Conductive Poly Alum Caps, Part Number Guide Datasheet by Panasonic Electronic Components

View All Related Products | Download PDF Datasheet
Panasonic <> -9 i I < i="" i="" 1:="" i="" u=""><7 type="" products.="">
&RQGXFWLYH3RO\PHU$OXPLQXP6ROLG&DSDFLWRUV
ٶ
3DUWQXPEHUV
\
VWHP
嵣6XUIDFHPRXQWW\SH
嵣5DGLDOOHDGW\SH
پ岜&RGHLVXVHGIRU9SURGXFWVRI%&&((DQG)VL]HLQ6(3&VHULHV
ق9'&
([SODQDWLRQRISDUWQXPEHUV
 
 
 
 
 
 
٫ 0
6HULHV
&RGH&RGH&RGH
5DWHGYROW
5
5





 

$XJ
 
 5
 
6943
5DWHGFDS
ق̭)



 



5DWHGYROWD
J
H5DWHGFD
S
DFLWDQFH
5DWHGYROWDJH
&DS
WRUHUDQFH
6HULHV
6937
69)
693.
6;9
693*
693)
693$
693%
693&
693'
693(
6936
5DWHGYROW &RGH 6HULHV 5DWHGFDS &RGH &DS
WRUHUDQFH &RGH
ق9'& ق̭)
 5پ 6()  5 ٫ 0
  6(.  
  6(3*  
  6;(  

  6(3&  
  6(3)  
693
&D
S
DFLWDQFHWROHUDQFH
&DSDFLWDQFHWROHUDQFH 7DSLQJRUIRUPLQJ
RIWHUPLQDOFRGH
7DSLQJRIOHDG
WHUPLQDOZLUHSURFHVV
FRGH
1RQHVXIIL[IRU
UHJXODULHQGWKOHDG
W\SHSURGXFWV
6HULHV 5DWHGFDSDFLWDQFH
 
  6(43  
  6(3 
 693 5 0
 6(3&  07

Products related to this Datasheet

CAP ALUM POLY 22UF 20% 20V SMD
Available Quantity: 1,000
Unit Price: 0.54251
CAP ALUM POLY 150UF 20% 4V SMD
Available Quantity: 1,000
Unit Price: 0.54251
CAP ALUM POLY 82UF 20% 16V SMD
Available Quantity: 1,000
Unit Price: 0.58581
CAP ALUM POLY 39UF 20% 16V SMD
Available Quantity: 0
Unit Price: 0.54251
CAP ALUM POLY 120UF 20% 6.3V SMD
Available Quantity: 0
Unit Price: 0.54251
CAP ALUM POLY 270UF 20% 4V SMD
Available Quantity: 0
Unit Price: 0.58581
CAP ALUM POLY 100UF 20% 16V SMD
Available Quantity: 0
Unit Price: 0.73782
CAP ALUM POLY 150UF 20% 10V SMD
Available Quantity: 0
Unit Price: 0.73782
CAP ALUM POLY 470UF 20% 6.3V SMD
Available Quantity: 0
Unit Price: 0.73782
CAP ALUM POLY 680UF 20% 4V SMD
Available Quantity: 0
Unit Price: 0.73782
CAP ALUM POLY 10UF 20% 10V SMD
Available Quantity: 117
Unit Price: 1.47
CAP ALUM POLY 15UF 20% 10V SMD
Available Quantity: 1,974
Unit Price: 1.47
CAP ALUM POLY 22UF 20% 6.3V SMD
Available Quantity: 374
Unit Price: 1.47
CAP ALUM POLY 33UF 20% 4V SMD
Available Quantity: 5,995
Unit Price: 1.47
CAP ALUM POLY 22UF 20% 16V SMD
Available Quantity: 967
Unit Price: 1.33
CAP ALUM POLY 47UF 20% 6.3V SMD
Available Quantity: 0
Unit Price: 1.33
CAP ALUM POLY 68UF 20% 4V SMD
Available Quantity: 1,483
Unit Price: 1.33
CAP ALUM POLY 22UF 20% 20V SMD
Available Quantity: 1,741
Unit Price: 1.37
CAP ALUM POLY 39UF 20% 16V SMD
Available Quantity: 170
Unit Price: 1.37
CAP ALUM POLY 120UF 20% 6.3V SMD
Available Quantity: 164
Unit Price: 1.37
CAP ALUM POLY 150UF 20% 4V SMD
Available Quantity: 1,995
Unit Price: 1.37
CAP ALUM POLY 82UF 20% 16V SMD
Available Quantity: 1,000
Unit Price: 1.48
CAP ALUM POLY 33UF 20% 50V SMD
Available Quantity: 0
Unit Price: 2.16
CAP ALUM POLY 270UF 20% 25V SMD
Available Quantity: 724
Unit Price: 2.27
CAP ALUM POLY 180UF 20% 35V SMD
Available Quantity: 3,531
Unit Price: 2.27
CAP ALUM POLY 68UF 20% 50V SMD
Available Quantity: 3,639
Unit Price: 2.43
CAP ALUM POLY 470UF 20% 25V SMD
Available Quantity: 0
Unit Price: 2.88
CAP ALUM POLY 330UF 20% 35V SMD
Available Quantity: 287
Unit Price: 3.04
CAP ALUM POLY 120UF 20% 50V SMD
Available Quantity: 5,280
Unit Price: 3.21
CAP ALUM POLY 270UF 20% 16V SMD
Available Quantity: 0
Unit Price: 0.77096