3020-xx-0300-00-TR Drawing Datasheet by CNC Tech

4 2 3 4 5 Specmcahons Currem Rmrrq 30A ACJC Vouugc Rutrrg 2304/ AC‘ DC Conmd Resrsmnce 70m ohm wax « u / \nsq‘anon RCSTSLONCC 4,00044 arm Mm f W'Tfhsmndmg vmge 600V Ac/rn'rm:e A Operat‘rng Temperature RangerltD'C N 4405': o o o o o o o o o o _, +4 Mmerrms ’ u o i o o o o o b 0 444544 or NyTorr 6T(UL94V70> 4mm 2 r Cobrmack Terrrrrrrm Cuppev AHcy Fwsh 904d flash 7—4 ‘F — V 4 V V"? r VVWVWV HHHHHHHHHHHHHHH Eb n ”4.422422424424244 P PCS 14m A nrrrr R Drrrr c Pas DH" A DHTT B mm c 5 4: 24 5.95 7-: 4054 38 34 VA‘HNC PART MATTA; PART 8 1778 767 30 45 72 43 47 30304090'0240 zosaixxrmmroo 4o 20 52 43.45 :4 12650 4D 64 48.:0 47 7786 4770 40 58 42 4825 56'2 44 7543 4574 , an 7447 5095 6887 45 2/94 4/./B 2: b4 60 83 82 7365 84.52 20 33 02 22486 30.72 64 88 90 7a 74 as 60 24 5340 2/ 94 358E} RoHS Comphunt DRAWN: GENERAL TOLERANCE: C C h Romm w“ .X:i0.20 11 I CC .X =i0,'\5 ‘ CHECKED: Indusmal Cable and Connector Technology Jerry Chan UNTT: MM DESCRIPTION. 5425 SCALE:4:1 IDC BOX HEADERK)‘100”(2254mm)‘SMT 0543342020 APPRROVAL; SHEET: 4 / 4 PART NO: A4 or hen REV DATE FTLE av y PROJECTTON: @—E} 3°20'XX'0300'00'TR