1163797 Prod Family Drawing Datasheet by Phoenix Contact

A B C D E m g m m m. m [ o mmmmm m w m, m m wwmmz m w z m w acme‘ 6 mmmmw 0 ,, ,, $ 2 T mmw m m m I m m w v N e M. d m5 u 0 d I‘ . _ fim m2 m II mot wt mo } n. / mm 3.0 u o o w m H c m M9mom m fl m D n mn may mome M S 5 N 5 3 I 1 5 6. 3. D M a @ A 2 1 6, 6, a g _ O 7, 9 w D n. 0 I .m R I mom 0 5 , IIII 5 . _ ..| a 8 4 mmw U 3 O .T F I U C 3 2 8 6. II 1” 7 I 6 5 9 9. I O 1‘ 2 4 I _ fl 2 9 4 7. An 5 n g e A I .zmfimu mg. : :8ng mmucnamu music. E: on m: umam SEES Siamifimu EuE EnumEEEmE [mu 2 .m. mam mm umatuaam aE Ewan [gmwu a an? n 3 $3 :_ . Ewen: Ea“: @9me .qu . Emfijufimm EBA an 2:32 2%: 33:3 #2 mass 2 mm: $5 $93 > .355 m. __E in 3. 6mm 92 Eng muufim a E. :9? cmmcaucugm N .595 E mme: again .a: m5 .525 a E:SE:::S 333% 5.15.33 .55 Exam 5185 m 29: mmgmm at: 2 a 5.6 E. mu :mx 3 Emsjuuu «E. B 8:336 a 53%;. 95 95.353, ‘mEmsinn 335 m5 twig min“ Eu? a;