8PF 250V C0G/NP0 0805
CAP CER 1.9PF 250V C0G/NP0 0805
CAP CER 1.9PF 250V C0G/NP0 0805
CAP CER 1.9PF 250V C0G/NP0 0805
CAP CER 1.9PF 250V C0G/NP0 0805
CAP CER 2PF 250V C0G/NP0 0805
CAP CER 2PF 250V C0G/NP0 0805
CAP CER 2PF 250V C0G/NP0 0805
CAP CER 2PF 250V C0G/NP0 0805
CAP CER 2.1PF 250V C0G/NP0 0805
CAP CER 2.1PF 250V C0G/NP0 0805
CAP CER 2.1PF 250V C0G/NP0 0805
CAP CER 2.1PF 250V C0G/NP0 0805
CAP CER 2.2PF 250V C0G/NP0 0805
CAP CER 2.2PF 250V C0G/NP0 0805
CAP CER 2.2PF 250V C0G/NP0 0805
CAP CER 2.2PF 250V C0G/NP0 0805
CAP CER 2.4PF 250V C0G/NP0 0805
CAP CER 2.4PF 250V C0G/NP0 0805
CAP CER 2.4PF 250V C0G/NP0 0805
CAP CER 2.4PF 250V C0G/NP0 0805
CAP CER 2.7PF 250V C0G/NP0 0805
CAP CER 2.7PF 250V C0G/NP0 0805
CAP CER 2.7PF 250V C0G/NP0 0805
CAP CER 2.7PF 250V C0G/NP0 0805
CAP CER 3PF 250V C0G/NP0 0805
CAP CER 3PF 250V C0G/NP0 0805
CAP CER 3PF 250V C0G/NP0 0805
CAP CER 3PF 250V C0G/NP0 0805
CAP CER 3.3PF 250V C0G/NP0 0805
CAP CER 3.3PF 250V C0G/NP0 0805
CAP CER 3.3PF 250V C0G/NP0 0805
CAP CER 3.3PF 250V C0G/NP0 0805
CAP CER 3.6PF 250V C0G/NP0 0805
CAP CER 3.6PF 250V C0G/NP0 0805
CAP CER 3.6PF 250V C0G/NP0 0805
CAP CER 3.6PF 250V C0G/NP0 0805
CAP CER 3.9PF 250V C0G/NP0 0805
CAP CER 3.9PF 250V C0G/NP0 0805
CAP CER 3.9PF 250V C0G/NP0 0805
CAP CER 3.9PF 250V C0G/NP0 0805
CAP CER 4.3PF 250V C0G/NP0 0805
CAP CER 4.3PF 250V C0G/NP0 0805
CAP CER 4.3PF 250V C0G/NP0 0805
CAP CER 4.3PF 250V C0G/NP0 0805
CAP CER 4.7PF 250V C0G/NP0 0805
CAP CER 4.7PF 250V C0G/NP0 0805
CAP CER 4.7PF 250V C0G/NP0 0805
CAP CER 5.1PF 250V C0G/NP0 0805
CAP CER 5.1PF 250V C0G/NP0 0805
CAP CER 5.1PF 250V C0G/NP0 0805
CAP CER 5.6PF 250V C0G/NP0 0805
CAP CER 5.6PF 250V C0G/NP0 0805
CAP CER 5.6PF 250V C0G/NP0 0805
CAP CER 6.2PF 250V C0G/NP0 0805
CAP CER 6.2PF 250V C0G/NP0 0805
CAP CER 6.2PF 250V C0G/NP0 0805
CAP CER 6.8PF 250V C0G/NP0 0805
CAP CER 6.8PF 250V C0G/NP0 0805
CAP CER 6.8PF 250V C0G/NP0 0805
CAP CER 7.5PF 250V C0G/NP0 0805
CAP CER 7.5PF 250V C0G/NP0 0805
CAP CER 7.5PF 250V C0G/NP0 0805
CAP CER 8.2PF 250V C0G/NP0 0805
CAP CER 8.2PF 250V C0G/NP0 0805
CAP CER 8.2PF 250V C0G/NP0 0805
CAP CER 9.1PF 250V C0G/NP0 0805
CAP CER 9.1PF 250V C0G/NP0 0805
CAP CER 9.1PF 250V C0G/NP0 0805
CAP CER 0.8PF 250V C0G/NP0 0805
CAP CER 0.8PF 250V C0G/NP0 0805
CAP CER 0.8PF 250V C0G/NP0 0805
CAP CER 0.8PF 250V C0G/NP0 0805
CAP CER 0.9PF 250V C0G/NP0 0805
CAP CER 0.9PF 250V C0G/NP0 0805
CAP CER 0.9PF 250V C0G/NP0 0805
CAP CER 0.9PF 250V C0G/NP0 0805
CAP CER 1PF 500V C0G/NP0 0805
CAP CER 1PF 500V C0G/NP0 0805
CAP CER 1PF 500V C0G/NP0 0805
CAP CER 1PF 500V C0G/NP0 0805
CAP CER 1PF 500V C0G/NP0 0805
CAP CER 1PF 500V C0G/NP0 0805
CAP CER 1.2PF 500V C0G/NP0 0805
CAP CER 1.2PF 500V C0G/NP0 0805
CAP CER 1.2PF 500V C0G/NP0 0805
CAP CER 1.2PF 500V C0G/NP0 0805
CAP CER 1.2PF 500V C0G/NP0 0805
CAP CER 1.2PF 500V C0G/NP0 0805
CAP CER 1.5PF 500V C0G/NP0 0805
CAP CER 1.5PF 500V C0G/NP0 0805
CAP CER 1.5PF 500V C0G/NP0 0805
CAP CER 1.5PF 500V C0G/NP0 0805
CAP CER 1.5PF 500V C0G/NP0 0805
CAP CER 1.5PF 500V C0G/NP0 0805
CAP CER 1.8PF 500V C0G/NP0 0805
CAP CER 1.8PF 500V C0G/NP0 0805
CAP CER 1.8PF 500V C0G/NP0 0805
CAP CER 1.8PF 500V C0G/NP0 0805
CAP CER 1.8PF 500V C0G/NP0 0805
CAP CER 1.8PF 500V C0G/NP0 0805
CAP CER 2.2PF 500V C0G/NP0 0805
CAP CER 2.2PF 500V C0G/NP0 0805
CAP CER 2.2PF 500V C0G/NP0 0805
CAP CER 2.2PF 500V C0G/NP0 0805
CAP CER 2.2PF 500V C0G/NP0 0805
CAP CER 2.2PF 500V C0G/NP0 0805
CAP CER 2.7PF 500V C0G/NP0 0805
CAP CER 2.7PF 500V C0G/NP0 0805
CAP CER 2.7PF 500V C0G/NP0 0805
CAP CER 2.7PF 500V C0G/NP0 0805
CAP CER 2.7PF 500V C0G/NP0 0805
CAP CER 2.7PF 500V C0G/NP0 0805
CAP CER 3.3PF 500V C0G/NP0 0805
CAP CER 3.3PF 500V C0G/NP0 0805
CAP CER 3.3PF 500V C0G/NP0 0805
CAP CER 3.3PF 500V C0G/NP0 0805
CAP CER 3.3PF 500V C0G/NP0 0805
CAP CER 3.3PF 500V C0G/NP0 0805
CAP CER 3.9PF 500V C0G/NP0 0805
CAP CER 3.9PF 500V C0G/NP0 0805
CAP CER 3.9PF 500V C0G/NP0 0805
CAP CER 3.9PF 500V C0G/NP0 0805
CAP CER 3.9PF 500V C0G/NP0 0805
CAP CER 3.9PF 500V C0G/NP0 0805
CAP CER 4.7PF 500V C0G/NP0 0805
CAP CER 4.7PF 500V C0G/NP0 0805
CAP CER 4.7PF 500V C0G/NP0 0805
CAP CER 4.7PF 500V C0G/NP0 0805
CAP CER 4.7PF 500V C0G/NP0 0805
CAP CER 4.7PF 500V C0G/NP0 0805
CAP CER 5.6PF 500V C0G/NP0 0805
CAP CER 5.6PF 500V C0G/NP0 0805
CAP CER 5.6PF 500V C0G/NP0 0805
CAP CER 5.6PF 500V C0G/NP0 0805
CAP CER 5.6PF 500V C0G/NP0 0805
CAP CER 5.6PF 500V C0G/NP0 0805
CAP CER 6.8PF 500V C0G/NP0 0805
CAP CER 6.8PF 500V C0G/NP0 0805
CAP CER 6.8PF 500V C0G/NP0 0805
CAP CER 6.8PF 500V C0G/NP0 0805
CAP CER 6.8PF 500V C0G/NP0 0805
CAP CER 6.8PF 500V C0G/NP0 0805
CAP CER 8.2PF 500V C0G/NP0 0805
CAP CER 8.2PF 500V C0G/NP0 0805
CAP CER 8.2PF 500V C0G/NP0 0805
CAP CER 8.2PF 500V C0G/NP0 0805
CAP CER 8.2PF 500V C0G/NP0 0805
CAP CER 8.2PF 500V C0G/NP0 0805
CAP CER 10PF 500V C0G/NP0 1111
CAP CER 10PF 500V C0G/NP0 1111
CAP CER 10PF 500V C0G/NP0 1111
CAP CER 10PF 500V C0G/NP0 1111
CAP CER 100PF 500V C0G/NP0 1111
CAP CER 100PF 500V C0G/NP0 1111
CAP CER 100PF 500V C0G/NP0 1111
CAP CER 100PF 500V C0G/NP0 1111
CAP CER 11PF 500V C0G/NP0 1111
CAP CER 11PF 500V C0G/NP0 1111
CAP CER 11PF 500V C0G/NP0 1111
CAP CER 11PF 500V C0G/NP0 1111
CAP CER 110PF 500V C0G/NP0 1111
CAP CER 110PF 500V C0G/NP0 1111
CAP CER 110PF 500V C0G/NP0 1111
CAP CER 110PF 500V C0G/NP0 1111
CAP CER 12PF 500V C0G/NP0 1111
CAP CER 12PF 500V C0G/NP0 1111
CAP CER 12PF 500V C0G/NP0 1111
CAP CER 12PF 500V C0G/NP0 1111
CAP CER 120PF 500V C0G/NP0 1111
CAP CER 120PF 500V C0G/NP0 1111
CAP CER 120PF 500V C0G/NP0 1111
CAP CER 120PF 500V C0G/NP0 1111
CAP CER 13PF 500V C0G/NP0 1111
CAP CER 13PF 500V C0G/NP0 1111
CAP CER 13PF 500V C0G/NP0 1111
CAP CER 13PF 500V C0G/NP0 1111
CAP CER 130PF 500V C0G/NP0 1111
CAP CER 130PF 500V C0G/NP0 1111
CAP CER 130PF 500V C0G/NP0 1111
CAP CER 130PF 500V C0G/NP0 1111
CAP CER 15PF 500V C0G/NP0 1111
CAP CER 15PF 500V C0G/NP0 1111
CAP CER 15PF 500V C0G/NP0 1111
CAP CER 15PF 500V C0G/NP0 1111
CAP CER 150PF 500V C0G/NP0 1111
CAP CER 150PF 500V C0G/NP0 1111
CAP CER 150PF 500V C0G/NP0 1111
CAP CER 150PF 500V C0G/NP0 1111
CAP CER 16PF 500V C0G/NP0 1111
CAP CER 16PF 500V C0G/NP0 1111
CAP CER 16PF 500V C0G/NP0 1111
CAP CER 16PF 500V C0G/NP0 1111
CAP CER 160PF 500V C0G/NP0 1111
CAP CER 160PF 500V C0G/NP0 1111
CAP CER 160PF 500V C0G/NP0 1111
CAP CER 160PF 500V C0G/NP0 1111
CAP CER 18PF 500V C0G/NP0 1111
CAP CER 18PF 500V C0G/NP0 1111
CAP CER 18PF 500V C0G/NP0 1111
CAP CER 18PF 500V C0G/NP0 1111
CAP CER 180PF 500V C0G/NP0 1111
CAP CER 180PF 500V C0G/NP0 1111
CAP CER 180PF 500V C0G/NP0 1111
CAP CER 180PF 500V C0G/NP0 1111
CAP CER 20PF 500V C0G/NP0 1111
CAP CER 20PF 500V C0G/NP0 1111
CAP CER 20PF 500V C0G/NP0 1111
CAP CER 20PF 500V C0G/NP0 1111
CAP CER 200PF 500V C0G/NP0 1111
CAP CER 200PF 500V C0G/NP0 1111
CAP CER 200PF 500V C0G/NP0 1111
CAP CER 200PF 500V C0G/NP0 1111
CAP CER 22PF 500V C0G/NP0 1111
CAP CER 22PF 500V C0G/NP0 1111
CAP CER 22PF 500V C0G/NP0 1111
CAP CER 22PF 500V C0G/NP0 1111
CAP CER 220PF 500V C0G/NP0 1111
CAP CER 220PF 500V C0G/NP0 1111
CAP CER 220PF 500V C0G/NP0 1111
CAP CER 220PF 500V C0G/NP0 1111
CAP CER 24PF 500V C0G/NP0 1111
CAP CER 24PF 500V C0G/NP0 1111
CAP CER 24PF 500V C0G/NP0 1111
CAP CER 24PF 500V C0G/NP0 1111
CAP CER 240PF 500V C0G/NP0 1111
CAP CER 240PF 500V C0G/NP0 1111
CAP CER 240PF 500V C0G/NP0 1111
CAP CER 240PF 500V C0G/NP0 1111
CAP CER 27PF 500V C0G/NP0 1111
CAP CER 27PF 500V C0G/NP0 1111
CAP CER 27PF 500V C0G/NP0 1111
CAP CER 27PF 500V C0G/NP0 1111
CAP CER 30PF 500V C0G/NP0 1111
CAP CER 30PF 500V C0G/NP0 1111
CAP CER 30PF 500V C0G/NP0 1111
CAP CER 30PF 500V C0G/NP0 1111
CAP CER 33PF 500V C0G/NP0 1111
CAP CER 33PF 500V C0G/NP0 1111
CAP CER 33PF 500V C0G/NP0 1111
CAP CER 33PF 500V C0G/NP0 1111
CAP CER 36PF 500V C0G/NP0 1111
CAP CER 36PF 500V C0G/NP0 1111
CAP CER 36PF 500V C0G/NP0 1111
CAP CER 36PF 500V C0G/NP0 1111
CAP CER 39PF 500V C0G/NP0 1111
CAP CER 39PF 500V C0G/NP0 1111
CAP CER 39PF 500V C0G/NP0 1111
CAP CER 39PF 500V C0G/NP0 1111
CAP CER 43PF 500V C0G/NP0 1111
CAP CER 43PF 500V C0G/NP0 1111
CAP CER 43PF 500V C0G/NP0 1111
CAP CER 43PF 500V C0G/NP0 1111
CAP CER 47PF 500V C0G/NP0 1111
CAP CER 47PF 500V C0G/NP0 1111
CAP CER 47PF 500V C0G/NP0 1111
CAP CER 47PF 500V C0G/NP0 1111
CAP CER 51PF 500V C0G/NP0 1111
CAP CER 51PF 500V C0G/NP0 1111
CAP CER 51PF 500V C0G/NP0 1111
CAP CER 51PF 500V C0G/NP0 1111
CAP CER 56PF 500V C0G/NP0 1111
CAP CER 56PF 500V C0G/NP0 1111
CAP CER 56PF 500V C0G/NP0 1111
CAP CER 56PF 500V C0G/NP0 1111
CAP CER 62PF 500V C0G/NP0 1111
CAP CER 62PF 500V C0G/NP0 1111
CAP CER 62PF 500V C0G/NP0 1111
CAP CER 62PF 500V C0G/NP0 1111
CAP CER 68PF 500V C0G/NP0 1111
CAP CER 68PF 500V C0G/NP0 1111
CAP CER 68PF 500V C0G/NP0 1111
CAP CER 68PF 500V C0G/NP0 1111
CAP CER 75PF 500V C0G/NP0 1111
CAP CER 75PF 500V C0G/NP0 1111
CAP CER 75PF 500V C0G/NP0 1111
CAP CER 75PF 500V C0G/NP0 1111
CAP CER 82PF 500V C0G/NP0 1111
CAP CER 82PF 500V C0G/NP0 1111
CAP CER 82PF 500V C0G/NP0 1111
CAP CER 82PF 500V C0G/NP0 1111
CAP CER 91PF 500V C0G/NP0 1111
CAP CER 91PF 500V C0G/NP0 1111
CAP CER 91PF 500V C0G/NP0 1111
CAP CER 91PF 500V C0G/NP0 1111
CAP CER 1PF 500V C0G/NP0 1111
CAP CER 1PF 500V C0G/NP0 1111
CAP CER 1PF 500V C0G/NP0 1111
CAP CER 1PF 500V C0G/NP0 1111
CAP CER 1.1PF 500V C0G/NP0 1111
CAP CER 1.1PF 500V C0G/NP0 1111
CAP CER 1.1PF 500V C0G/NP0 1111
CAP CER 1.1PF 500V C0G/NP0 1111
CAP CER 1.2PF 500V C0G/NP0 1111
CAP CER 1.2PF 500V C0G/NP0 1111
CAP CER 1.2PF 500V C0G/NP0 1111
CAP CER 1.2PF 500V C0G/NP0 1111
CAP CER 1.3PF 500V C0G/NP0 1111
CAP CER 1.3PF 500V C0G/NP0 1111
CAP CER 1.3PF 500V C0G/NP0 1111
CAP CER 1.3PF 500V C0G/NP0 1111
CAP CER 1.4PF 500V C0G/NP0 1111
CAP CER 1.4PF 500V C0G/NP0 1111
CAP CER 1.4PF 500V C0G/NP0 1111
CAP CER 1.4PF 500V C0G/NP0 1111
CAP CER 1.5PF 500V C0G/NP0 1111
CAP CER 1.5PF 500V C0G/NP0 1111
CAP CER 1.5PF 500V C0G/NP0 1111
CAP CER 1.5PF 500V C0G/NP0 1111
CAP CER 1.6PF 500V C0G/NP0 1111
CAP CER 1.6PF 500V C0G/NP0 1111
CAP CER 1.6PF 500V C0G/NP0 1111
CAP CER 1.6PF 500V C0G/NP0 1111
CAP CER 1.7PF 500V C0G/NP0 1111
CAP CER 1.7PF 500V C0G/NP0 1111
CAP CER 1.7PF 500V C0G/NP0 1111
CAP CER 1.7PF 500V C0G/NP0 1111
CAP CER 1.8PF 500V C0G/NP0 1111
CAP CER 1.8PF 500V C0G/NP0 1111
CAP CER 1.8PF 500V C0G/NP0 1111
CAP CER 1.8PF 500V C0G/NP0 1111
CAP CER 1.9PF 500V C0G/NP0 1111
CAP CER 1.9PF 500V C0G/NP0 1111
CAP CER 1.9PF 500V C0G/NP0 1111
CAP CER 1.9PF 500V C0G/NP0 1111
CAP CER 2PF 500V C0G/NP0 1111
CAP CER 2PF 500V C0G/NP0 1111
CAP CER 2PF 500V C0G/NP0 1111
CAP CER 2PF 500V C0G/NP0 1111
CAP CER 2.1PF 500V C0G/NP0 1111
CAP CER 2.1PF 500V C0G/NP0 1111
CAP CER 2.1PF 500V C0G/NP0 1111
CAP CER 2.1PF 500V C0G/NP0 1111
CAP CER 2.2PF 500V C0G/NP0 1111
CAP CER 2.2PF 500V C0G/NP0 1111
CAP CER 2.2PF 500V C0G/NP0 1111
CAP CER 2.2PF 500V C0G/NP0 1111
CAP CER 2.4PF 500V C0G/NP0 1111
CAP CER 2.4PF 500V C0G/NP0 1111
CAP CER 2.4PF 500V C0G/NP0 1111
CAP CER 2.4PF 500V C0G/NP0 1111
CAP CER 2.7PF 500V C0G/NP0 1111
CAP CER 2.7PF 500V C0G/NP0 1111
CAP CER 2.7PF 500V C0G/NP0 1111
CAP CER 2.7PF 500V C0G/NP0 1111
CAP CER 3PF 500V C0G/NP0 1111
CAP CER 3PF 500V C0G/NP0 1111
CAP CER 3PF 500V C0G/NP0 1111
CAP CER 3PF 500V C0G/NP0 1111
CAP CER 3.3PF 500V C0G/NP0 1111
CAP CER 3.3PF 500V C0G/NP0 1111
CAP CER 3.3PF 500V C0G/NP0 1111
CAP CER 3.3PF 500V C0G/NP0 1111
CAP CER 3.6PF 500V C0G/NP0 1111
CAP CER 3.6PF 500V C0G/NP0 1111
CAP CER 3.6PF 500V C0G/NP0 1111
CAP CER 3.6PF 500V C0G/NP0 1111
CAP CER 3.9PF 500V C0G/NP0 1111
CAP CER 3.9PF 500V C0G/NP0 1111
CAP CER 3.9PF 500V C0G/NP0 1111
CAP CER 3.9PF 500V C0G/NP0 1111
CAP CER 4.3PF 500V C0G/NP0 1111
CAP CER 4.3PF 500V C0G/NP0 1111
CAP CER 4.3PF 500V C0G/NP0 1111
CAP CER 4.3PF 500V C0G/NP0 1111
CAP CER 4.7PF 500V C0G/NP0 1111
CAP CER 4.7PF 500V C0G/NP0 1111
CAP CER 4.7PF 500V C0G/NP0 1111
CAP CER 5.1PF 500V C0G/NP0 1111
CAP CER 5.1PF 500V C0G/NP0 1111
CAP CER 5.1PF 500V C0G/NP0 1111
CAP CER 5.6PF 500V C0G/NP0 1111
CAP CER 5.6PF 500V C0G/NP0 1111
CAP CER 5.6PF 500V C0G/NP0 1111
CAP CER 6.2PF 500V C0G/NP0 1111
CAP CER 6.2PF 500V C0G/NP0 1111
CAP CER 6.2PF 500V C0G/NP0 1111
CAP CER 6.8PF 500V C0G/NP0 1111
CAP CER 6.8PF 500V C0G/NP0 1111
CAP CER 6.8PF 500V C0G/NP0 1111
CAP CER 7.5PF 500V C0G/NP0 1111
CAP CER 7.5PF 500V C0G/NP0 1111
CAP CER 7.5PF 500V C0G/NP0 1111
CAP CER 8.2PF 500V C0G/NP0 1111
CAP CER 8.2PF 500V C0G/NP0 1111
CAP CER 8.2PF 500V C0G/NP0 1111
CAP CER 9.1PF 500V C0G/NP0 1111
CAP CER 9.1PF 500V C0G/NP0 1111
CAP CER 9.1PF 500V C0G/NP0 1111
CAP CER 0.7PF 500V C0G/NP0 1111
CAP CER 0.7PF 500V C0G/NP0 1111
CAP CER 0.7PF 500V C0G/NP0 1111
CAP CER 0.7PF 500V C0G/NP0 1111
CAP CER 0.8PF 500V C0G/NP0 1111
CAP CER 0.8PF 500V C0G/NP0 1111
CAP CER 0.8PF 500V C0G/NP0 1111
CAP CER 0.8PF 500V C0G/NP0 1111
CAP CER 0.9PF 500V C0G/NP0 1111
CAP CER 0.9PF 500V C0G/NP0 1111
CAP CER 0.9PF 500V C0G/NP0 1111
CAP CER 0.9PF 500V C0G/NP0 1111
CAP CER 10PF 500V C0G/NP0 1111
CAP CER 10PF 500V C0G/NP0 1111
CAP CER 10PF 500V C0G/NP0 1111
CAP CER 10PF 500V C0G/NP0 1111
CAP CER 100PF 500V C0G/NP0 1111
CAP CER 100PF 500V C0G/NP0 1111
CAP CER 100PF 500V C0G/NP0 1111
CAP CER 100PF 500V C0G/NP0 1111
CAP CER 11PF 500V C0G/NP0 1111
CAP CER 11PF 500V C0G/NP0 1111
CAP CER 11PF 500V C0G/NP0 1111
CAP CER 11PF 500V C0G/NP0 1111
CAP CER 110PF 500V C0G/NP0 1111
CAP CER 110PF 500V C0G/NP0 1111
CAP CER 110PF 500V C0G/NP0 1111
CAP CER 110PF 500V C0G/NP0 1111
CAP CER 12PF 500V C0G/NP0 1111
CAP CER 12PF 500V C0G/NP0 1111
CAP CER 12PF 500V C0G/NP0 1111
CAP CER 12PF 500V C0G/NP0 1111
CAP CER 120PF 500V C0G/NP0 1111
CAP CER 120PF 500V C0G/NP0 1111
CAP CER 120PF 500V C0G/NP0 1111
CAP CER 120PF 500V C0G/NP0 1111
CAP CER 13PF 500V C0G/NP0 1111
CAP CER 13PF 500V C0G/NP0 1111
CAP CER 13PF 500V C0G/NP0 1111
CAP CER 13PF 500V C0G/NP0 1111
CAP CER 130PF 500V C0G/NP0 1111
CAP CER 130PF 500V C0G/NP0 1111
CAP CER 130PF 500V C0G/NP0 1111
CAP CER 130PF 500V C0G/NP0 1111
CAP CER 15PF 500V C0G/NP0 1111
CAP CER 15PF 500V C0G/NP0 1111
CAP CER 15PF 500V C0G/NP0 1111
CAP CER 15PF 500V C0G/NP0 1111
CAP CER 150PF 500V C0G/NP0 1111
CAP CER 150PF 500V C0G/NP0 1111
CAP CER 150PF 500V C0G/NP0 1111
CAP CER 150PF 500V C0G/NP0 1111
CAP CER 16PF 500V C0G/NP0 1111
CAP CER 16PF 500V C0G/NP0 1111
CAP CER 16PF 500V C0G/NP0 1111
CAP CER 16PF 500V C0G/NP0 1111
CAP CER 160PF 500V C0G/NP0 1111
CAP CER 160PF 500V C0G/NP0 1111
CAP CER 160PF 500V C0G/NP0 1111
CAP CER 160PF 500V C0G/NP0 1111
CAP CER 18PF 500V C0G/NP0 1111
CAP CER 18PF 500V C0G/NP0 1111
CAP CER 18PF 500V C0G/NP0 1111
CAP CER 18PF 500V C0G/NP0 1111
CAP CER 180PF 500V C0G/NP0 1111
CAP CER 180PF 500V C0G/NP0 1111
CAP CER 180PF 500V C0G/NP0 1111
CAP CER 180PF 500V C0G/NP0 1111
CAP CER 20PF 500V C0G/NP0 1111
CAP CER 20PF 500V C0G/NP0 1111
CAP CER 20PF 500V C0G/NP0 1111
CAP CER 20PF 500V C0G/NP0 1111
CAP CER 200PF 500V C0G/NP0 1111
CAP CER 200PF 500V C0G/NP0 1111
CAP CER 200PF 500V C0G/NP0 1111
CAP CER 200PF 500V C0G/NP0 1111
CAP CER 22PF 500V C0G/NP0 1111
CAP CER 22PF 500V C0G/NP0 1111
CAP CER 22PF 500V C0G/NP0 1111
CAP CER 22PF 500V C0G/NP0 1111
CAP CER 220PF 500V C0G/NP0 1111
CAP CER 220PF 500V C0G/NP0 1111
CAP CER 220PF 500V C0G/NP0 1111
CAP CER 220PF 500V C0G/NP0 1111
CAP CER 24PF 500V C0G/NP0 1111
CAP CER 24PF 500V C0G/NP0 1111
CAP CER 24PF 500V C0G/NP0 1111
CAP CER 24PF 500V C0G/NP0 1111
CAP CER 240PF 500V C0G/NP0 1111
CAP CER 240PF 500V C0G/NP0 1111
CAP CER 240PF 500V C0G/NP0 1111
CAP CER 240PF 500V C0G/NP0 1111
CAP CER 27PF 500V C0G/NP0 1111
CAP CER 27PF 500V C0G/NP0 1111
CAP CER 27PF 500V C0G/NP0 1111
CAP CER 27PF 500V C0G/NP0 1111
CAP CER 30PF 500V C0G/NP0 1111
CAP CER 30PF 500V C0G/NP0 1111
CAP CER 30PF 500V C0G/NP0 1111
CAP CER 30PF 500V C0G/NP0 1111
CAP CER 33PF 500V C0G/NP0 1111
CAP CER 33PF 500V C0G/NP0 1111
CAP CER 33PF 500V C0G/NP0 1111
CAP CER 33PF 500V C0G/NP0 1111
CAP CER 36PF 500V C0G/NP0 1111
CAP CER 36PF 500V C0G/NP0 1111
CAP CER 36PF 500V C0G/NP0 1111
CAP CER 36PF 500V C0G/NP0 1111
CAP CER 39PF 500V C0G/NP0 1111
CAP CER 39PF 500V C0G/NP0 1111
CAP CER 39PF 500V C0G/NP0 1111
CAP CER 39PF 500V C0G/NP0 1111
CAP CER 43PF 500V C0G/NP0 1111
CAP CER 43PF 500V C0G/NP0 1111
CAP CER 43PF 500V C0G/NP0 1111
CAP CER 43PF 500V C0G/NP0 1111
CAP CER 47PF 500V C0G/NP0 1111
CAP CER 47PF 500V C0G/NP0 1111
CAP CER 47PF 500V C0G/NP0 1111
CAP CER 47PF 500V C0G/NP0 1111
CAP CER 51PF 500V C0G/NP0 1111
CAP CER 51PF 500V C0G/NP0 1111
CAP CER 51PF 500V C0G/NP0 1111
CAP CER 51PF 500V C0G/NP0 1111
CAP CER 56PF 500V C0G/NP0 1111
CAP CER 56PF 500V C0G/NP0 1111
CAP CER 56PF 500V C0G/NP0 1111
CAP CER 56PF 500V C0G/NP0 1111
CAP CER 62PF 500V C0G/NP0 1111
CAP CER 62PF 500V C0G/NP0 1111
CAP CER 62PF 500V C0G/NP0 1111
CAP CER 62PF 500V C0G/NP0 1111
CAP CER 68PF 500V C0G/NP0 1111
CAP CER 68PF 500V C0G/NP0 1111
CAP CER 68PF 500V C0G/NP0 1111
CAP CER 68PF 500V C0G/NP0 1111
CAP CER 75PF 500V C0G/NP0 1111
CAP CER 75PF 500V C0G/NP0 1111
CAP CER 75PF 500V C0G/NP0 1111
CAP CER 75PF 500V C0G/NP0 1111
CAP CER 82PF 500V C0G/NP0 1111
CAP CER 82PF 500V C0G/NP0 1111
CAP CER 82PF 500V C0G/NP0 1111
CAP CER 82PF 500V C0G/NP0 1111
CAP CER 91PF 500V C0G/NP0 1111
CAP CER 91PF 500V C0G/NP0 1111
CAP CER 91PF 500V C0G/NP0 1111
CAP CER 91PF 500V C0G/NP0 1111
CAP CER 1PF 500V C0G/NP0 1111
CAP CER 1PF 500V C0G/NP0 1111
CAP CER 1PF 500V C0G/NP0 1111
CAP CER 1PF 500V C0G/NP0 1111
CAP CER 1.1PF 500V C0G/NP0 1111
CAP CER 1.1PF 500V C0G/NP0 1111
CAP CER 1.1PF 500V C0G/NP0 1111
CAP CER 1.1PF 500V C0G/NP0 1111
CAP CER 1.2PF 500V C0G/NP0 1111
CAP CER 1.2PF 500V C0G/NP0 1111
CAP CER 1.2PF 500V C0G/NP0 1111
CAP CER 1.2PF 500V C0G/NP0 1111
CAP CER 1.3PF 500V C0G/NP0 1111
CAP CER 1.3PF 500V C0G/NP0 1111
CAP CER 1.3PF 500V C0G/NP0 1111
CAP CER 1.3PF 500V C0G/NP0 1111
CAP CER 1.4PF 500V C0G/NP0 1111
CAP CER 1.4PF 500V C0G/NP0 1111
CAP CER 1.4PF 500V C0G/NP0 1111
CAP CER 1.4PF 500V C0G/NP0 1111
CAP CER 1.5PF 500V C0G/NP0 1111
CAP CER 1.5PF 500V C0G/NP0 1111
CAP CER 1.5PF 500V C0G/NP0 1111
CAP CER 1.5PF 500V C0G/NP0 1111
CAP CER 1.6PF 500V C0G/NP0 1111
CAP CER 1.6PF 500V C0G/NP0 1111
CAP CER 1.6PF 500V C0G/NP0 1111
CAP CER 1.6PF 500V C0G/NP0 1111
CAP CER 1.7PF 500V C0G/NP0 1111
CAP CER 1.7PF 500V C0G/NP0 1111
CAP CER 1.7PF 500V C0G/NP0 1111
CAP CER 1.7PF 500V C0G/NP0 1111
CAP CER 1.8PF 500V C0G/NP0 1111
CAP CER 1.8PF 500V C0G/NP0 1111
CAP CER 1.8PF 500V C0G/NP0 1111
CAP CER 1.8PF 500V C0G/NP0 1111
CAP CER 1.9PF 500V C0G/NP0 1111
CAP CER 1.9PF 500V C0G/NP0 1111
CAP CER 1.9PF 500V C0G/NP0 1111
CAP CER 1.9PF 500V C0G/NP0 1111
CAP CER 2PF 500V C0G/NP0 1111
CAP CER 2PF 500V C0G/NP0 1111
CAP CER 2PF 500V C0G/NP0 1111
CAP CER 2PF 500V C0G/NP0 1111
CAP CER 2.1PF 500V C0G/NP0 1111
CAP CER 2.1PF 500V C0G/NP0 1111
CAP CER 2.1PF 500V C0G/NP0 1111
CAP CER 2.1PF 500V C0G/NP0 1111
CAP CER 2.2PF 500V C0G/NP0 1111
CAP CER 2.2PF 500V C0G/NP0 1111
CAP CER 2.2PF 500V C0G/NP0 1111
CAP CER 2.2PF 500V C0G/NP0 1111
CAP CER 2.4PF 500V C0G/NP0 1111
CAP CER 2.4PF 500V C0G/NP0 1111
CAP CER 2.4PF 500V C0G/NP0 1111
CAP CER 2.4PF 500V C0G/NP0 1111
CAP CER 2.7PF 500V C0G/NP0 1111
CAP CER 2.7PF 500V C0G/NP0 1111
CAP CER 2.7PF 500V C0G/NP0 1111
CAP CER 2.7PF 500V C0G/NP0 1111
CAP CER 3PF 500V C0G/NP0 1111
CAP CER 3PF 500V C0G/NP0 1111
CAP CER 3PF 500V C0G/NP0 1111
CAP CER 3PF 500V C0G/NP0 1111
CAP CER 3.3PF 500V C0G/NP0 1111
CAP CER 3.3PF 500V C0G/NP0 1111
CAP CER 3.3PF 500V C0G/NP0 1111
CAP CER 3.3PF 500V C0G/NP0 1111
CAP CER 3.6PF 500V C0G/NP0 1111
CAP CER 3.6PF 500V C0G/NP0 1111
CAP CER 3.6PF 500V C0G/NP0 1111
CAP CER 3.6PF 500V C0G/NP0 1111
CAP CER 3.9PF 500V C0G/NP0 1111
CAP CER 3.9PF 500V C0G/NP0 1111
CAP CER 3.9PF 500V C0G/NP0 1111
CAP CER 3.9PF 500V C0G/NP0 1111
CAP CER 4.3PF 500V C0G/NP0 1111
CAP CER 4.3PF 500V C0G/NP0 1111
CAP CER 4.3PF 500V C0G/NP0 1111
CAP CER 4.3PF 500V C0G/NP0 1111
CAP CER 4.7PF 500V C0G/NP0 1111
CAP CER 4.7PF 500V C0G/NP0 1111
CAP CER 4.7PF 500V C0G/NP0 1111
CAP CER 5.1PF 500V C0G/NP0 1111
CAP CER 5.1PF 500V C0G/NP0 1111
CAP CER 5.1PF 500V C0G/NP0 1111
CAP CER 5.6PF 500V C0G/NP0 1111
CAP CER 5.6PF 500V C0G/NP0 1111
CAP CER 5.6PF 500V C0G/NP0 1111
CAP CER 6.2PF 500V C0G/NP0 1111
CAP CER 6.2PF 500V C0G/NP0 1111
CAP CER 6.2PF 500V C0G/NP0 1111
CAP CER 6.8PF 500V C0G/NP0 1111
CAP CER 6.8PF 500V C0G/NP0 1111
CAP CER 6.8PF 500V C0G/NP0 1111
CAP CER 7.5PF 500V C0G/NP0 1111
CAP CER 7.5PF 500V C0G/NP0 1111
CAP CER 7.5PF 500V C0G/NP0 1111
CAP CER 8.2PF 500V C0G/NP0 1111
CAP CER 8.2PF 500V C0G/NP0 1111
CAP CER 8.2PF 500V C0G/NP0 1111
CAP CER 9.1PF 500V C0G/NP0 1111
CAP CER 9.1PF 500V C0G/NP0 1111
CAP CER 9.1PF 500V C0G/NP0 1111
CAP CER 0.7PF 500V C0G/NP0 1111
CAP CER 0.7PF 500V C0G/NP0 1111
CAP CER 0.7PF 500V C0G/NP0 1111
CAP CER 0.7PF 500V C0G/NP0 1111
CAP CER 0.8PF 500V C0G/NP0 1111
CAP CER 0.8PF 500V C0G/NP0 1111
CAP CER 0.8PF 500V C0G/NP0 1111
CAP CER 0.8PF 500V C0G/NP0 1111
CAP CER 0.9PF 500V C0G/NP0 1111
CAP CER 0.9PF 500V C0G/NP0 1111
CAP CER 0.9PF 500V C0G/NP0 1111
CAP CER 0.9PF 500V C0G/NP0 1111
CAP CER 1PF 63V C0G/NP0 1206
CAP CER 1PF 63V C0G/NP0 1206
CAP CER 1PF 63V C0G/NP0 1206
CAP CER 1PF 63V C0G/NP0 1206
CAP CER 1PF 63V C0G/NP0 1206
CAP CER 1PF 63V C0G/NP0 1206
CAP CER 1.2PF 63V C0G/NP0 1206
CAP CER 1.2PF 63V C0G/NP0 1206
CAP CER 1.2PF 63V C0G/NP0 1206
CAP CER 1.2PF 63V C0G/NP0 1206
CAP CER 1.2PF 63V C0G/NP0 1206
CAP CER 1.2PF 63V C0G/NP0 1206
CAP CER 1.5PF 63V C0G/NP0 1206
CAP CER 1.5PF 63V C0G/NP0 1206
CAP CER 1.5PF 63V C0G/NP0 1206
CAP CER 1.5PF 63V C0G/NP0 1206
CAP CER 1.5PF 63V C0G/NP0 1206
CAP CER 1.5PF 63V C0G/NP0 1206
CAP CER 1.8PF 63V C0G/NP0 1206
CAP CER 1.8PF 63V C0G/NP0 1206
CAP CER 1.8PF 63V C0G/NP0 1206
CAP CER 1.8PF 63V C0G/NP0 1206
CAP CER 1.8PF 63V C0G/NP0 1206
CAP CER 1.8PF 63V C0G/NP0 1206
CAP CER 2.2PF 63V C0G/NP0 1206
CAP CER 2.2PF 63V C0G/NP0 1206
CAP CER 2.2PF 63V C0G/NP0 1206
CAP CER 2.2PF 63V C0G/NP0 1206
CAP CER 2.2PF 63V C0G/NP0 1206
CAP CER 2.2PF 63V C0G/NP0 1206
CAP CER 2.7PF 63V C0G/NP0 1206
CAP CER 2.7PF 63V C0G/NP0 1206
CAP CER 2.7PF 63V C0G/NP0 1206
CAP CER 2.7PF 63V C0G/NP0 1206
CAP CER 2.7PF 63V C0G/NP0 1206
CAP CER 2.7PF 63V C0G/NP0 1206
CAP CER 3.3PF 63V C0G/NP0 1206
CAP CER 3.3PF 63V C0G/NP0 1206
CAP CER 3.3PF 63V C0G/NP0 1206
CAP CER 3.3PF 63V C0G/NP0 1206
CAP CER 3.3PF 63V C0G/NP0 1206
CAP CER 3.3PF 63V C0G/NP0 1206
CAP CER 3.9PF 63V C0G/NP0 1206
CAP CER 3.9PF 63V C0G/NP0 1206
CAP CER 3.9PF 63V C0G/NP0 1206
CAP CER 3.9PF 63V C0G/NP0 1206
CAP CER 3.9PF 63V C0G/NP0 1206
CAP CER 3.9PF 63V C0G/NP0 1206
CAP CER 4.7PF 63V C0G/NP0 1206
CAP CER 4.7PF 63V C0G/NP0 1206
CAP CER 4.7PF 63V C0G/NP0 1206
CAP CER 4.7PF 63V C0G/NP0 1206
CAP CER 4.7PF 63V C0G/NP0 1206
CAP CER 4.7PF 63V C0G/NP0 1206
CAP CER 5.6PF 63V C0G/NP0 1206
CAP CER 5.6PF 63V C0G/NP0 1206
CAP CER 5.6PF 63V C0G/NP0 1206
CAP CER 5.6PF 63V C0G/NP0 1206
CAP CER 5.6PF 63V C0G/NP0 1206
CAP CER 5.6PF 63V C0G/NP0 1206
CAP CER 6.8PF 63V C0G/NP0 1206
CAP CER 6.8PF 63V C0G/NP0 1206
CAP CER 6.8PF 63V C0G/NP0 1206
CAP CER 6.8PF 63V C0G/NP0 1206
CAP CER 6.8PF 63V C0G/NP0 1206
CAP CER 6.8PF 63V C0G/NP0 1206
CAP CER 8.2PF 63V C0G/NP0 1206
CAP CER 8.2PF 63V C0G/NP0 1206
CAP CER 8.2PF 63V C0G/NP0 1206
CAP CER 8.2PF 63V C0G/NP0 1206
CAP CER 8.2PF 63V C0G/NP0 1206
CAP CER 8.2PF 63V C0G/NP0 1206
CAP CER 1PF 100V C0G/NP0 1206
CAP CER 1PF 100V C0G/NP0 1206
CAP CER 1PF 100V C0G/NP0 1206
CAP CER 1PF 100V C0G/NP0 1206
CAP CER 1PF 100V C0G/NP0 1206
CAP CER 1PF 100V C0G/NP0 1206
CAP CER 1.2PF 100V C0G/NP0 1206
CAP CER 1.2PF 100V C0G/NP0 1206
CAP CER 1.2PF 100V C0G/NP0 1206
CAP CER 1.2PF 100V C0G/NP0 1206
CAP CER 1.2PF 100V C0G/NP0 1206
CAP CER 1.2PF 100V C0G/NP0 1206
CAP CER 1.5PF 100V C0G/NP0 1206
CAP CER 1.5PF 100V C0G/NP0 1206
CAP CER 1.5PF 100V C0G/NP0 1206
CAP CER 1.5PF 100V C0G/NP0 1206
CAP CER 1.5PF 100V C0G/NP0 1206
CAP CER 1.5PF 100V C0G/NP0 1206
CAP CER 1.8PF 100V C0G/NP0 1206
CAP CER 1.8PF 100V C0G/NP0 1206
CAP CER 1.8PF 100V C0G/NP0 1206
CAP CER 1.8PF 100V C0G/NP0 1206
CAP CER 1.8PF 100V C0G/NP0 1206
CAP CER 1.8PF 100V C0G/NP0 1206
CAP CER 2.2PF 100V C0G/NP0 1206
CAP CER 2.2PF 100V C0G/NP0 1206
CAP CER 2.2PF 100V C0G/NP0 1206
CAP CER 2.2PF 100V C0G/NP0 1206
CAP CER 2.2PF 100V C0G/NP0 1206
CAP CER 2.2PF 100V C0G/NP0 1206
CAP CER 2.7PF 100V C0G/NP0 1206
CAP CER 2.7PF 100V C0G/NP0 1206
CAP CER 2.7PF 100V C0G/NP0 1206
CAP CER 2.7PF 100V C0G/NP0 1206
CAP CER 2.7PF 100V C0G/NP0 1206
CAP CER 2.7PF 100V C0G/NP0 1206
CAP CER 3.3PF 100V C0G/NP0 1206
CAP CER 3.3PF 100V C0G/NP0 1206
CAP CER 3.3PF 100V C0G/NP0 1206
CAP CER 3.3PF 100V C0G/NP0 1206
CAP CER 3.3PF 100V C0G/NP0 1206
CAP CER 3.3PF 100V C0G/NP0 1206
CAP CER 3.9PF 100V C0G/NP0 1206
CAP CER 3.9PF 100V C0G/NP0 1206
CAP CER 3.9PF 100V C0G/NP0 1206
CAP CER 3.9PF 100V C0G/NP0 1206
CAP CER 3.9PF 100V C0G/NP0 1206
CAP CER 3.9PF 100V C0G/NP0 1206
CAP CER 4.7PF 100V C0G/NP0 1206
CAP CER 4.7PF 100V C0G/NP0 1206
CAP CER 4.7PF 100V C0G/NP0 1206
CAP CER 4.7PF 100V C0G/NP0 1206
CAP CER 4.7PF 100V C0G/NP0 1206
CAP CER 4.7PF 100V C0G/NP0 1206
CAP CER 5.6PF 100V C0G/NP0 1206
CAP CER 5.6PF 100V C0G/NP0 1206
CAP CER 5.6PF 100V C0G/NP0 1206
CAP CER 5.6PF 100V C0G/NP0 1206
CAP CER 5.6PF 100V C0G/NP0 1206
CAP CER 5.6PF 100V C0G/NP0 1206
CAP CER 6.8PF 100V C0G/NP0 1206
CAP CER 6.8PF 100V C0G/NP0 1206
CAP CER 6.8PF 100V C0G/NP0 1206
CAP CER 6.8PF 100V C0G/NP0 1206
CAP CER 6.8PF 100V C0G/NP0 1206
CAP CER 6.8PF 100V C0G/NP0 1206
CAP CER 8.2PF 100V C0G/NP0 1206
CAP CER 8.2PF 100V C0G/NP0 1206
CAP CER 8.2PF 100V C0G/NP0 1206
CAP CER 8.2PF 100V C0G/NP0 1206
CAP CER 8.2PF 100V C0G/NP0 1206
CAP CER 8.2PF 100V C0G/NP0 1206
CAP CER 1PF 1000V C0G/NP0 1206
CAP CER 1PF 1000V C0G/NP0 1206
CAP CER 1PF 1000V C0G/NP0 1206
CAP CER 1PF 1000V C0G/NP0 1206
CAP CER 1PF 1000V C0G/NP0 1206
CAP CER 1PF 1000V C0G/NP0 1206
CAP CER 1.2PF 1000V C0G/NP0 1206
CAP CER 1.2PF 1000V C0G/NP0 1206
CAP CER 1.2PF 1000V C0G/NP0 1206
CAP CER 1.2PF 1000V C0G/NP0 1206
CAP CER 1.2PF 1000V C0G/NP0 1206
CAP CER 1.2PF 1000V C0G/NP0 1206
CAP CER 1.5PF 1000V C0G/NP0 1206
CAP CER 1.5PF 1000V C0G/NP0 1206
CAP CER 1.5PF 1000V C0G/NP0 1206
CAP CER 1.5PF 1000V C0G/NP0 1206
CAP CER 1.5PF 1000V C0G/NP0 1206
CAP CER 1.5PF 1000V C0G/NP0 1206
CAP CER 1.8PF 1000V C0G/NP0 1206
CAP CER 1.8PF 1000V C0G/NP0 1206
CAP CER 1.8PF 1000V C0G/NP0 1206
CAP CER 1.8PF 1000V C0G/NP0 1206
CAP CER 1.8PF 1000V C0G/NP0 1206
CAP CER 1.8PF 1000V C0G/NP0 1206
CAP CER 2.2PF 1000V C0G/NP0 1206
CAP CER 2.2PF 1000V C0G/NP0 1206
CAP CER 2.2PF 1000V C0G/NP0 1206
CAP CER 2.2PF 1000V C0G/NP0 1206
CAP CER 2.2PF 1000V C0G/NP0 1206
CAP CER 2.2PF 1000V C0G/NP0 1206
CAP CER 2.7PF 1000V C0G/NP0 1206
CAP CER 2.7PF 1000V C0G/NP0 1206
CAP CER 2.7PF 1000V C0G/NP0 1206
CAP CER 2.7PF 1000V C0G/NP0 1206
CAP CER 2.7PF 1000V C0G/NP0 1206
CAP CER 2.7PF 1000V C0G/NP0 1206
CAP CER 3.3PF 1000V C0G/NP0 1206
CAP CER 3.3PF 1000V C0G/NP0 1206
CAP CER 3.3PF 1000V C0G/NP0 1206
CAP CER 3.3PF 1000V C0G/NP0 1206
CAP CER 3.3PF 1000V C0G/NP0 1206
CAP CER 3.3PF 1000V C0G/NP0 1206
CAP CER 3.9PF 1000V C0G/NP0 1206
CAP CER 3.9PF 1000V C0G/NP0 1206
CAP CER 3.9PF 1000V C0G/NP0 1206
CAP CER 3.9PF 1000V C0G/NP0 1206
CAP CER 3.9PF 1000V C0G/NP0 1206
CAP CER 3.9PF 1000V C0G/NP0 1206
CAP CER 4.7PF 1000V C0G/NP0 1206
CAP CER 4.7PF 1000V C0G/NP0 1206
CAP CER 4.7PF 1000V C0G/NP0 1206
CAP CER 4.7PF 1000V C0G/NP0 1206
CAP CER 4.7PF 1000V C0G/NP0 1206
CAP CER 4.7PF 1000V C0G/NP0 1206
CAP CER 5.6PF 1000V C0G/NP0 1206
CAP CER 5.6PF 1000V C0G/NP0 1206
CAP CER 5.6PF 1000V C0G/NP0 1206
CAP CER 5.6PF 1000V C0G/NP0 1206
CAP CER 5.6PF 1000V C0G/NP0 1206
CAP CER 5.6PF 1000V C0G/NP0 1206
CAP CER 6.8PF 1000V C0G/NP0 1206
CAP CER 6.8PF 1000V C0G/NP0 1206
CAP CER 6.8PF 1000V C0G/NP0 1206
CAP CER 6.8PF 1000V C0G/NP0 1206
CAP CER 6.8PF 1000V C0G/NP0 1206
CAP CER 6.8PF 1000V C0G/NP0 1206
CAP CER 8.2PF 1000V C0G/NP0 1206
CAP CER 8.2PF 1000V C0G/NP0 1206
CAP CER 8.2PF 1000V C0G/NP0 1206
CAP CER 8.2PF 1000V C0G/NP0 1206
CAP CER 8.2PF 1000V C0G/NP0 1206
CAP CER 8.2PF 1000V C0G/NP0 1206
CAP CER 1PF 200V C0G/NP0 1206
CAP CER 1PF 200V C0G/NP0 1206
CAP CER 1PF 200V C0G/NP0 1206
CAP CER 1PF 200V C0G/NP0 1206
CAP CER 1PF 200V C0G/NP0 1206
CAP CER 1PF 200V C0G/NP0 1206
CAP CER 1.2PF 200V C0G/NP0 1206
CAP CER 1.2PF 200V C0G/NP0 1206
CAP CER 1.2PF 200V C0G/NP0 1206
CAP CER 1.2PF 200V C0G/NP0 1206
CAP CER 1.2PF 200V C0G/NP0 1206
CAP CER 1.2PF 200V C0G/NP0 1206
CAP CER 1.5PF 200V C0G/NP0 1206
CAP CER 1.5PF 200V C0G/NP0 1206
CAP CER 1.5PF 200V C0G/NP0 1206
CAP CER 1.5PF 200V C0G/NP0 1206
CAP CER 1.5PF 200V C0G/NP0 1206
CAP CER 1.5PF 200V C0G/NP0 1206
CAP CER 1.8PF 200V C0G/NP0 1206
CAP CER 1.8PF 200V C0G/NP0 1206
CAP CER 1.8PF 200V C0G/NP0 1206
CAP CER 1.8PF 200V C0G/NP0 1206
CAP CER 1.8PF 200V C0G/NP0 1206
CAP CER 1.8PF 200V C0G/NP0 1206
CAP CER 2.2PF 200V C0G/NP0 1206
CAP CER 2.2PF 200V C0G/NP0 1206
CAP CER 2.2PF 200V C0G/NP0 1206
CAP CER 2.2PF 200V C0G/NP0 1206
CAP CER 2.2PF 200V C0G/NP0 1206
CAP CER 2.2PF 200V C0G/NP0 1206
CAP CER 2.7PF 200V C0G/NP0 1206
CAP CER 2.7PF 200V C0G/NP0 1206
CAP CER 2.7PF 200V C0G/NP0 1206
CAP CER 2.7PF 200V C0G/NP0 1206
CAP CER 2.7PF 200V C0G/NP0 1206
CAP CER 2.7PF 200V C0G/NP0 1206
CAP CER 3.3PF 200V C0G/NP0 1206
CAP CER 3.3PF 200V C0G/NP0 1206
CAP CER 3.3PF 200V C0G/NP0 1206
CAP CER 3.3PF 200V C0G/NP0 1206
CAP CER 3.3PF 200V C0G/NP0 1206
CAP CER 3.3PF 200V C0G/NP0 1206
CAP CER 3.9PF 200V C0G/NP0 1206
CAP CER 3.9PF 200V C0G/NP0 1206
CAP CER 3.9PF 200V C0G/NP0 1206
CAP CER 3.9PF 200V C0G/NP0 1206
CAP CER 3.9PF 200V C0G/NP0 1206
CAP CER 3.9PF 200V C0G/NP0 1206
CAP CER 4.7PF 200V C0G/NP0 1206
CAP CER 4.7PF 200V C0G/NP0 1206
CAP CER 4.7PF 200V C0G/NP0 1206
CAP CER 4.7PF 200V C0G/NP0 1206
CAP CER 4.7PF 200V C0G/NP0 1206
CAP CER 4.7PF 200V C0G/NP0 1206
CAP CER 5.6PF 200V C0G/NP0 1206
CAP CER 5.6PF 200V C0G/NP0 1206
CAP CER 5.6PF 200V C0G/NP0 1206
CAP CER 5.6PF 200V C0G/NP0 1206
CAP CER 5.6PF 200V C0G/NP0 1206
CAP CER 5.6PF 200V C0G/NP0 1206
CAP CER 6.8PF 200V C0G/NP0 1206
CAP CER 6.8PF 200V C0G/NP0 1206
CAP CER 6.8PF 200V C0G/NP0 1206
CAP CER 6.8PF 200V C0G/NP0 1206
CAP CER 6.8PF 200V C0G/NP0 1206
CAP CER 6.8PF 200V C0G/NP0 1206
CAP CER 8.2PF 200V C0G/NP0 1206
CAP CER 8.2PF 200V C0G/NP0 1206
CAP CER 8.2PF 200V C0G/NP0 1206
CAP CER 8.2PF 200V C0G/NP0 1206
CAP CER 8.2PF 200V C0G/NP0 1206
CAP CER 8.2PF 200V C0G/NP0 1206
CAP CER 1PF 500V C0G/NP0 1206
CAP CER 1PF 500V C0G/NP0 1206
CAP CER 1PF 500V C0G/NP0 1206
CAP CER 1PF 500V C0G/NP0 1206
CAP CER 1PF 500V C0G/NP0 1206
CAP CER 1PF 500V C0G/NP0 1206
CAP CER 1.2PF 500V C0G/NP0 1206
CAP CER 1.2PF 500V C0G/NP0 1206
CAP CER 1.2PF 500V C0G/NP0 1206
CAP CER 1.2PF 500V C0G/NP0 1206
CAP CER 1.2PF 500V C0G/NP0 1206
CAP CER 1.2PF 500V C0G/NP0 1206
CAP CER 1.5PF 500V C0G/NP0 1206
CAP CER 1.5PF 500V C0G/NP0 1206
CAP CER 1.5PF 500V C0G/NP0 1206
CAP CER 1.5PF 500V C0G/NP0 1206
CAP CER 1.5PF 500V C0G/NP0 1206
CAP CER 1.5PF 500V C0G/NP0 1206
CAP CER 1.8PF 500V C0G/NP0 1206
CAP CER 1.8PF 500V C0G/NP0 1206
CAP CER 1.8PF 500V C0G/NP0 1206
CAP CER 1.8PF 500V C0G/NP0 1206
CAP CER 1.8PF 500V C0G/NP0 1206
CAP CER 1.8PF 500V C0G/NP0 1206
CAP CER 2.2PF 500V C0G/NP0 1206
CAP CER 2.2PF 500V C0G/NP0 1206
CAP CER 2.2PF 500V C0G/NP0 1206
CAP CER 2.2PF 500V C0G/NP0 1206
CAP CER 2.2PF 500V C0G/NP0 1206
CAP CER 2.2PF 500V C0G/NP0 1206
CAP CER 2.7PF 500V C0G/NP0 1206
CAP CER 2.7PF 500V C0G/NP0 1206
CAP CER 2.7PF 500V C0G/NP0 1206
CAP CER 2.7PF 500V C0G/NP0 1206
CAP CER 2.7PF 500V C0G/NP0 1206
CAP CER 2.7PF 500V C0G/NP0 1206
CAP CER 3.3PF 500V C0G/NP0 1206
CAP CER 3.3PF 500V C0G/NP0 1206
CAP CER 3.3PF 500V C0G/NP0 1206
CAP CER 3.3PF 500V C0G/NP0 1206
CAP CER 3.3PF 500V C0G/NP0 1206
CAP CER 3.3PF 500V C0G/NP0 1206
CAP CER 3.9PF 500V C0G/NP0 1206
CAP CER 3.9PF 500V C0G/NP0 1206
CAP CER 3.9PF 500V C0G/NP0 1206
CAP CER 3.9PF 500V C0G/NP0 1206
CAP CER 3.9PF 500V C0G/NP0 1206
CAP CER 3.9PF 500V C0G/NP0 1206
CAP CER 4.7PF 500V C0G/NP0 1206
CAP CER 4.7PF 500V C0G/NP0 1206
CAP CER 4.7PF 500V C0G/NP0 1206
CAP CER 4.7PF 500V C0G/NP0 1206
CAP CER 4.7PF 500V C0G/NP0 1206
CAP CER 4.7PF 500V C0G/NP0 1206
CAP CER 5.6PF 500V C0G/NP0 1206
CAP CER 5.6PF 500V C0G/NP0 1206
CAP CER 5.6PF 500V C0G/NP0 1206
CAP CER 5.6PF 500V C0G/NP0 1206
CAP CER 5.6PF 500V C0G/NP0 1206
CAP CER 5.6PF 500V C0G/NP0 1206
CAP CER 6.8PF 500V C0G/NP0 1206
CAP CER 6.8PF 500V C0G/NP0 1206
CAP CER 6.8PF 500V C0G/NP0 1206
CAP CER 6.8PF 500V C0G/NP0 1206
CAP CER 6.8PF 500V C0G/NP0 1206
CAP CER 6.8PF 500V C0G/NP0 1206
CAP CER 8.2PF 500V C0G/NP0 1206
CAP CER 8.2PF 500V C0G/NP0 1206
CAP CER 8.2PF 500V C0G/NP0 1206
CAP CER 8.2PF 500V C0G/NP0 1206
CAP CER 8.2PF 500V C0G/NP0 1206
CAP CER 8.2PF 500V C0G/NP0 1206
CAP CER 1PF 630V C0G/NP0 1206
CAP CER 1PF 630V C0G/NP0 1206
CAP CER 1PF 630V C0G/NP0 1206
CAP CER 1PF 630V C0G/NP0 1206
CAP CER 1PF 630V C0G/NP0 1206
CAP CER 1PF 630V C0G/NP0 1206
CAP CER 1.2PF 630V C0G/NP0 1206
CAP CER 1.2PF 630V C0G/NP0 1206
CAP CER 1.2PF 630V C0G/NP0 1206
CAP CER 1.2PF 630V C0G/NP0 1206
CAP CER 1.2PF 630V C0G/NP0 1206
CAP CER 1.2PF 630V C0G/NP0 1206
CAP CER 1.5PF 630V C0G/NP0 1206
CAP CER 1.5PF 630V C0G/NP0 1206
CAP CER 1.5PF 630V C0G/NP0 1206
CAP CER 1.5PF 630V C0G/NP0 1206
CAP CER 1.5PF 630V C0G/NP0 1206
CAP CER 1.5PF 630V C0G/NP0 1206
CAP CER 1.8PF 630V C0G/NP0 1206
CAP CER 1.8PF 630V C0G/NP0 1206
CAP CER 1.8PF 630V C0G/NP0 1206
CAP CER 1.8PF 630V C0G/NP0 1206
CAP CER 1.8PF 630V C0G/NP0 1206
CAP CER 1.8PF 630V C0G/NP0 1206
CAP CER 2.2PF 630V C0G/NP0 1206
CAP CER 2.2PF 630V C0G/NP0 1206
CAP CER 2.2PF 630V C0G/NP0 1206
CAP CER 2.2PF 630V C0G/NP0 1206
CAP CER 2.2PF 630V C0G/NP0 1206
CAP CER 2.2PF 630V C0G/NP0 1206
CAP CER 2.7PF 630V C0G/NP0 1206
CAP CER 2.7PF 630V C0G/NP0 1206
CAP CER 2.7PF 630V C0G/NP0 1206
CAP CER 2.7PF 630V C0G/NP0 1206
CAP CER 2.7PF 630V C0G/NP0 1206
CAP CER 2.7PF 630V C0G/NP0 1206
CAP CER 3.3PF 630V C0G/NP0 1206
CAP CER 3.3PF 630V C0G/NP0 1206
CAP CER 3.3PF 630V C0G/NP0 1206
CAP CER 3.3PF 630V C0G/NP0 1206
CAP CER 3.3PF 630V C0G/NP0 1206
CAP CER 3.3PF 630V C0G/NP0 1206
CAP CER 3.9PF 630V C0G/NP0 1206
CAP CER 3.9PF 630V C0G/NP0 1206
CAP CER 3.9PF 630V C0G/NP0 1206
CAP CER 3.9PF 630V C0G/NP0 1206
CAP CER 3.9PF 630V C0G/NP0 1206
CAP CER 3.9PF 630V C0G/NP0 1206
CAP CER 4.7PF 630V C0G/NP0 1206
CAP CER 4.7PF 630V C0G/NP0 1206
CAP CER 4.7PF 630V C0G/NP0 1206
CAP CER 4.7PF 630V C0G/NP0 1206
CAP CER 4.7PF 630V C0G/NP0 1206
CAP CER 4.7PF 630V C0G/NP0 1206
CAP CER 5.6PF 630V C0G/NP0 1206
CAP CER 5.6PF 630V C0G/NP0 1206
CAP CER 5.6PF 630V C0G/NP0 1206
CAP CER 5.6PF 630V C0G/NP0 1206
CAP CER 5.6PF 630V C0G/NP0 1206
CAP CER 5.6PF 630V C0G/NP0 1206
CAP CER 6.8PF 630V C0G/NP0 1206
CAP CER 6.8PF 630V C0G/NP0 1206
CAP CER 6.8PF 630V C0G/NP0 1206
CAP CER 6.8PF 630V C0G/NP0 1206
CAP CER 6.8PF 630V C0G/NP0 1206
CAP CER 6.8PF 630V C0G/NP0 1206
CAP CER 8.2PF 630V C0G/NP0 1206
CAP CER 8.2PF 630V C0G/NP0 1206
CAP CER 8.2PF 630V C0G/NP0 1206
CAP CER 8.2PF 630V C0G/NP0 1206
CAP CER 8.2PF 630V C0G/NP0 1206
CAP CER 8.2PF 630V C0G/NP0 1206
CAP CER 1PF 50V C0G/NP0 1206
CAP CER 1PF 50V C0G/NP0 1206
CAP CER 1PF 50V C0G/NP0 1206
CAP CER 1PF 50V C0G/NP0 1206
CAP CER 1PF 50V C0G/NP0 1206
CAP CER 1PF 50V C0G/NP0 1206
CAP CER 1.2PF 50V C0G/NP0 1206
CAP CER 1.2PF 50V C0G/NP0 1206
CAP CER 1.2PF 50V C0G/NP0 1206
CAP CER 1.2PF 50V C0G/NP0 1206
CAP CER 1.2PF 50V C0G/NP0 1206
CAP CER 1.2PF 50V C0G/NP0 1206
CAP CER 1.5PF 50V C0G/NP0 1206
CAP CER 1.5PF 50V C0G/NP0 1206
CAP CER 1.5PF 50V C0G/NP0 1206
CAP CER 1.5PF 50V C0G/NP0 1206
CAP CER 1.5PF 50V C0G/NP0 1206
CAP CER 1.5PF 50V C0G/NP0 1206
CAP CER 1.8PF 50V C0G/NP0 1206
CAP CER 1.8PF 50V C0G/NP0 1206
CAP CER 1.8PF 50V C0G/NP0 1206
CAP CER 1.8PF 50V C0G/NP0 1206
CAP CER 1.8PF 50V C0G/NP0 1206
CAP CER 1.8PF 50V C0G/NP0 1206
CAP CER 2.2PF 50V C0G/NP0 1206
CAP CER 2.2PF 50V C0G/NP0 1206
CAP CER 2.2PF 50V C0G/NP0 1206
CAP CER 2.2PF 50V C0G/NP0 1206
CAP CER 2.2PF 50V C0G/NP0 1206
CAP CER 2.2PF 50V C0G/NP0 1206
CAP CER 2.7PF 50V C0G/NP0 1206
CAP CER 2.7PF 50V C0G/NP0 1206
CAP CER 2.7PF 50V C0G/NP0 1206
CAP CER 2.7PF 50V C0G/NP0 1206
CAP CER 2.7PF 50V C0G/NP0 1206
CAP CER 2.7PF 50V C0G/NP0 1206
CAP CER 3.3PF 50V C0G/NP0 1206
CAP CER 3.3PF 50V C0G/NP0 1206
CAP CER 3.3PF 50V C0G/NP0 1206
CAP CER 3.3PF 50V C0G/NP0 1206
CAP CER 3.3PF 50V C0G/NP0 1206
CAP CER 3.3PF 50V C0G/NP0 1206
CAP CER 3.9PF 50V C0G/NP0 1206
CAP CER 3.9PF 50V C0G/NP0 1206
CAP CER 3.9PF 50V C0G/NP0 1206
CAP CER 3.9PF 50V C0G/NP0 1206
CAP CER 3.9PF 50V C0G/NP0 1206
CAP CER 3.9PF 50V C0G/NP0 1206
CAP CER 4.7PF 50V C0G/NP0 1206
CAP CER 4.7PF 50V C0G/NP0 1206
CAP CER 4.7PF 50V C0G/NP0 1206
CAP CER 4.7PF 50V C0G/NP0 1206
CAP CER 4.7PF 50V C0G/NP0 1206
CAP CER 4.7PF 50V C0G/NP0 1206
CAP CER 5.6PF 50V C0G/NP0 1206
CAP CER 5.6PF 50V C0G/NP0 1206
CAP CER 5.6PF 50V C0G/NP0 1206
CAP CER 5.6PF 50V C0G/NP0 1206
CAP CER 5.6PF 50V C0G/NP0 1206
CAP CER 5.6PF 50V C0G/NP0 1206
CAP CER 6.8PF 50V C0G/NP0 1206
CAP CER 6.8PF 50V C0G/NP0 1206
CAP CER 6.8PF 50V C0G/NP0 1206
CAP CER 6.8PF 50V C0G/NP0 1206
CAP CER 6.8PF 50V C0G/NP0 1206
CAP CER 6.8PF 50V C0G/NP0 1206
CAP CER 8.2PF 50V C0G/NP0 1206
CAP CER 8.2PF 50V C0G/NP0 1206
CAP CER 8.2PF 50V C0G/NP0 1206
CAP CER 8.2PF 50V C0G/NP0 1206
CAP CER 8.2PF 50V C0G/NP0 1206
CAP CER 8.2PF 50V C0G/NP0 1206
CAP CER 1PF 63V C0G/NP0 1206
CAP CER 1PF 63V C0G/NP0 1206
CAP CER 1PF 63V C0G/NP0 1206
CAP CER 1PF 63V C0G/NP0 1206
CAP CER 1PF 63V C0G/NP0 1206
CAP CER 1PF 63V C0G/NP0 1206
CAP CER 1.2PF 63V C0G/NP0 1206
CAP CER 1.2PF 63V C0G/NP0 1206
CAP CER 1.2PF 63V C0G/NP0 1206
CAP CER 1.2PF 63V C0G/NP0 1206
CAP CER 1.2PF 63V C0G/NP0 1206
CAP CER 1.2PF 63V C0G/NP0 1206
CAP CER 1.5PF 63V C0G/NP0 1206
CAP CER 1.5PF 63V C0G/NP0 1206
CAP CER 1.5PF 63V C0G/NP0 1206
CAP CER 1.5PF 63V C0G/NP0 1206
CAP CER 1.5PF 63V C0G/NP0 1206
CAP CER 1.5PF 63V C0G/NP0 1206
CAP CER 1.8PF 63V C0G/NP0 1206
CAP CER 1.8PF 63V C0G/NP0 1206
CAP CER 1.8PF 63V C0G/NP0 1206
CAP CER 1.8PF 63V C0G/NP0 1206
CAP CER 1.8PF 63V C0G/NP0 1206
CAP CER 1.8PF 63V C0G/NP0 1206
CAP CER 2.2PF 63V C0G/NP0 1206
CAP CER 2.2PF 63V C0G/NP0 1206
CAP CER 2.2PF 63V C0G/NP0 1206
CAP CER 2.2PF 63V C0G/NP0 1206
CAP CER 2.2PF 63V C0G/NP0 1206
CAP CER 2.2PF 63V C0G/NP0 1206
CAP CER 2.7PF 63V C0G/NP0 1206
CAP CER 2.7PF 63V C0G/NP0 1206
CAP CER 2.7PF 63V C0G/NP0 1206
CAP CER 2.7PF 63V C0G/NP0 1206
CAP CER 2.7PF 63V C0G/NP0 1206
CAP CER 2.7PF 63V C0G/NP0 1206
CAP CER 3.3PF 63V C0G/NP0 1206
CAP CER 3.3PF 63V C0G/NP0 1206
CAP CER 3.3PF 63V C0G/NP0 1206
CAP CER 3.3PF 63V C0G/NP0 1206
CAP CER 3.3PF 63V C0G/NP0 1206
CAP CER 3.3PF 63V C0G/NP0 1206
CAP CER 3.9PF 63V C0G/NP0 1206
CAP CER 3.9PF 63V C0G/NP0 1206
CAP CER 3.9PF 63V C0G/NP0 1206
CAP CER 3.9PF 63V C0G/NP0 1206
CAP CER 3.9PF 63V C0G/NP0 1206
CAP CER 3.9PF 63V C0G/NP0 1206
CAP CER 4.7PF 63V C0G/NP0 1206
CAP CER 4.7PF 63V C0G/NP0 1206
CAP CER 4.7PF 63V C0G/NP0 1206
CAP CER 4.7PF 63V C0G/NP0 1206
CAP CER 4.7PF 63V C0G/NP0 1206
CAP CER 4.7PF 63V C0G/NP0 1206
CAP CER 5.6PF 63V C0G/NP0 1206
CAP CER 5.6PF 63V C0G/NP0 1206
CAP CER 5.6PF 63V C0G/NP0 1206
CAP CER 5.6PF 63V C0G/NP0 1206
CAP CER 5.6PF 63V C0G/NP0 1206
CAP CER 5.6PF 63V C0G/NP0 1206
CAP CER 6.8PF 63V C0G/NP0 1206
CAP CER 6.8PF 63V C0G/NP0 1206
CAP CER 6.8PF 63V C0G/NP0 1206
CAP CER 6.8PF 63V C0G/NP0 1206
CAP CER 6.8PF 63V C0G/NP0 1206
CAP CER 6.8PF 63V C0G/NP0 1206
CAP CER 8.2PF 63V C0G/NP0 1206
CAP CER 8.2PF 63V C0G/NP0 1206
CAP CER 8.2PF 63V C0G/NP0 1206
CAP CER 8.2PF 63V C0G/NP0 1206
CAP CER 8.2PF 63V C0G/NP0 1206
CAP CER 8.2PF 63V C0G/NP0 1206
CAP CER 1PF 100V C0G/NP0 1206
CAP CER 1PF 100V C0G/NP0 1206
CAP CER 1PF 100V C0G/NP0 1206
CAP CER 1PF 100V C0G/NP0 1206
CAP CER 1PF 100V C0G/NP0 1206
CAP CER 1PF 100V C0G/NP0 1206
CAP CER 1.2PF 100V C0G/NP0 1206
CAP CER 1.2PF 100V C0G/NP0 1206
CAP CER 1.2PF 100V C0G/NP0 1206
CAP CER 1.2PF 100V C0G/NP0 1206
CAP CER 1.2PF 100V C0G/NP0 1206
CAP CER 1.2PF 100V C0G/NP0 1206
CAP CER 1.5PF 100V C0G/NP0 1206
CAP CER 1.5PF 100V C0G/NP0 1206
CAP CER 1.5PF 100V C0G/NP0 1206
CAP CER 1.5PF 100V C0G/NP0 1206
CAP CER 1.5PF 100V C0G/NP0 1206
CAP CER 1.5PF 100V C0G/NP0 1206
CAP CER 1.8PF 100V C0G/NP0 1206
CAP CER 1.8PF 100V C0G/NP0 1206
CAP CER 1.8PF 100V C0G/NP0 1206
CAP CER 1.8PF 100V C0G/NP0 1206
CAP CER 1.8PF 100V C0G/NP0 1206
CAP CER 1.8PF 100V C0G/NP0 1206
CAP CER 2.2PF 100V C0G/NP0 1206
CAP CER 2.2PF 100V C0G/NP0 1206
CAP CER 2.2PF 100V C0G/NP0 1206
CAP CER 2.2PF 100V C0G/NP0 1206
CAP CER 2.2PF 100V C0G/NP0 1206
CAP CER 2.2PF 100V C0G/NP0 1206
CAP CER 2.7PF 100V C0G/NP0 1206
CAP CER 2.7PF 100V C0G/NP0 1206
CAP CER 2.7PF 100V C0G/NP0 1206
CAP CER 2.7PF 100V C0G/NP0 1206
CAP CER 2.7PF 100V C0G/NP0 1206
CAP CER 2.7PF 100V C0G/NP0 1206
CAP CER 3.3PF 100V C0G/NP0 1206
CAP CER 3.3PF 100V C0G/NP0 1206
CAP CER 3.3PF 100V C0G/NP0 1206
CAP CER 3.3PF 100V C0G/NP0 1206
CAP CER 3.3PF 100V C0G/NP0 1206
CAP CER 3.3PF 100V C0G/NP0 1206
CAP CER 3.9PF 100V C0G/NP0 1206
CAP CER 3.9PF 100V C0G/NP0 1206
CAP CER 3.9PF 100V C0G/NP0 1206
CAP CER 3.9PF 100V C0G/NP0 1206
CAP CER 3.9PF 100V C0G/NP0 1206
CAP CER 3.9PF 100V C0G/NP0 1206
CAP CER 4.7PF 100V C0G/NP0 1206
CAP CER 4.7PF 100V C0G/NP0 1206
CAP CER 4.7PF 100V C0G/NP0 1206
CAP CER 4.7PF 100V C0G/NP0 1206
CAP CER 4.7PF 100V C0G/NP0 1206
CAP CER 4.7PF 100V C0G/NP0 1206
CAP CER 5.6PF 100V C0G/NP0 1206
CAP CER 5.6PF 100V C0G/NP0 1206
CAP CER 5.6PF 100V C0G/NP0 1206
CAP CER 5.6PF 100V C0G/NP0 1206
CAP CER 5.6PF 100V C0G/NP0 1206
CAP CER 5.6PF 100V C0G/NP0 1206
CAP CER 6.8PF 100V C0G/NP0 1206
CAP CER 6.8PF 100V C0G/NP0 1206
CAP CER 6.8PF 100V C0G/NP0 1206
CAP CER 6.8PF 100V C0G/NP0 1206
CAP CER 6.8PF 100V C0G/NP0 1206
CAP CER 6.8PF 100V C0G/NP0 1206
CAP CER 8.2PF 100V C0G/NP0 1206
CAP CER 8.2PF 100V C0G/NP0 1206
CAP CER 8.2PF 100V C0G/NP0 1206
CAP CER 8.2PF 100V C0G/NP0 1206
CAP CER 8.2PF 100V C0G/NP0 1206
CAP CER 8.2PF 100V C0G/NP0 1206
CAP CER 1PF 1KV C0G/NP0 1206
CAP CER 1PF 1KV C0G/NP0 1206
CAP CER 1PF 1KV C0G/NP0 1206
CAP CER 1PF 1KV C0G/NP0 1206
CAP CER 1PF 1KV C0G/NP0 1206
CAP CER 1PF 1KV C0G/NP0 1206
CAP CER 1.2PF 1KV C0G/NP0 1206
CAP CER 1.2PF 1KV C0G/NP0 1206
CAP CER 1.2PF 1KV C0G/NP0 1206
CAP CER 1.2PF 1KV C0G/NP0 1206
CAP CER 1.2PF 1KV C0G/NP0 1206
CAP CER 1.2PF 1KV C0G/NP0 1206
CAP CER 1.5PF 1KV C0G/NP0 1206
CAP CER 1.5PF 1KV C0G/NP0 1206
CAP CER 1.5PF 1KV C0G/NP0 1206
CAP CER 1.5PF 1KV C0G/NP0 1206
CAP CER 1.5PF 1KV C0G/NP0 1206
CAP CER 1.5PF 1KV C0G/NP0 1206
CAP CER 1.8PF 1KV C0G/NP0 1206
CAP CER 1.8PF 1KV C0G/NP0 1206
CAP CER 1.8PF 1KV C0G/NP0 1206
CAP CER 1.8PF 1KV C0G/NP0 1206
CAP CER 1.8PF 1KV C0G/NP0 1206
CAP CER 1.8PF 1KV C0G/NP0 1206
CAP CER 2.2PF 1KV C0G/NP0 1206
CAP CER 2.2PF 1KV C0G/NP0 1206
CAP CER 2.2PF 1KV C0G/NP0 1206
CAP CER 2.2PF 1KV C0G/NP0 1206
CAP CER 2.2PF 1KV C0G/NP0 1206
CAP CER 2.2PF 1KV C0G/NP0 1206
CAP CER 2.7PF 1KV C0G/NP0 1206
CAP CER 2.7PF 1KV C0G/NP0 1206
CAP CER 2.7PF 1KV C0G/NP0 1206
CAP CER 2.7PF 1KV C0G/NP0 1206
CAP CER 2.7PF 1KV C0G/NP0 1206
CAP CER 2.7PF 1KV C0G/NP0 1206
CAP CER 3.3PF 1KV C0G/NP0 1206
CAP CER 3.3PF 1KV C0G/NP0 1206
CAP CER 3.3PF 1KV C0G/NP0 1206
CAP CER 3.3PF 1KV C0G/NP0 1206
CAP CER 3.3PF 1KV C0G/NP0 1206
CAP CER 3.3PF 1KV C0G/NP0 1206
CAP CER 3.9PF 1KV C0G/NP0 1206
CAP CER 3.9PF 1KV C0G/NP0 1206
CAP CER 3.9PF 1KV C0G/NP0 1206
CAP CER 3.9PF 1KV C0G/NP0 1206
CAP CER 3.9PF 1KV C0G/NP0 1206
CAP CER 3.9PF 1KV C0G/NP0 1206
CAP CER 4.7PF 1KV C0G/NP0 1206
CAP CER 4.7PF 1KV C0G/NP0 1206
CAP CER 4.7PF 1KV C0G/NP0 1206
CAP CER 4.7PF 1KV C0G/NP0 1206
CAP CER 4.7PF 1KV C0G/NP0 1206
CAP CER 4.7PF 1KV C0G/NP0 1206
CAP CER 5.6PF 1KV C0G/NP0 1206
CAP CER 5.6PF 1KV C0G/NP0 1206
CAP CER 5.6PF 1KV C0G/NP0 1206
CAP CER 5.6PF 1KV C0G/NP0 1206
CAP CER 5.6PF 1KV C0G/NP0 1206
CAP CER 5.6PF 1KV C0G/NP0 1206
CAP CER 6.8PF 1KV C0G/NP0 1206
CAP CER 6.8PF 1KV C0G/NP0 1206
CAP CER 6.8PF 1KV C0G/NP0 1206
CAP CER 6.8PF 1KV C0G/NP0 1206
CAP CER 6.8PF 1KV C0G/NP0 1206
CAP CER 6.8PF 1KV C0G/NP0 1206
CAP CER 8.2PF 1KV C0G/NP0 1206
CAP CER 8.2PF 1KV C0G/NP0 1206
CAP CER 8.2PF 1KV C0G/NP0 1206
CAP CER 8.2PF 1KV C0G/NP0 1206
CAP CER 8.2PF 1KV C0G/NP0 1206
CAP CER 8.2PF 1KV C0G/NP0 1206
CAP CER 1PF 200V C0G/NP0 1206
CAP CER 1PF 200V C0G/NP0 1206
CAP CER 1PF 200V C0G/NP0 1206
CAP CER 1PF 200V C0G/NP0 1206
CAP CER 1PF 200V C0G/NP0 1206
CAP CER 1PF 200V C0G/NP0 1206
CAP CER 1.2PF 200V C0G/NP0 1206
CAP CER 1.2PF 200V C0G/NP0 1206
CAP CER 1.2PF 200V C0G/NP0 1206
CAP CER 1.2PF 200V C0G/NP0 1206
CAP CER 1.2PF 200V C0G/NP0 1206
CAP CER 1.2PF 200V C0G/NP0 1206
CAP CER 1.5PF 200V C0G/NP0 1206
CAP CER 1.5PF 200V C0G/NP0 1206
CAP CER 1.5PF 200V C0G/NP0 1206
CAP CER 1.5PF 200V C0G/NP0 1206
CAP CER 1.5PF 200V C0G/NP0 1206
CAP CER 1.5PF 200V C0G/NP0 1206
CAP CER 1.8PF 200V C0G/NP0 1206
CAP CER 1.8PF 200V C0G/NP0 1206
CAP CER 1.8PF 200V C0G/NP0 1206
CAP CER 1.8PF 200V C0G/NP0 1206
CAP CER 1.8PF 200V C0G/NP0 1206
CAP CER 1.8PF 200V C0G/NP0 1206
CAP CER 2.2PF 200V C0G/NP0 1206
CAP CER 2.2PF 200V C0G/NP0 1206
CAP CER 2.2PF 200V C0G/NP0 1206
CAP CER 2.2PF 200V C0G/NP0 1206
CAP CER 2.2PF 200V C0G/NP0 1206
CAP CER 2.2PF 200V C0G/NP0 1206
CAP CER 2.7PF 200V C0G/NP0 1206
CAP CER 2.7PF 200V C0G/NP0 1206
CAP CER 2.7PF 200V C0G/NP0 1206
CAP CER 2.7PF 200V C0G/NP0 1206
CAP CER 2.7PF 200V C0G/NP0 1206
CAP CER 2.7PF 200V C0G/NP0 1206
CAP CER 3.3PF 200V C0G/NP0 1206
CAP CER 3.3PF 200V C0G/NP0 1206
CAP CER 3.3PF 200V C0G/NP0 1206
CAP CER 3.3PF 200V C0G/NP0 1206
CAP CER 3.3PF 200V C0G/NP0 1206
CAP CER 3.3PF 200V C0G/NP0 1206
CAP CER 3.9PF 200V C0G/NP0 1206
CAP CER 3.9PF 200V C0G/NP0 1206
CAP CER 3.9PF 200V C0G/NP0 1206
CAP CER 3.9PF 200V C0G/NP0 1206
CAP CER 3.9PF 200V C0G/NP0 1206
CAP CER 3.9PF 200V C0G/NP0 1206
CAP CER 4.7PF 200V C0G/NP0 1206
CAP CER 4.7PF 200V C0G/NP0 1206
CAP CER 4.7PF 200V C0G/NP0 1206
CAP CER 4.7PF 200V C0G/NP0 1206
CAP CER 4.7PF 200V C0G/NP0 1206
CAP CER 4.7PF 200V C0G/NP0 1206
CAP CER 5.6PF 200V C0G/NP0 1206
CAP CER 5.6PF 200V C0G/NP0 1206
CAP CER 5.6PF 200V C0G/NP0 1206
CAP CER 5.6PF 200V C0G/NP0 1206
CAP CER 5.6PF 200V C0G/NP0 1206
CAP CER 5.6PF 200V C0G/NP0 1206
CAP CER 6.8PF 200V C0G/NP0 1206
CAP CER 6.8PF 200V C0G/NP0 1206
CAP CER 6.8PF 200V C0G/NP0 1206
CAP CER 6.8PF 200V C0G/NP0 1206
CAP CER 6.8PF 200V C0G/NP0 1206
CAP CER 6.8PF 200V C0G/NP0 1206
CAP CER 8.2PF 200V C0G/NP0 1206
CAP CER 8.2PF 200V C0G/NP0 1206
CAP CER 8.2PF 200V C0G/NP0 1206
CAP CER 8.2PF 200V C0G/NP0 1206
CAP CER 8.2PF 200V C0G/NP0 1206
CAP CER 8.2PF 200V C0G/NP0 1206
CAP CER 1PF 500V C0G/NP0 1206
CAP CER 1PF 500V C0G/NP0 1206
CAP CER 1PF 500V C0G/NP0 1206
CAP CER 1PF 500V C0G/NP0 1206
CAP CER 1PF 500V C0G/NP0 1206
CAP CER 1PF 500V C0G/NP0 1206
CAP CER 1.2PF 500V C0G/NP0 1206
CAP CER 1.2PF 500V C0G/NP0 1206
CAP CER 1.2PF 500V C0G/NP0 1206
CAP CER 1.2PF 500V C0G/NP0 1206
CAP CER 1.2PF 500V C0G/NP0 1206
CAP CER 1.2PF 500V C0G/NP0 1206
CAP CER 1.5PF 500V C0G/NP0 1206
CAP CER 1.5PF 500V C0G/NP0 1206
CAP CER 1.5PF 500V C0G/NP0 1206
CAP CER 1.5PF 500V C0G/NP0 1206
CAP CER 1.5PF 500V C0G/NP0 1206
CAP CER 1.5PF 500V C0G/NP0 1206
CAP CER 1.8PF 500V C0G/NP0 1206
CAP CER 1.8PF 500V C0G/NP0 1206
CAP CER 1.8PF 500V C0G/NP0 1206
CAP CER 1.8PF 500V C0G/NP0 1206
CAP CER 1.8PF 500V C0G/NP0 1206
CAP CER 1.8PF 500V C0G/NP0 1206
CAP CER 2.2PF 500V C0G/NP0 1206
CAP CER 2.2PF 500V C0G/NP0 1206
CAP CER 2.2PF 500V C0G/NP0 1206
CAP CER 2.2PF 500V C0G/NP0 1206
CAP CER 2.2PF 500V C0G/NP0 1206
CAP CER 2.2PF 500V C0G/NP0 1206
CAP CER 2.7PF 500V C0G/NP0 1206
CAP CER 2.7PF 500V C0G/NP0 1206
CAP CER 2.7PF 500V C0G/NP0 1206
CAP CER 2.7PF 500V C0G/NP0 1206
CAP CER 2.7PF 500V C0G/NP0 1206
CAP CER 2.7PF 500V C0G/NP0 1206
CAP CER 3.3PF 500V C0G/NP0 1206
CAP CER 3.3PF 500V C0G/NP0 1206
CAP CER 3.3PF 500V C0G/NP0 1206
CAP CER 3.3PF 500V C0G/NP0 1206
CAP CER 3.3PF 500V C0G/NP0 1206
CAP CER 3.3PF 500V C0G/NP0 1206
CAP CER 3.9PF 500V C0G/NP0 1206
CAP CER 3.9PF 500V C0G/NP0 1206
CAP CER 3.9PF 500V C0G/NP0 1206
CAP CER 3.9PF 500V C0G/NP0 1206
CAP CER 3.9PF 500V C0G/NP0 1206
CAP CER 3.9PF 500V C0G/NP0 1206
CAP CER 4.7PF 500V C0G/NP0 1206
CAP CER 4.7PF 500V C0G/NP0 1206
CAP CER 4.7PF 500V C0G/NP0 1206
CAP CER 4.7PF 500V C0G/NP0 1206
CAP CER 4.7PF 500V C0G/NP0 1206
CAP CER 4.7PF 500V C0G/NP0 1206
CAP CER 5.6PF 500V C0G/NP0 1206
CAP CER 5.6PF 500V C0G/NP0 1206
CAP CER 5.6PF 500V C0G/NP0 1206
CAP CER 5.6PF 500V C0G/NP0 1206
CAP CER 5.6PF 500V C0G/NP0 1206
CAP CER 5.6PF 500V C0G/NP0 1206
CAP CER 6.8PF 500V C0G/NP0 1206
CAP CER 6.8PF 500V C0G/NP0 1206
CAP CER 6.8PF 500V C0G/NP0 1206
CAP CER 6.8PF 500V C0G/NP0 1206
CAP CER 6.8PF 500V C0G/NP0 1206
CAP CER 6.8PF 500V C0G/NP0 1206
CAP CER 8.2PF 500V C0G/NP0 1206
CAP CER 8.2PF 500V C0G/NP0 1206
CAP CER 8.2PF 500V C0G/NP0 1206
CAP CER 8.2PF 500V C0G/NP0 1206
CAP CER 8.2PF 500V C0G/NP0 1206
CAP CER 8.2PF 500V C0G/NP0 1206
CAP CER 1PF 630V C0G/NP0 1206
CAP CER 1PF 630V C0G/NP0 1206
CAP CER 1PF 630V C0G/NP0 1206
CAP CER 1PF 630V C0G/NP0 1206
CAP CER 1PF 630V C0G/NP0 1206
CAP CER 1PF 630V C0G/NP0 1206
CAP CER 1.2PF 630V C0G/NP0 1206
CAP CER 1.2PF 630V C0G/NP0 1206
CAP CER 1.2PF 630V C0G/NP0 1206
CAP CER 1.2PF 630V C0G/NP0 1206
CAP CER 1.2PF 630V C0G/NP0 1206
CAP CER 1.2PF 630V C0G/NP0 1206
CAP CER 1.5PF 630V C0G/NP0 1206
CAP CER 1.5PF 630V C0G/NP0 1206
CAP CER 1.5PF 630V C0G/NP0 1206
CAP CER 1.5PF 630V C0G/NP0 1206
CAP CER 1.5PF 630V C0G/NP0 1206
CAP CER 1.5PF 630V C0G/NP0 1206
CAP CER 1.8PF 630V C0G/NP0 1206
CAP CER 1.8PF 630V C0G/NP0 1206
CAP CER 1.8PF 630V C0G/NP0 1206
CAP CER 1.8PF 630V C0G/NP0 1206
CAP CER 1.8PF 630V C0G/NP0 1206
CAP CER 1.8PF 630V C0G/NP0 1206
CAP CER 2.2PF 630V C0G/NP0 1206
CAP CER 2.2PF 630V C0G/NP0 1206
CAP CER 2.2PF 630V C0G/NP0 1206
CAP CER 2.2PF 630V C0G/NP0 1206
CAP CER 2.2PF 630V C0G/NP0 1206
CAP CER 2.2PF 630V C0G/NP0 1206
CAP CER 2.7PF 630V C0G/NP0 1206
CAP CER 2.7PF 630V C0G/NP0 1206
CAP CER 2.7PF 630V C0G/NP0 1206
CAP CER 2.7PF 630V C0G/NP0 1206
CAP CER 2.7PF 630V C0G/NP0 1206
CAP CER 2.7PF 630V C0G/NP0 1206
CAP CER 3.3PF 630V C0G/NP0 1206
CAP CER 3.3PF 630V C0G/NP0 1206
CAP CER 3.3PF 630V C0G/NP0 1206
CAP CER 3.3PF 630V C0G/NP0 1206
CAP CER 3.3PF 630V C0G/NP0 1206
CAP CER 3.3PF 630V C0G/NP0 1206
CAP CER 3.9PF 630V C0G/NP0 1206
CAP CER 3.9PF 630V C0G/NP0 1206
CAP CER 3.9PF 630V C0G/NP0 1206
CAP CER 3.9PF 630V C0G/NP0 1206
CAP CER 3.9PF 630V C0G/NP0 1206
CAP CER 3.9PF 630V C0G/NP0 1206
CAP CER 4.7PF 630V C0G/NP0 1206
CAP CER 4.7PF 630V C0G/NP0 1206
CAP CER 4.7PF 630V C0G/NP0 1206
CAP CER 4.7PF 630V C0G/NP0 1206
CAP CER 4.7PF 630V C0G/NP0 1206
CAP CER 4.7PF 630V C0G/NP0 1206
CAP CER 5.6PF 630V C0G/NP0 1206
CAP CER 5.6PF 630V C0G/NP0 1206
CAP CER 5.6PF 630V C0G/NP0 1206
CAP CER 5.6PF 630V C0G/NP0 1206
CAP CER 5.6PF 630V C0G/NP0 1206
CAP CER 5.6PF 630V C0G/NP0 1206
CAP CER 6.8PF 630V C0G/NP0 1206
CAP CER 6.8PF 630V C0G/NP0 1206
CAP CER 6.8PF 630V C0G/NP0 1206
CAP CER 6.8PF 630V C0G/NP0 1206
CAP CER 6.8PF 630V C0G/NP0 1206
CAP CER 6.8PF 630V C0G/NP0 1206
CAP CER 8.2PF 630V C0G/NP0 1206
CAP CER 8.2PF 630V C0G/NP0 1206
CAP CER 8.2PF 630V C0G/NP0 1206
CAP CER 8.2PF 630V C0G/NP0 1206
CAP CER 8.2PF 630V C0G/NP0 1206
CAP CER 8.2PF 630V C0G/NP0 1206
CAP CER 3.9PF 50V C0G/NP0 1210
CAP CER 3.9PF 50V C0G/NP0 1210
CAP CER 3.9PF 50V C0G/NP0 1210
CAP CER 3.9PF 50V C0G/NP0 1210
CAP CER 3.9PF 50V C0G/NP0 1210
CAP CER 3.9PF 50V C0G/NP0 1210
CAP CER 4.7PF 50V C0G/NP0 1210
CAP CER 4.7PF 50V C0G/NP0 1210
CAP CER 4.7PF 50V C0G/NP0 1210
CAP CER 4.7PF 50V C0G/NP0 1210
CAP CER 4.7PF 50V C0G/NP0 1210
CAP CER 4.7PF 50V C0G/NP0 1210
CAP CER 5.6PF 50V C0G/NP0 1210
CAP CER 5.6PF 50V C0G/NP0 1210
CAP CER 5.6PF 50V C0G/NP0 1210
CAP CER 5.6PF 50V C0G/NP0 1210
CAP CER 5.6PF 50V C0G/NP0 1210
CAP CER 5.6PF 50V C0G/NP0 1210
CAP CER 6.8PF 50V C0G/NP0 1210
CAP CER 6.8PF 50V C0G/NP0 1210
CAP CER 6.8PF 50V C0G/NP0 1210
CAP CER 6.8PF 50V C0G/NP0 1210
CAP CER 6.8PF 50V C0G/NP0 1210
CAP CER 6.8PF 50V C0G/NP0 1210
CAP CER 8.2PF 50V C0G/NP0 1210
CAP CER 8.2PF 50V C0G/NP0 1210
CAP CER 8.2PF 50V C0G/NP0 1210
CAP CER 8.2PF 50V C0G/NP0 1210
CAP CER 8.2PF 50V C0G/NP0 1210
CAP CER 8.2PF 50V C0G/NP0 1210
CAP CER 3.9PF 63V C0G/NP0 1210
CAP CER 3.9PF 63V C0G/NP0 1210
CAP CER 3.9PF 63V C0G/NP0 1210
CAP CER 3.9PF 63V C0G/NP0 1210
CAP CER 3.9PF 63V C0G/NP0 1210
CAP CER 3.9PF 63V C0G/NP0 1210
CAP CER 4.7PF 63V C0G/NP0 1210
CAP CER 4.7PF 63V C0G/NP0 1210
CAP CER 4.7PF 63V C0G/NP0 1210
CAP CER 4.7PF 63V C0G/NP0 1210
CAP CER 4.7PF 63V C0G/NP0 1210
CAP CER 4.7PF 63V C0G/NP0 1210
CAP CER 5.6PF 63V C0G/NP0 1210
CAP CER 5.6PF 63V C0G/NP0 1210
CAP CER 5.6PF 63V C0G/NP0 1210
CAP CER 5.6PF 63V C0G/NP0 1210
CAP CER 5.6PF 63V C0G/NP0 1210
CAP CER 5.6PF 63V C0G/NP0 1210
CAP CER 6.8PF 63V C0G/NP0 1210
CAP CER 6.8PF 63V C0G/NP0 1210
CAP CER 6.8PF 63V C0G/NP0 1210
CAP CER 6.8PF 63V C0G/NP0 1210
CAP CER 6.8PF 63V C0G/NP0 1210
CAP CER 6.8PF 63V C0G/NP0 1210
CAP CER 8.2PF 63V C0G/NP0 1210
CAP CER 8.2PF 63V C0G/NP0 1210
CAP CER 8.2PF 63V C0G/NP0 1210
CAP CER 8.2PF 63V C0G/NP0 1210
CAP CER 8.2PF 63V C0G/NP0 1210
CAP CER 8.2PF 63V C0G/NP0 1210
CAP CER 3.9PF 100V C0G/NP0 1210
CAP CER 3.9PF 100V C0G/NP0 1210
CAP CER 3.9PF 100V C0G/NP0 1210
CAP CER 3.9PF 100V C0G/NP0 1210
CAP CER 3.9PF 100V C0G/NP0 1210
CAP CER 3.9PF 100V C0G/NP0 1210
CAP CER 4.7PF 100V C0G/NP0 1210
CAP CER 4.7PF 100V C0G/NP0 1210
CAP CER 4.7PF 100V C0G/NP0 1210
CAP CER 4.7PF 100V C0G/NP0 1210
CAP CER 4.7PF 100V C0G/NP0 1210
CAP CER 4.7PF 100V C0G/NP0 1210
CAP CER 5.6PF 100V C0G/NP0 1210
CAP CER 5.6PF 100V C0G/NP0 1210
CAP CER 5.6PF 100V C0G/NP0 1210
CAP CER 5.6PF 100V C0G/NP0 1210
CAP CER 5.6PF 100V C0G/NP0 1210
CAP CER 5.6PF 100V C0G/NP0 1210
CAP CER 6.8PF 100V C0G/NP0 1210
CAP CER 6.8PF 100V C0G/NP0 1210
CAP CER 6.8PF 100V C0G/NP0 1210
CAP CER 6.8PF 100V C0G/NP0 1210
CAP CER 6.8PF 100V C0G/NP0 1210
CAP CER 6.8PF 100V C0G/NP0 1210
CAP CER 8.2PF 100V C0G/NP0 1210
CAP CER 8.2PF 100V C0G/NP0 1210
CAP CER 8.2PF 100V C0G/NP0 1210
CAP CER 8.2PF 100V C0G/NP0 1210
CAP CER 8.2PF 100V C0G/NP0 1210
CAP CER 8.2PF 100V C0G/NP0 1210
CAP CER 3.9PF 1KV C0G/NP0 1210
CAP CER 3.9PF 1KV C0G/NP0 1210
CAP CER 3.9PF 1KV C0G/NP0 1210
CAP CER 3.9PF 1KV C0G/NP0 1210
CAP CER 3.9PF 1KV C0G/NP0 1210
CAP CER 3.9PF 1KV C0G/NP0 1210
CAP CER 4.7PF 1KV C0G/NP0 1210
CAP CER 4.7PF 1KV C0G/NP0 1210
CAP CER 4.7PF 1KV C0G/NP0 1210
CAP CER 4.7PF 1KV C0G/NP0 1210
CAP CER 4.7PF 1KV C0G/NP0 1210
CAP CER 4.7PF 1KV C0G/NP0 1210
CAP CER 5.6PF 1KV C0G/NP0 1210
CAP CER 5.6PF 1KV C0G/NP0 1210
CAP CER 5.6PF 1KV C0G/NP0 1210
CAP CER 5.6PF 1KV C0G/NP0 1210
CAP CER 5.6PF 1KV C0G/NP0 1210
CAP CER 5.6PF 1KV C0G/NP0 1210
CAP CER 6.8PF 1KV C0G/NP0 1210
CAP CER 6.8PF 1KV C0G/NP0 1210
CAP CER 6.8PF 1KV C0G/NP0 1210
CAP CER 6.8PF 1KV C0G/NP0 1210
CAP CER 6.8PF 1KV C0G/NP0 1210
CAP CER 6.8PF 1KV C0G/NP0 1210
CAP CER 8.2PF 1KV C0G/NP0 1210
CAP CER 8.2PF 1KV C0G/NP0 1210
CAP CER 8.2PF 1KV C0G/NP0 1210
CAP CER 8.2PF 1KV C0G/NP0 1210
CAP CER 8.2PF 1KV C0G/NP0 1210
CAP CER 8.2PF 1KV C0G/NP0 1210
CAP CER 3.9PF 200V C0G/NP0 1210
CAP CER 3.9PF 200V C0G/NP0 1210
CAP CER 3.9PF 200V C0G/NP0 1210
CAP CER 3.9PF 200V C0G/NP0 1210
CAP CER 3.9PF 200V C0G/NP0 1210
CAP CER 3.9PF 200V C0G/NP0 1210
CAP CER 4.7PF 200V C0G/NP0 1210
CAP CER 4.7PF 200V C0G/NP0 1210
CAP CER 4.7PF 200V C0G/NP0 1210
CAP CER 4.7PF 200V C0G/NP0 1210
CAP CER 4.7PF 200V C0G/NP0 1210
CAP CER 4.7PF 200V C0G/NP0 1210
CAP CER 5.6PF 200V C0G/NP0 1210
CAP CER 5.6PF 200V C0G/NP0 1210
CAP CER 5.6PF 200V C0G/NP0 1210
CAP CER 5.6PF 200V C0G/NP0 1210
CAP CER 5.6PF 200V C0G/NP0 1210
CAP CER 5.6PF 200V C0G/NP0 1210
CAP CER 6.8PF 200V C0G/NP0 1210
CAP CER 6.8PF 200V C0G/NP0 1210
CAP CER 6.8PF 200V C0G/NP0 1210
CAP CER 6.8PF 200V C0G/NP0 1210
CAP CER 6.8PF 200V C0G/NP0 1210
CAP CER 6.8PF 200V C0G/NP0 1210
CAP CER 8.2PF 200V C0G/NP0 1210
CAP CER 8.2PF 200V C0G/NP0 1210
CAP CER 8.2PF 200V C0G/NP0 1210
CAP CER 8.2PF 200V C0G/NP0 1210
CAP CER 8.2PF 200V C0G/NP0 1210
CAP CER 8.2PF 200V C0G/NP0 1210
CAP CER 3.9PF 500V C0G/NP0 1210
CAP CER 3.9PF 500V C0G/NP0 1210
CAP CER 3.9PF 500V C0G/NP0 1210
CAP CER 3.9PF 500V C0G/NP0 1210
CAP CER 3.9PF 500V C0G/NP0 1210
CAP CER 3.9PF 500V C0G/NP0 1210
CAP CER 4.7PF 500V C0G/NP0 1210
CAP CER 4.7PF 500V C0G/NP0 1210
CAP CER 4.7PF 500V C0G/NP0 1210
CAP CER 4.7PF 500V C0G/NP0 1210
CAP CER 4.7PF 500V C0G/NP0 1210
CAP CER 4.7PF 500V C0G/NP0 1210
CAP CER 5.6PF 500V C0G/NP0 1210
CAP CER 5.6PF 500V C0G/NP0 1210
CAP CER 5.6PF 500V C0G/NP0 1210
CAP CER 5.6PF 500V C0G/NP0 1210
CAP CER 5.6PF 500V C0G/NP0 1210
CAP CER 5.6PF 500V C0G/NP0 1210
CAP CER 6.8PF 500V C0G/NP0 1210
CAP CER 6.8PF 500V C0G/NP0 1210
CAP CER 6.8PF 500V C0G/NP0 1210
CAP CER 6.8PF 500V C0G/NP0 1210
CAP CER 6.8PF 500V C0G/NP0 1210
CAP CER 6.8PF 500V C0G/NP0 1210
CAP CER 8.2PF 500V C0G/NP0 1210
CAP CER 8.2PF 500V C0G/NP0 1210
CAP CER 8.2PF 500V C0G/NP0 1210
CAP CER 8.2PF 500V C0G/NP0 1210
CAP CER 8.2PF 500V C0G/NP0 1210
CAP CER 8.2PF 500V C0G/NP0 1210
CAP CER 3.9PF 630V C0G/NP0 1210
CAP CER 3.9PF 630V C0G/NP0 1210
CAP CER 3.9PF 630V C0G/NP0 1210
CAP CER 3.9PF 630V C0G/NP0 1210
CAP CER 3.9PF 630V C0G/NP0 1210
CAP CER 3.9PF 630V C0G/NP0 1210
CAP CER 4.7PF 630V C0G/NP0 1210
CAP CER 4.7PF 630V C0G/NP0 1210
CAP CER 4.7PF 630V C0G/NP0 1210
CAP CER 4.7PF 630V C0G/NP0 1210
CAP CER 4.7PF 630V C0G/NP0 1210
CAP CER 4.7PF 630V C0G/NP0 1210
CAP CER 5.6PF 630V C0G/NP0 1210
CAP CER 5.6PF 630V C0G/NP0 1210
CAP CER 5.6PF 630V C0G/NP0 1210
CAP CER 5.6PF 630V C0G/NP0 1210
CAP CER 5.6PF 630V C0G/NP0 1210
CAP CER 5.6PF 630V C0G/NP0 1210
CAP CER 6.8PF 630V C0G/NP0 1210
CAP CER 6.8PF 630V C0G/NP0 1210
CAP CER 6.8PF 630V C0G/NP0 1210
CAP CER 6.8PF 630V C0G/NP0 1210
CAP CER 6.8PF 630V C0G/NP0 1210
CAP CER 6.8PF 630V C0G/NP0 1210
CAP CER 8.2PF 630V C0G/NP0 1210
CAP CER 8.2PF 630V C0G/NP0 1210
CAP CER 8.2PF 630V C0G/NP0 1210
CAP CER 8.2PF 630V C0G/NP0 1210
CAP CER 8.2PF 630V C0G/NP0 1210
CAP CER 8.2PF 630V C0G/NP0 1210
CAP CER 3.9PF 50V C0G/NP0 1210
CAP CER 3.9PF 50V C0G/NP0 1210
CAP CER 3.9PF 50V C0G/NP0 1210
CAP CER 3.9PF 50V C0G/NP0 1210
CAP CER 3.9PF 50V C0G/NP0 1210
CAP CER 3.9PF 50V C0G/NP0 1210
CAP CER 4.7PF 50V C0G/NP0 1210
CAP CER 4.7PF 50V C0G/NP0 1210
CAP CER 4.7PF 50V C0G/NP0 1210
CAP CER 4.7PF 50V C0G/NP0 1210
CAP CER 4.7PF 50V C0G/NP0 1210
CAP CER 4.7PF 50V C0G/NP0 1210
CAP CER 5.6PF 50V C0G/NP0 1210
CAP CER 5.6PF 50V C0G/NP0 1210
CAP CER 5.6PF 50V C0G/NP0 1210
CAP CER 5.6PF 50V C0G/NP0 1210
CAP CER 5.6PF 50V C0G/NP0 1210
CAP CER 5.6PF 50V C0G/NP0 1210
CAP CER 6.8PF 50V C0G/NP0 1210
CAP CER 6.8PF 50V C0G/NP0 1210
CAP CER 6.8PF 50V C0G/NP0 1210
CAP CER 6.8PF 50V C0G/NP0 1210
CAP CER 6.8PF 50V C0G/NP0 1210
CAP CER 6.8PF 50V C0G/NP0 1210
CAP CER 8.2PF 50V C0G/NP0 1210
CAP CER 8.2PF 50V C0G/NP0 1210
CAP CER 8.2PF 50V C0G/NP0 1210
CAP CER 8.2PF 50V C0G/NP0 1210
CAP CER 8.2PF 50V C0G/NP0 1210
CAP CER 8.2PF 50V C0G/NP0 1210
CAP CER 3.9PF 63V C0G/NP0 1210
CAP CER 3.9PF 63V C0G/NP0 1210
CAP CER 3.9PF 63V C0G/NP0 1210
CAP CER 3.9PF 63V C0G/NP0 1210
CAP CER 3.9PF 63V C0G/NP0 1210
CAP CER 3.9PF 63V C0G/NP0 1210